Bätra

Old Swedish Dictionary - bätra

Meaning of Old Swedish word "bätra" (or bætra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bätra Old Swedish word can mean:

bätra (bætra)
1) bättra, förbättra, upphjälpa. then win moSTh som haffwer förmykith wathn fangith aff rägneno tha han trykkis bätres swa STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 357. - upphjälpa, bättra på (i fråga om priset på en Vara), förbilliga. köpte jach vj tiogh skrwbrädin och skotbrädin, alt til hopa köpth swa ath hwarth betrath thet andra STockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.">HLG 2: 45 (1516). - öka; lägga en ökning. til tässa fornäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde pänniga wil jac bätra mz hundra[d]e march MB 1: 589. 2) laga, reparera. för eth iärn, som betradhes vppa dören. .. iiij ortugh STockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.">HLG 2: 35 (1512).
bätra (bætra)
4) hjälpa. myn herre her STen STure toch mich fra myn huSTw federne vtan lagh ok vtan reth, thet bethre mich gudh STb 2: 448 (1490). " gudh tik betre, ath thw worder skammelica forradh, jnnan tette och pascha ib 4: 51 (1505). anders screddren, som forgikx gud tes betre pa sine vtlenske rese" ib 126 (1506). 7) gottgöra, ersätta. ey skulu soknamän STädia nogot flyttas eller fordas åff preSTens ägor för än inuentarium fulleliga beret är oc bättadt effter äSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom hans Gummerus Syn-STat 39 (1425, avskr.). " kära karl iac tacker tik for wenscap thu hauer mik beusith til thenne dagh. huad iak ey forskuldat haffuer thet wil liak en forskuldha och huadh mik brySTer thet bätre gudh Thomas Varningsberef 3 (1436). - giVa ersättning för. hans (ɔ KriSTus´) jdhelica ärffwodhe haffwer bätrath min aläthi" Mecht 71. 9) giVa bot, böta, plikta. gaff masrskin. .. mattis lutke loff ath skyppa lax jn vtj sit skyp ok borgara förST jnskypa, hwath thöm teckes, och sidan köpswena, tollen oforswmat. lfindz annath, betre then, som bryther STb 3: 397 (1498). then betre medh krop, som ecke haffuer koo ib 1: 28 (1475). - bättra sik, göra bättring, göra bot. alla syndoga manna hugsualise som til tik fly mädh innerlico hiärta sik vilia bätra for sina syndir SvB 68 (sl. av 100-t.). thu skal ley tagha gudx likama för än thu haffwer thik bäytrath fore thässa synder SvKyrkobr 25. - försona sig (med). wakta thik än thu wil mädhen thu haffwer timan at bätra thik mz thinom iämcriSTne SvKyrkob 43. - (ok ey täs hälder bätradhe (för betrodhe?) han thät nagrom sinom brödrom then drömen ok andelika synen STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 98 ). - Jfr for-, ful-bätra, samt obätradher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bätra may have also been written as bætra

Part of speech: vb

Additional information: v. L:

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᛏᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back