Bestanda

Old Swedish Dictionary - bestanda

Meaning of Old Swedish word "bestanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bestanda Old Swedish word can mean:

bestanda
1) bestå, äga bestånd; stå fast oförsvagad el. orubbad. ominscaþom allom gamblom priulegiis oc rät, som städhir, land, kirkier eller kloster hafua här til bistandet medh Rydberg Tr 2: 245 (1357).
bestanda
4) motstå, bekäMPa, käMPa mot, hålla stånd mot. Se Sdw 2: 1197. han. .. bistoþ mesta del af wäräldenne Saml 34: 276 (motsv. ställe Bil 685 har bestodh). hålla stånd mot (ngn); vara (ngn) vuxen, gå upp mot, svar till. engen swen i garden haffue mindre dräng, än ath ij (2) moge bestaa enne skytta (ɔ: fullgöra en skytts tjänst) äller rida i sins hosbonde harnisk Arnell Brask BiI 30. 9) bevisa, lägga i dagen? bestan edra ära oppa mik och tänkän oppa annars nödh Prosadikter (Sju vise mäst C) 227.
bestanda
2) bestående, stående fast oförsvagad el. orubbad; bevarad i sin goda rätt, tryggad. ther om wilia wi tilskäpa noghra godhe meen aff ware radh som ther skula öffueruega millan cronone oc ider, saa at kronen bliffuer bestande oc ider är drektelighth Svartb (Skolkl) 441 (1450). - part. pret. bestandin, beståndande. ingen skapat tingh. .. kunno bliffua bestandin j sik mädh sinne skipilsse natur vtan täs hälga anda dygd ok vppe hälde MP 4: 74. - »stående» (efter ngt), strävande (efter ngt), eftersträvande. hon. .. är ey standin epter wärldena högfärdoga vmgangho MP 4: 151. ib 261. ib 5: 137. " ath ey wara bestandin ath vmga mädh nagra orenlikhet" ib 4: 159.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bi-.
  • -staa )
  • bestanda sik , vara på sik vakt; vara i fara. i hogge honom try saar i hoffwdet, han bestaar sik om liffwet STb 1: 397 (1482). - part. pres. bestandande. 1) bliva bestande)s), bli stående, kvarstanna, kvarbliva (på ett ställe).. . sagdes. .. for retta, ath then kopparen. .. skal bliffua bestandandes, til thes han komber til swars, som kopparen saalde Stb 2: 152 (1486).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back