Bekänning

Old Swedish Dictionary - bekänning

Meaning of Old Swedish word "bekänning" (or bekænning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekänning (bekænning)
erkännande, förbindelse; förpliktelse till utbetalning av viss (årlig) penningsumma; avgift som erlägges ss erkkännande av el. bevis på underdånighetsplikt. ingelwnd anners naghen bekenning fraa siig sigiä eller peninge swmma vtloffwa eller richesens besitning wtlenskom herrom. .. tiilsigiä i nagra mattha Rydberg Tr 3: 557 (1510). ib. för öghen är, at almoghen offwer alt richet oppenbarlige haffue nekat oc wedersagt met ja oc oprectha hender kong hans oc alla hans affödhe oc ey tiil synnes äre, at richet skal naghen peninge swmma tiil bekenning wtgiffue, menandes. .. at thet är oss och them fornär badhe tiil äre och rychte, hwar thet spörs bland cristelighe herrer og forsther ib 559 (1510).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bekänning may have also been written as bekænning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᛅᚿᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back