Ävärþeliker

Old Swedish Dictionary - ävärþeliker

Meaning of Old Swedish word "ävärþeliker" (or æværþeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävärþeliker Old Swedish word can mean:

ävärþeliker (æværþeliker)
(måhända utveckladt ur ett äräuldliker (genom en mellanform ävärldliker, jfr de ofvan anf. nom. f. äuerdlik, ack. f. ewedzlika och de under väuldsliker anf. formerna weruldiker, wärdheliker, värdzliker) och således eg. att sammanstlla med ävä'ruldsliker, jfr Tamm, Etym. Ordb. 127; Falk o. Torp, Etym Ordb. 1: 143; jfr eMDellertid äfven Noreen, Svenska etymologier s. l16; Kock, Sv. landsm. XV. 8: 7. Fdan. everdelig, Yngre Fnor. æverðligr, troligen lånadt fr. Fsv. el. Fdan.] L.
ävärþeliker (æværþeliker)
1) evärdlig, ständig, för alla tider varande, för alla tider gällande, alltid fortfarande. þet hauir jäc giuiþt til strengenes domkirkiu. .. til äuärþlighä gudzigif SD 5: 293 (1344). hörä til sanctä olafs kirkio meth äuerdhelike ägho ib 6: 158 (1350). at jak haffuer honum oc lhans ärffwingiom vplatit oc til äuerdelica ägho tiläghnat (appropriasee jure prepetuo irrevocaBiliter possienda) thessin äpterscriffna godz ib 168 (i vidim. af 1441). vil iac þet allum mannum kunnokt göra mic haua giuit körkyonne j rwmskullum. .. alt mit goz i malaBoþum. .. til ärwäþleka ägho BYH 1: 170 l( 1363). ib 171 (1363) o. s. ov. alla thesso for:do gozs oc äghodela. .. afFHender iac mik oc mynom arffwom, oc tileghnar them. .. gözstaff magnusslon oc hans arffwom til äwerdhelica ägho SD NS 1: 1 (1401). ib 6 (1401) o. s. v. BtFH 1: 218 (1507) , 274 (1508). tha äghur j hafwin jnnan huff ok tiuthyrby, giff the gudhi til hedher, ok kirkionne til äwärdhelike ägho (perpetuto habendos) Bil 854. " iak skal giffwa tik oc thinne släkt epter thik thz landh som thu hawir warith i nw, oc alt chanaan land til ewerdhelika ägho (in possesionem æternam)" MB 1: 186. " iak skal skipa mina säät mällan thik oc mik oc mällan thinna affköMD. .. mz ewerdhelike sämio (fædere sempiterno)" ib. " äru tässe stenane här lagdhe israels sönom ltil äwerdelikit amynnilse" ib 2: l0. at jag al aar rätteligha skylughe är vt til gifuande äuerdheligha ränto thre fiärdhunga lödught silfuer stokholms wikt vt aff mit stenhws Bok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 150 (1446). " ib 36 (1426). allum theem thetta breef höra älär see sendir jak. .. äuerdelika hälso mäth warum härra (efter uttrycket: salutem in Domino sempiternam i Latinska diplom)" SD 6: 65 (1348). " allum them thettä breþh hörä ällär see. .. sänder iak. .. äuärdhelikä quädiu mädh gudhi" ib 4: 389 (1334?).
ävärþeliker (æværþeliker)
2) stadgvarande, ständig, för lifsvtiden varane. engin thakis til clostirsins äwerdelikit brödh vthen mz abbatissene confessoris ok alla systra oc brödhra witu oc samthkio Bir 5: 122.
ävärþeliker (æværþeliker)
3) ständig, alltid förblifvande, icke upphörande att vara (ngt). skal han dragha bast genom hans öra, oc halda sidhan ewerdhelikin thräll (erit ei servus in sæculum) MB 1: 335.
ävärþeliker (æværþeliker)
4) ständig, oupphörlig, oaflåtlig, oafbruten. for äuerdhelican (perpettuam) vilia at liua äghir han haua äuerdhelica (perpetuam) vilia at liua äghir han haua äuerdhelica pino til domadagh Bir 3: 107.
ävärþeliker (æværþeliker)
5) alltid varande, icke underkastad slut på tillvaron, odödlig. tha ware han (ɔ: mannin) ey ewerdheliker. .. thy at han matte wardha dräpin mz swärdh eller brand, eller mz androm thäskyns thingom MB 1: 105. - evig, oförgänglig; jfr 6. swa äre himpna ewerdhelike MB 1: 103. " rikan göra mannin mz äuärdhelicom rikedomom oc ey mz forganglicom" Bir 2: 123. " han skal haua. .. äuerdhelikit fore värdhelikit (æternum pro temporali)" ib 285. " hwi takom vi fafängona for sannindina. .. ok vmfängnom mz swa store akt värzlikit, for lthz som äurdhelikit är" Bo 37. " hulkin som letar värzlikit for äuerdhelikit han skal faa thz som han astundar ok lmista thz som är äuerdhelikit" Bir 2: 285. " alt thz som syners är förganglikit, än thz som ey synes är äwärdelikit" Bergström. 1868--70.">Su 123.
ävärþeliker (æværþeliker)
6) om det som med utsträckning utöfver det timligas el. förgängligas gräns afser tillvaron efter döden och den yttersta dagen: evig, evinnerlig, icke tagande slut. mannen han seer enkte wtan närwarande thing, än gudh han seer alt tilkommande oc alt äwärdhelikit Bergström. 1868--70.">Su 123. ävärþelekt lif Bu 183. ib 167, 187. Bo 103, 141. Ber 218. at the. .. tapa. .. evärdelikt lif oc äro KS 46 (118, 50). " the skulu haua fulstopa äuredhelikin hugnadh" Bir 3: 223. " faa äuerdhelica äro" ib 255. nw far taranna som til äwärdhelika hwilo VKR XIII. þu vsal dö skyt ärvärþe[li] kom döþa (æterna morte morieris) Bu 128. MD 187. " manga saa jak. .. tha dömas somlica til skärslo eld oc somlica til äuerdhelikit ve (væsempiternum)" Bir 2: 92. " i äwärdelekin wadha" Bergström. 1868--70.">Su 91. " werna os aff äwrdelikom fördömilsom, oc inledh os j thit äwerdelika rike" ib 322. " huilka han. .. kastar i äwerdeliken eeldh" LfK 112. ib 113, 114, 115. mors secunda, annar oc äwerdeliken dödher ib 118. mädhan siälen är äwerdeliken, tha är syndogha siälenna gärningga amine äwerdeliket ib 120.
ävärþeliker (æværþeliker)
7) evig, evinnerlig, befinnande sig utom timlighetens gräns, saknande begynnelse och slut, äfven med särsk. framhållande af ngt ss saknande begynnelse. gör þik glaþa som föde ävärleKS lius solskin (æ-terni luminis claritatem) Bu 17. " iheBergström. 1868--70.">Su christus äwerdheliker oc alzwadlugher konungher" Bil 124. " iak är ewerdheliker gudh" MB 1: 186. " ib l31. "Bir 1: 390. " äwärdelikx fadhers son äwerdelikin snille" Bergström. 1868--70.">Su 373. " aff allo thy som tw, o äwrdelikin snille. .. haffwer skipat oc flyat j thinne äwärdelike foresyn oc äwärdeliko walde" ib 329. är gudz siälffs alder, vtan allan tidhagang oc stunda, oc är hans ewerdhelik en stund, oc ewinnelik, för än wärlden wardh oc mädhan wärlden är, oc äpter domadagh MB 1: 35. " maghom wi sighia at war herra skapade ewerdhelika wärldina, mz sinom ewerdhelikom hugh oc wilia" ib 33. " iak saa annan ängilllin flygande mith genom hymerike haffwandis ewangelium eternum. .. äwärdelighin godh tidhende" ib 2: 354. - af ävärþeliko, af evighet. af äwrärdheliko (ab æterno) äru al näruarande ok framfarin ok koma skolande thing när honom Bir 1: 396. ib 2: 12, 128, 3: 255, 420. Bergström. 1868--70.">Su 15, 47, 78, 90, 191, 281, 320. LfK 125, 249. - äuerddhelikit för ärliki? thit rike är uäerdehlikit owir al thing (noBilius. .. Bergström. 1868--70.">Super omne) Bir 2: 285 .)

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävärþeliker may have also been written as æværþeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • äwäredheliker Bil 124.
 • äuarþelekar Bir 4: (Avt) 177. ewerdheliker MB 1: 105, 186.
 • äwärdhelikin Bir 1: 390.
 • äurädhelikin Bo 35.
 • äwerdeliken LfK 118, 119 (på två st.). ewerdelikin VKR 9.
 • äuerdlik KS 52 (132, 56).
 • ewerdhelik MB 1: 35.
 • äwärdelikin Su 329.
 • äwärdelikin ib 373.
 • äwerdeliken LfK 115. 120. n. (np., ack.) äuerþelikt MELL SVl 2: pr. ävärþelekt Bu 183.
 • ävärþelet ib 167.
 • äuärdhelikit Bo 37, 103.
 • äwärdeliket LfK 104.
 • äuredhelikit Bir 2: 92, 285.
 • äwerdelikit MB 2: l10. äwärþlikit MELL SVl 2: pr. li var. äwrþlikit ib SVl 2: pr. i var., SVþ 1: pr. i var. äwerdeliket LfK 117, 118, l19, 120. evärdelikt KS 46 (118, 50).
 • ewerdhelikith MB 1: 31. ewerdelikit KfLL SVd 1: pr. afuerdelikt MELL SVl 2: pr. i var. awerdhelikit Su 385.
 • äuerdhelican Bir 3: 107.
 • äwärdehlikin Kr LL SVd 1: pr. i var.; MD 187.
 • äwärdeliken Su 15 ; LfK 113.
 • äwerdeliken ib 112, 114.
 • äuerdhelikin Bir 3: 223.
 • ewerdhelikin MB 1: 335.
 • äwärdelikin Su 91.
 • äwärdhelika VKR XIII.
 • äurdhelica Bir 3: 107, 255 (på fyra st.); SJ 36 (1426).
 • äwerdelika LfK 115.
 • äuerdheligha SJ 150 (1446).
 • äwärþeleka BYH 1: 170 (1363). äurdheleka ib 171 (1363). äwerdherlika SD 2: 433 (öfvers.; på två st.). ewerdhelika MB 1: 186.
 • euerdhelika SD 6: 158 (1330).
 • äurþlighä ib 5: 293 (1344). äuirdheliko (möjl. dat.) ib NS 1: 544 (1406). äurliko (möjl. dat.) ib 543 (1406). " ewerdzlika lUplL Conf. i var. (kanske snarare att föra till äruuldsliker). äwerdeligen" BtFH 1: 274 (1508). awerdeligen ib. ewerdilighetn ib 218 (1507).
 • ewerdhelikom MB 1: 33.
 • äwärdhelike Bil 854.
 • äwärdelike Su 329.
 • äuerdhelike SD 6: 158 (1350).
 • ewerdhelike MB 1: 186.
 • äuärþlighä SD 5: 293 (1344).
 • äwärdheliko Bir 1: 396.
 • äwärdeliko Su 47, 78, 191, 281, 329.
 • äuerdhelico Bir 2: 12, 128, 3: 255, 420.
 • äwerdeliko Su 320 ; LfK 125.
 • äwärdeleko Su 15, l90. äuerdeligo LfK 249.
 • äwärdelikx Su 373.
 • ävärþeleks Bu 187.
 • ävärleks ib 17.
 • owerdhelike MB 1: 31, 103.
 • äwärdeligha LfK 117.
 • äwärdelighin MB 2: 354),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛅᚱᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back