Bekänna

Old Swedish Dictionary - bekänna

Meaning of Old Swedish word "bekänna" (or bekænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekänna Old Swedish word can mean:

bekänna (bekænna)
3) intyga, förklara. " haffwe wii. .. endeligen beslwtinge, jaa oc godwilie aaffsaght och bekendt,. .. ath sweriges riiche böör och tillhörer fförscreffne war käreste, naadigeste herre konungh cristiern" Rydberg Tr 3: 624 (1520). - refl. bekännas,
bekänna (bekænna)
1) påstå, uppgiva, förklara. med följ. refl. pron. fyra belethe aff gwll konsteliga giorde aff hwlkom beletom dares myket screff, vndersamliga som tykkes wara mera äpter fafängom drömom än äpter saningenenas wissan, än tha ath dares bekännes siig thz sant wara (fuerit professus ea vera fuisse), tha oplates thz taall j thenna scriffwelse Troj 178. 2) till ngns pris yttra el. förklara; prisa. jak bekennis tik (confitebor tibj) thet gud myn fadir. .. for thy thu haffuir mik ok tet lika waldit jak haffuir medh tik j guddomenum dwlt. .. här til ffore wärldhinna wisa mannom MP 5: 143. - part. pret. 1) känd, bekant. hon war mildh oc barmhärtogh ower liffuandis mykit mera ower dödha sina winer oc bekända Mecht 345. 2) vara bekänder, bekänna, erkänna. i förening med refl. pron. huilkin människia sik är bekändh fore människiom, ath hon mik tilhörir (qui confitebitur me coram hominibus), vidh hona vil iak kennas ffore gudhy mynom fadhir j hymerike MP 5: 109. - tillkännagiva, förklara, intyga. med gen. thäs el. ack. thät el. thätta. witnadhe ioan niclisson. .. at. .. biorns hustru i golstadhom war thet for honom bekend, at the for:da iord pansat war for ena manz boot SD NS 3: 609 (1420). " thetta ärom wi bekendhe harlad dyäkn oc the tolff i näMPdinne sato, at wi tilstam os hafua hört thässe witne ib. är iak harald dyäkn thes bekendher, at iak hafuer dömt godzet oc affradhit i qwarstadho ib. mannen war täs bekändher mädh stora gudlikhet ath han hafde gudz likama wisselica tagit" MP 4: 31. hon. .. vitnahde thet ok war tess bekändh medh synom spaadom, ath ihesus war sandhir gudhz son ib 5: 72. - avläga, avgiva (ett erkännande). effter. .. per anderssons widerkennelssä som han fför gode men hadhe bekender warith SJ 2: 295 (1496). - stå till svars (för ngt inför ngn). thet wj skeligha rantzsakad haffuom som wj wiliom bekendh wara for gud oc dande män Svrtb 519 (1474). - med gen. thäs. at the thet for:de godzet ok for:de prebendena swa styra ok for see, som han oc thet capitulum wiill thes for gudj warre behkende Svartb 192 (136´86).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bekänna may have also been written as bekænna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back