Böta

Old Swedish Dictionary - böta

Meaning of Old Swedish word "böta" (or bøta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

böta Old Swedish word can mean:

böta (bøta)
skaffa bot för, bättra, förbättra.
böta (bøta)
1) laga. " böta þät af fat war sancti laurencii kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio" Bu 416. " andBudh mz hulkom SOm. .. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sundrog ok brutin thingh bötas" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 290. ib 37, 293, 4: 126. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 712. Allius. 1850--54.">Di 54, 242. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 210 (1507). " bätre är heelt än mz gulle böth" GO 261. " ä fägnar barn böttom klute" ib 162.
böta (bøta)
2) bota. " med dat. þu böte siukom" Bu 78. ib 204. STenianus. Se Lg.">Bil 634, 650. " bötte enom kläSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK aff giäld" ib 696. " at han böthe thinom benum" ib 108. bötes manGOm Bu 417. JFr 7.
böta (bøta)
3) hjälPa, gagna, båta. " thz kunde the STäder litet böta" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 367. ib 2470, 6495, s. 347.
böta (bøta)
4) skaffa bot el. hjälp för, afhjälPa. huar en matte thenna oändelika pinona böta oc förSTäkkia SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 184. " j morghen viliom wj thetta bötha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4277. " jak kan thz bäther bötha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 357. " thu wil thin hunger här hafwa böt" Al 4324. iak skAl böta thik thin luSTa ST 524.
böta (bøta)
5) förhindra, afSTyra. thz wille swänske mz her STeen böthe STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3085.
böta (bøta)
6) skydda, afvärja hugg emot. med prep. for. her Allius. 1850--54.">Didrik kunde enchte annat göra än böte for sig mz sin skioll Allius. 1850--54.">Di 71. engelbert tha för sich böte mz then krykke han hafde j hender STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2676. - (?) rykte. .. sit GOdha swärdh ther opta bötte fore hans färdh Fr 572. Iv 3138.
böta (bøta)
7) ersätta, löna. gudh böthe tEGh tin venskap ok sywcdom (Framför detta senare ord att fatta i bem. 2) Allius. 1850--54.">Di 224.
böta (bøta)
8) ersätta, GOdtgöra, upprätta. " thenkte han aa, huru han matte sik then skadhan böta" ST 90. " tha fa wi wäl waar skadha böt" Al 2512. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2565. " böta henna blygdh" MB 1: 335. " thz är nw Alt wärra böta" Al 1564.
böta (bøta)
9) GOdtgöra, förSOna. böte guz SOn hans brut a träno Bu 139. ib 206. STenianus. Se Lg.">Bil 84. - göra bot för, förSOna (genom penitens). maþren. .. böte siin brut Bu 21. ib 28, 172. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 859. Allius. 1850--54.">Di 291. " böte misfälle mz scriptamAlom" Bu 130. " giter iak myna synder ther mz böt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 309. " wilde thz gerna böthe mz gud" Allius. 1850--54.">Di 290. bötte thz ey widh gudh eller män Pa (Tungulus) 38. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. bryta oc böta MB 1: 301. ridderen. .. gaf sik guþi skyldogan firi sina synde ok böte ok bätraþe (gjorde bot och bättring) Bu 8. GOdtgöra, gifva bot el. skadeersättning för, gifva upprättelse för. för än iak haffuer böt tik thin broders dödh Allius. 1850--54.">Di 81. " iak will thz gerna wid ider böta mz gwll oc silffuer" ib 140. ib 178. Pa (Tungulus) 38. wilde böta mot hanum thz hon brutit haffde Allius. 1850--54.">Di 94. " jak will böta mot tik thz bezSTa iak kan" ib 52. - förSOna, umgälla. skulle ey blodhmz blodhe böta. .. än mandrap war giort mz wadha MB 1: 425. 10) gifva ss GOdtgörelse el. bot, böta. han bötte en SToor deel aff thy ther han jnnan swerike atte STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1091. " böte hAlf maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" SD 5: 638 (1347). " böte iij öra" TB 73. ib 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. MEG (red. A) 55, 56, (red. B) 59, 61. EG 65, 66. " böthe ena maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK wax" SO 4. " böte iiii pänninga" ib 5. ib 6 o. s. v. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. gifva böter. böta effter the dödha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4831. " fforma han ey böthia" MEG (red. A) 55. " böte äptir thy lagh äru" TB 76. 11) plikta med, umgälla med. böte han kropp ey agher ko (föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlaradt genom de följ. orden: þa scAl han arwþä aar firi maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK hwariä) SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). böte hand firi saar ib 376 (1344, nyare afskr.).
böta (bøta)
1) återSTälla, laga. " bryta the gap a väggene tha böte jak thz atir mz murskedhinne" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 254. " böta ather siin oc brödhranna gangkläde" ib 5: 102.
böta (bøta)
böte XL maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK och aater skadan MEG (red. A) 55. ib (red. B) 59. TB 80. " böthe aater skadan" MEG (red. A) 56. ib (red. B) 61. EG 65. SO 291, 292, 293, 301, 302, 304, 305, 307. böte åter båten ib 292. JFr ater böta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so böta may have also been written as bøta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bota: -e SO 114 ;
  • -te Bil 650.
  • botha: -e SO 5.
  • -ir ,
  • -te ,
  • -ter )
  • böta ater ,
  • böta i gen ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back