Beskedheliker

Old Swedish Dictionary - beskedheliker

Meaning of Old Swedish word "beskedheliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskedheliker Old Swedish word can mean:

beskedheliker
1) avskild, bestämd, särskild, enskild. the waro alt jamlika satte ok huar thera iste sin deel han atte. faderen fik them besedeligin (Cod. A beskeden) deel Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung AlbrEKt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 230 i var. se EK ed. Pipping. ohindradhom. ... hvars mans sunderlikom oc beskedhelikom äghadelom til land oc vatn UParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung AlbrEKt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKShist 1: 4 (1436). - bestämd, fastställd, riktig, vederbörlig. hwan dagh besk[e] dhelikom tima om daghin gik en persona. .. til GUdh SpV 81. " for hwlkit jac togh hws oc jord aff räplom oc ther til beskelica peninga" Svartb 186 (1385). synemän. .. gåffue then samma för:da gammull råå. .. witzordh rättan och gildan ware. .. ty hann war gambell, beskedeligh och jord faster FMU 3: 196 (1440, nyare avskr.). 2) tillbörlig, riktig, skälig, rimlig. effter saa dane skälige tyge som mot fförscrifne olaff hansson wore och beskedelige funnes SJ 2: 299 (1496). forscriffne bröderschap än nw ingen skeligen oc beskedlig skel fram borti haffue sig medh retta til behollende eller egendhe HLG 1: 131 (1488).
beskedheliker
3) som äger förmåga av urskillning, förståndig, mogen. til thäs sama barn til stadhgha ok biskedhelica aara koma kunno SD NS 3: 287 (1417). - förståndig, kunnig, skiclig. ffacundus. .. wel talande oc beskelidhin (för -lighin) GU C 20. s. 250. Palamides war. .. miket fornwstig o beskeligen, tiill örlig, oc tiill raad Troj 104. - förståndig, pålitlig, hederlig, oförvitlig, aktningsvärd, aktad. the preste som biskedhelighe pelagrima ära GUmmerus Syn-stat 45 (1440). " ss hedrand epitet i förening med följande personbetckning. skal thet allom witirlikith wara.. . mik hawa vnt hedherlikom ok biskedhhelikom manna päther alenninge. .. mit goz j alande FMu 1: 361 (1376). kännis jak. .. ath hawa Pant sath biskedhelikom manne rawaldhe PamPa alth mith gooz" Gadolin Pants 276 (1380). ib 285 (1399). SD NS 3: 445 (1419). ib 508 (1419). Svartb (skolkl) 506 (1472). Uppl LagmanSDomb 12 (1490). Vg Fornmt I 10 s. l81 (1524). bidher jak beskedelikin jons jngenen ath han hänger sit incigle met mino for thetta breff Svartb 274 (1416). - Jfr obeskedheliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • beskedelig: -om FMU 4: 481 (1477).
  • biskedheliker: -likom FMU 1: 361 (1376) ; Gadolin Pants 276 (1380) ;
  • -lica SD NS 3: 287 (1417).
  • biskedelikin SD NS 3: 445 (1419).
  • biskedheligh: -lighe Gunmmerus Syn-stat 45 (1440). beskeliker: -lica Svartb 186 (1385).
  • beskelig: -lige Svartb (Skolkl) 506 (1472) ; -ligx Uppl Lagmansdomb 12 (1490).
  • beskeligen Troj 104. beskedilidhin (för -lighin) GU C 20. s. 250),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᚽᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
UrkShist
Urkunder rörande Stockholms historia. Utg. genom K. Hildebrand (och A. Bratt). 1900--1913. (s. 1--36).
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back