Belata

Old Swedish Dictionary - belata

Meaning of Old Swedish word "belata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

belata
låta vara, låta slippa (med); särsk. befria från erläggande av ngn del av böter; nedsätta böterna för ngn till ett lägre belopp. fore her eriks ottessons. .. bn skult tha belato fogodin, borgameSTarne ok raadet hansi mikelsson. .. pa xx (20) marck (förut dömd att till konungen och STaden böta 50 mark) STb 1: 391 (1482). tha beloth jenis kaare karll gritagiwtare pa xv (15) marck ib 398 (1482). " henrik horensi bröth edzöret. .. belatin pa xxx (30) marck" ib 262 (1480). ib 2: 56 (1484). sagdes benct hanssons huSTrw fore retto aff, ath hon skal fornögia per olsson the xz (10) marck, som han, hennis bonde, bleff belatin vppa ib 1: 7 (1475). mattis olsson zaker xij (12) marck, thy han slogh jeppe. kemmenärane skulo belatan ib 129 (1477). baltzar skomakare ok hans drenge äro belatne konungx ok STadzsins sak huardere xv (15) marck. then tridie drengin belatin pa v (5) marck, STadzsins sak, fogodins tilgiffwet ib 2: 100 (1485). - med objektsväxling, part. pret. om beloppet: nedsatt. Se Ark. f. Nord. Fil. 48: 78 f. thetta är pedher olssons opbörd aff STadzsins zaköre, som belatin är j radzSTuffwne Skotte b 468 (1473; Kämn). ib 476 (1473; Kämn). - nedsätta ngns STraff till ett visST bötesbelopp, benäda (till ett lindrigare STraff). wordo ffogodin. .. borgameSTarene och radet swa ens. .. tha skal criSTin, benct clesmidz dottir, beholda liffweth oc meth swa skiäl, ath hon skal ecke altztinges bliffua onäffST och giffue for sina sak xx (20) marck STb 2: 51 (1484). " satte benct clensmid kemmenärome sith hws til pantta fore the xx (20) marck, som hans dottir är belatin vppa" ib 52 (1484). - befria från en avgift vilken som helST, för ngn nedsätta en avgift (t. ex. tullavgift)? i tyske landen giffs toll aff allom tingom som införes i STadent ill att sälyas och i walandh, sammeledes och [i] allom androm landom,. .. men i swerigie ähr ehn wrångheett, ther the på rådSTugne beleggia eller belatha hwar annen som them täckis henna uphöye STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 696 (senare avskr.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • belot.
  • belatin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back