Bekoma

Old Swedish Dictionary - bekoma

Meaning of Old Swedish word "bekoma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekoma
1) komma till, få tillfälle till. med gen. thäs. astwnda ath see gudz likama. .. huar hon kan täs bekoma MP 4: 159. 3) bekomma, utöva verkan på, väcka oro el. missnöje hos. laather edert herredöme inte bekomma, at jak eder her om tilbwdit haffwer BSH 5: 305 (1508). 4) oroa, bekymra. ther höer ey visom oc fornwmstogom manne tiill, ath bekomma syn hwg oc mening mz wtwortes athäffwom Troj 72. 5) tjäna (till), vara tjänlig (till). thet (vin) som golan lith haffwer är lostelikith oc bekombir wäl til smälta mathen PM Skr 357 6) tillkomma, höra till. med prep. li. thänna trappor som kallas gradus relaiui maior et minor thz är större ok mindre. .. bekomma ekke j guddomsins natur, hwilkin owmskiptelikon är, wthan j os SpV 34. - tillkomma, tillhöra, passa (för), passa in (på); överensstämma (med); avse. med dat. canticum thätta ordhit fik naMPn aff thänna ordheno cantande,, hwilkit rättelika bekombir (convenit) ällir tillydhir gudz loffwi SpV 30. huru kan. .. thätta wara, at aatskilelika persone kwnna bekomma (conveniunt) enne persone ib 388. ib 544. " j samma läxinne äru nakor the ordh, som j andeliko wndhirstandh ytherligarin betekna sonen, thz är gudz ordh än modhena, nakor äru ok the som them bekomma (conveniunt) badhom" ib 195. ib 354. " alla creatura skapare ok skikkare, han weth hwat hwari eno creature bästz bekombir (congruat)" ib 294. " om thz bekombir (congruit) wäl helsonne, renliffweno ok stadoghetinne" ib 553. äpthir thz at hwar en öffwar sik j them gärninghom, som tronna lop bekombirl thy pröffwas shristus skapas j honom ib 100. " hwilkin är thän som räkkna kan. .. hwat hwarie nathurinne kan bästh bekomma syndhrilika kroppenom ok säliienne" ib 354 ; jfr 3). - part. pres. passande (för), ägnande sig (för), övrenstämmande (med). tildraghir hon (ɔ: naturin) ekke forbätringhena äwärdhelikhetinne bekommande (profetum eternitati congruentem) SpV 158. " hwat kroppenom är wäl bekommande (congruum)" ib 354. - Jfri illabekoma, välbekomande.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bekomma )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back