Bestanda

Old Swedish Dictionary - bestanda

Meaning of Old Swedish word "bestanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bestanda Old Swedish word can mean:

bestanda
L.
bestanda
1) beSTå, STå faST, bibehålla sig. the haffwa en sidh SOm thz landskap beSTander widh Al 8790. " wart rike kan ey beeSTa" ib 10473. " aff hwilkom All thing är beSTandande" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 90. at gudz wini maaghin beSTandande blifua VadSTena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 4. - part. pret. STående, beSTående. wndhantaghne sancti STephani kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio SOm bleff beSTanden STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 170. Ansg 255.
bestanda
2) Vara, befinna sig. orättin skAl man befinna beSTandende vppa honom och ecke vppa oss STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 80 (1434).
bestanda
3) anSTå, hvila, Vara lemnad å sido. later iach thzta ärendet beSTa Va 4. ib 15. " thu STil thin ordh lath thz beSTa" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 213. " latha beSTaa om Alle ärendhe och beslutninger" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 290 (1508). ib 392 (1510).
bestanda
4) motSTå, bekämpa, hålla STånd mot. iak Dirffwis ey beSTa ällar fattas widh tik STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 671. -- med dat. wildo konungenom annan tiid beSTa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 52. ib 2787, 3191, 4010. STenianus. Se Lg.">Bil 371. " ther them threem thör een beSTanda" FMan och G. STephens. 1849.">Iv 2671. ib 2684, 2736, 2921, 4790. - med ack. (eller åtminSTone en form, SOm kan Vara ack.). beSTodh mäSTa del af wärulDinne STenianus. Se Lg.">Bil 685. ib 795. the Didrik fan berner vel beSTodo STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 20. ib 298, 1579, 1603, 1618, 1621, 3163. FMan och G. STephens. 1849.">Iv 451, 543, 2889, 3256, 3321, 3692, o. s. v. STrand. 1853.">Fr 234, 516, o. s. v. Al 912. Va 18, 19. Di 11. ST 511.
bestanda
5) försVara. " slotthet trooligha beeSTaa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 555. " at han forscriffne raseborg kan beSTaandä, beskärmä, STyrä oc forswara" FM 302 (1506). mz wars rikes radhgiwara radhe maghum wi wart rike oc wnderdana höxt beSTanda STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 40 (1383).
bestanda
6) utföra, beSTå. kampin. .. beSTanda FMan och G. STephens. 1849.">Iv 4775. ib 3692. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 875, 4228. Va 37. " ther thetta äwintyr thordhe biSTa (Cod. B beSTa)" FMan och G. STephens. 1849.">Iv 1143. " at sik forlata a owermagha oc mz thera Dirffwe kunne nakath beeSTa" Al 7169. ingen mwrameSTara tynge eller STeDie mera gerning til sigh en han vel tröSTer beSTaa SO 82. " thz (näml. föda barn) kan engen man beSTa" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 273.
bestanda
7) innehafVa? hon hauir beSTat oc bygt the samo tompt SD NS 1: 69 (1401). " at the (godsen) mugho brukas ok beSTaas ok AllAledhis nytias SOm for:de sySTra cloSTre betzt ok jampnaST til nytto koma kan ib 545 (1406). "
bestanda
efterSTräfVande . warin ther beSTandnä effter. at han wardä then ringin quit Va 50. JP 22, 27.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bistanda Bil 371 ; Iv 451.
  • besta.
  • bista.
  • bestoo )
  • bestanda sik , stå på sig, vara på sin vakt. tw skal tik besta at han winder ey tit land aff tik Di 178. - refl. bestandas, bestå, stå fast. at gudz wini maghin bestandas (subsistere) Bir 4: 94.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
➞ See all works cited in the dictionary

Back