Band

Old Swedish Dictionary - band

Meaning of Old Swedish word "band" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

band Old Swedish word can mean:

band
1) band, halsband. STb 2: 276 (1488).
band
2) band ss sammanhållnings- och förSTärkningsmedel kring (laggkärl. för baandh til gärdakaridh oc til fat VKU 99 (1560). packara. .. huilke ey mera skole thaka fore thera packningh fore en leST lax iij (3) öre, ffore leST STrömingk och annan fisk ij (2) öre, fore banen serdelis peninge, om swa behoff görs STÄmb 131 (1495). ib 129 (1494).
band
3) band, boja. the baand som han war bwnden medh SVb 293 (b. av 1500-talet).
band
4) kärve? fiskknippa? at erich i hielmiSTa hadde icke mere aff her ericx landbo jöns i akerby en ij (2) bondh Uppl lLagmansdfomb 86 (1493).
band
6) sammangaddning, komplott. Jfr Sdw 2: 1195. hwat dröuilse hon mik idhelika giordhe medh thöm bandom oc blandan hon bant oc blandadhe badhe medh thöm bandom oc blandan hon bant oc blandadhe badhe medh tehn sama anders. .. oc medh grannom loc sinom winom Troil 5: 296 (1447).
band
7) förband, förbindning. - förSTa bandit, privilegium på att handha förSTa behandlingen av sår eller sjukdomar, privilegium på att handha svårare olycks- och sjukdomsförfall. Se Ark. f. Nord. Fil. 48: 62. efftir thet mes ter berend. .. sagde swa: jach wnnner thet wäl til goda, ath fforSTa bandet gaar om kring, thermeth skal forscripne meSTer berend haffua therres skraa til walborga messo neSTkomande, ok sidan skal en annar anamana(!) henne j sama embetidh, huilkin som ther tilskickadher wordher STb 2: 60 (1484). ib 3: 229 (1495). samma dach anamade meSTer peyter bordskereembetess skrana til sigh medh förSTe bandit ib4: 56 (1505). samma dach sades fore retta allom arSTom j STaden, ath huilken aff thöm förSTa bandit bryter, böthe xij (12) marck ib 3: 241 (1495). STazsens arST til förSTa bandit STÄmb 123 (1491). ib 120 (1490) , 80 (1465), 82 (1466), 84 (1467), 85 (1468 etc. til STadzens bandh: meSTer claues ib 125 (1492). - Jfr agate-, banz-, broka-, drövilsa-, fatra-, forradhilsa-, frids-, fä-, gran-, gul, hals-, hamar-, handa-, har-, hatta-, hionalags-, hiälm-, hunda-, kar-, korel-, korela-, manna-, pater noSTer-, pärlo-, qvinna-, raf-, rakka-, saltara-, silf-, silke-, silkis-, sorgha-, sparra-, STröninga-, synda-, tunno-band.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bant StÄmb 80 (1465)
  • *banda haki ,
  • *banda kniver ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back