Bekänna

Old Swedish Dictionary - bekänna

Meaning of Old Swedish word "bekänna" (or bekænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekänna Old Swedish word can mean:

bekänna (bekænna)
L.
bekänna (bekænna)
1) känna. " at thu maghe han bekänna som tik haffwir wtuAldh" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 21. " hona bekännir iak wel" ST 293. " oppa thz iak thäs bäther bekänna maa, hwat STora pino criSTus lidha skAl oppa korssens gAlgha" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 653. " som jach gaff eder till bekennä" Vallius. 1850--54.">Dinaviens hiSToria. 1816 ff.">HSH 20: 56 (1506). " gaffwo the ware bekenna" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 83 (1506). " giffwer han mik Aldelis bekenna" ib 112 (1506). ib 115 (1506), 122 (1506), 124 (1506). som han wil wardha wäl bekänder Al 2753. som wi wiliom fore gudh antswara oc bekände wara fore wart härscap Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 437 (1405). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 54 (1441), 56 (1435). STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 277 (1508). " oppa thz sancta annes nampn maa. . .wordhä bekänth ok ärädh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 36.
bekänna (bekænna)
2) genom löfte förbinda sig till. thenna ordhen bekände gudelikx snilles känneswen Su 51.
bekänna (bekænna)
3) erkänna, bekänna. jak bekänner mith forledna smittiga liffwerne Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.">VNB 14. - Vara bekänder, erkänna, bekänna. detzleff war tha bekender hwat hans naffn war Vallius. 1850--54.">Di 102. " wore the bekende at skoghen och fäbethet haffua the tiil samans" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 312 (1410, gammAl afskr.). STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 295 (1501). " skulle te blygligan war thet bekend, hure som te haffua farit met eder" FM 358 (1508). " war nw bekendher thina skuldh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 671. ib 142.
bekänna (bekænna)
4) gifVa erkännande åt, belöna? bekennas medh nagen then del, han sig medh behiälpa kwnne STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 304 (1508).
bekänna (bekænna)
5) tillegna sig? hade och then STore forSTe aff muskogen hafft siit folch her inne i vynther och bekeent thenne landzände om han hade icki hörth thet STore rikte Vallius. 1850--54.">Dinaviens hiSToria. 1816 ff.">HSH 22: 49 (1493, gammAl afskr.). - refl. bekännas, erkänna, bekänna. bekennis iec. .. thet iec laghlica sAlt hawer Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 6 (1401). bekännis iak thet meth mith opna breff qt jak hafuer vplatit ib (1401). ib 65 (1401) o. s. v. jak bekännis at sadhana män kommo till mik MB 2: 5 bekäns thina synd ib 19. Va 9. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45, 3: 339, 521, 599. ST 447. Su 331. Vallius. 1845.">PM XVI.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bekänna may have also been written as bekænna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bä- Lg 45.
  • bi- SD NS 2: 358 (1411)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back