Bära

Old Swedish Dictionary - bära

Meaning of Old Swedish word "bära" (or bæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bära Old Swedish word can mean:

bära (bæra)
1) bära, bildl. bära värn for sik, värja sig. jngen aff grecomen kwnne haffwa tilfälle tiill ath bära nagon wärn for siig (nullus grecorum habebat animum defendendi) Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 143. " tha war achilles j STor wadhe STadder oc myket trotther oc horkade tha noglia bära wärn for sig" ib 177. - bära, Frambära. bildl; andraga (mot), anmärka (mot), anföra ss jäv (mot). hwath thät är som skäligha ma bäras mote the persone som wald är, ellir mothe them som walt haffua, ellir amothe walino siälffuo Abbedval I Vkl 97. thätta ma bära moth the persona som wald är om hon haffuir naghet tholkit lyte ib. ib 99. 2) intr. fara (mot). tha båro the manneliga m mot the grescha drapo oc slogo (et facto impetu versus grecos viriliter ipsos expungnant) Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 31. " nar patroculus konwng thetta saa. .. bar han snarliga j rättha leed moth honom mz syn häST j fwlt rännande" ib 124. ib 218, 236. - med prep. til. hector bar tiill achilem oc möddhe honom swärliga (ad hec hector inuadit achillem eum mirabiliter grauat) Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 152. - begiva sig, giva sig, laga sig. the baro haSTeliga j land oc rwsade j moth troyander (jFr Lat. tunc rex ascalus et rex alagus cum eorum naubus ad lituis applicant et cum eorum viris pugnantibus descendunt in terram) Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 109. " grecana waro saa gathj som offwerwondo oc matthe tha bära till riga (iam greci quasi deuicti terga dare parabant)" ib 114. - bära til värn, (giva sig till att) försvara sig. achilles. .. drog siith swärd oc bar tiill wärn manliga Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 228. - bära i värn for, giva sig till att försvara, komma till (ngns) försvar, försvara. paris bar j wärn for troyaner manliga (paris viriliter eos defendit) ib 183. - bära til rymming, (be)giva sig på tflykten, gripa till flykten. grecana. .. baro tiill rymdning Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 143. " aff trolii krafftoga STarkhet motthe grecana bära tiill rymning (quasi sola virtute troili greci conuertuntur in fugam)" ib 217. j STakkot tiid matthe grecana bära tiill rymning for honom (greci sunt dare terga coacti) ib 222. - falla, STörta. diomedes bar tiill markena oc häSTen mz Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 236. - leda, föra (om väg). ther epter drogo the tiil syn skyp jgän oc seglade rättha leed som bar ath thenedon Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 87. 3) bära, förmå bära. erick olssons huSTru hade tinghat sitt malth jn j nic. hoffmans skip ok hans skip bar ecke STb 2: 54 (1484).
bära (bæra)
4) bära, vara klädd i. borde henne ey dragha eller bere gul eller brem STb 2: 353 (1489).
bära (bæra)
5) vara havande med. JFr SDw 2: 1206. the signadha iomFrwn. .. thär bära oc födha skulde gudz son Från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.">SkrtUppb 406.
bära (bæra)
7) hembära, vinna, få; hava. " tro och sannind ma wäl bärä loff ower all tingh medh ärä Fredrik ed. Noreen 3197. - vinna, förvärva; brina (åt). med prpe. livir. ower all sin släkt bar han ärä Fredrik ed. Noreen 40. 9) bära, tåla, lida. hwar skwlle bära skadha mädh androm" PMSkr 58. 12) bära, Frambringa. STark lerjordh bär gärna rogh, lös mwl bär wäl bywgh PMSkr 200. 13) föda. JFr SDw 2: 1206. - part. pret. genom börd besläktad och arvsberättigad, köttslig (släktin eller arvinge). iak. .. kännes. .. mich hafua vndh och ghifuith minom kärlekom win och bornan Frändhe. .. two källare SD NS 3: 49 (1415). wi (ɔ Andris, ciscop i STrengenes) hafuom. .. vplatidh warom älsklighom win ok bornom Frända erik niclisson halff ällopte öresandh jordh ib 299 (1418). " kan thet swa wardha, at ac niclis guze döö vtan barn oc borena arffwa ib 62 (1415). JFr barna arvar. 14) vara behövligt? Se SDw 2: 1206. 15) uppbära. X mark och iii öre bar iak aff jönss erik bodalön (ɔ såsom hyra för bod) HLG 3: 136 (1529). - bära sik, 1) begiva sig, giva sig, förfoga sig. hwilken skip tha brwtho oc söndergyngo oc manga aff them som j the skippen waro bliffwe drwknad oc sänkte j botnen, oc the andra som wnkommo båre siig j land (qui vini ex eis peruenire potuerunt in terram)" Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 107. - begripa sig, skynda, rusa. slaåtzfolkit räddes siith fordarff, sprwngho till lsyna wärior oc wåkn, oc bäro siig j moth fiendenar mz syn makt Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 87. nar han (ɔ: thelephus) fik see ath achilles wille hwgga hans (ɔ: theutrans) hoffwod aff bar han siig j mällon them baden (se in medio viriusque ingerens) ib 97. - bära sik i värn for; giva sig till att försvara, komma till (ngns) försvar, försvara. tha STod konwng sarpedon manliga oc bar siig j wärn for the triyaner Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 194. - bära sik i forsvar for, bildl. lägga sig ut för. vlixes halp myket til ath drotning helen skulle ey affyffwas han bar siig myket j forswar for henne, oc FrälSTe henne aff thelamoni j oc the andra konwngas händer Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 272. 5) företaga sig. med pep. at. bär thic ey aat thy som thic är omöghelikit Hel män 170.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bära may have also been written as bæra

Part of speech: vb

Additional information: v. L:

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • *bära a ,
 • bära af , avvärja, avgöja, använda (ett hugg ol dyl). abs. hwggen dräpa ey swa offta som styngen. thy waapnen oc harnisket bär aff oc menniskyornas been (cum et armis uitalia defendantur et ossibus) PMSkr 127.
 • bära at , foga sig, hända. kan thet swa bära aat för eder at j komme till pariliss HSH 13: 116 (1524, Brask).
 • bäras fore , visa sig, uppenbara sig, upenbaras. med dat. el. i dess ställe ack. nw bars honum fore annar dröm Prosadikter (Karl M) 286. " tha bars honum fore i sömpne aff them bardgha som äpter skulle koma ib. - synas. j nat bars mik fore som ängil gudz kom til mik (jfr Fnor. í nótt bar fyrir mik, at engill guðs kom til lmin)" Prosadikter (Karl M) 266.
 • bära i , ge sig till, börja. med inf. k m k (ɔ: karl magnus konung) br tha i at lee at hans ordhum Prosadikter (Karl M) 260.
 • *bära i gen , bära tillbaka, återlämna. ffesthe hustrv madelin lag sielff sätthe, ath hon bar hustrv bireta dirigx sin silff skaal lighen STb 4: 315 (1513). Jfr i gen bära.
 • bära in ,
 • *bära til hopa , drabba samman. diomedes oc troilus båro tiilhopa mz syn glaffwen saa Ath thw stengo hwar annan aff hsätena Troj 149. " achilles oc margariton baro tilhopa oc hwggos swärliga" ib 183. - låta förena sig, förenas? huru bäär thätta til hopa, liwse daghin ok lmörka natthin (que ergo societas luci ad tensbras) SpV 148.
 • bära til saman , 1) bära samman, föra samman. edhin wäxir jo thes mer ath widhin bärs til saman MP 5: 129. 2) jämföra. saa ok christi jomfrur, mz hwaria enno liknilse, aff skapadhom thingom, ok samanbärilse, magha the synlighin thing bära til saman, mz osynlighom (jfr Lat. sic christi urigines quacunque recum similitudine uel collatione uisibilia possunt insuisibilius conferri) SpV 350.
 • *bära undan , umbära, undvara? tha haffdo ekke lekbrödherna förskasta prestommen thet the skwla bära wndan them när them kombir siwkdombir til äller allderdomsen wanskilse PMBref 325.
 • bära up , 6) bära upp, hålla upplyft. wm ey ärw lagde stokka wäl höghre pa bothnen som bära gotzith wp fran wätzskonne PMSkr 87. 7) bära up at sighia, utbrista, häftigt utropa. nar toilus. .. sa ath alla wordo forfärade aff helenj ordom bar han op ath seya o j wälbyrdoge män (rupto silentio in hec verba prorupit) Troj 55. Jfr upbära.
 • bära vidher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back