Brist

Old Swedish Dictionary - brist

Meaning of Old Swedish word "brist" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brist Old Swedish word can mean:

brist
1) spricka, remna. " full. .. en stor sten pa hennes hofudh ok swa hardeliga hennes hoffudh krosadhe at the brästän synes j hennes hoffudh scall" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 552.
brist
2) brist. " mat (för a mat) oc dryk war engen brust" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5170. " är her och brijst pa rogh til bakningh" FM 192 (1504). hwadh bryst her är pa öll ib. " ffattis ther nogen bryst ther oppe pa edre vängne" ib 503 (1510). haffuer jag stor bröst for kabeFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgarn ib 230 (1505). haffuer jag oc stor bräst om malth ib 243 (1505). är här ganske store bryst om en god bisse skyttä ib 440 (1509). " ther war noghen brösth vthij then scriffelse" ib 284 (1506). " theress store nödh ok brösth" FM 369 (1508). haffdhe. .. godha bärnigh wtan alla bristh Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 302. MB 2: 127.
brist
3) fel, krämpa. " tz. .. bewarar thom (ögonen) for alla handa siwkdom oc bryst" LB 7: 209. ib 230, 234. " at en qwinna far briist oc brek oppo sin natur" ib 272. " for alle briister j ryggen" ib 331. " see hwat bröth (för brösth) man haffwer" ib 3: 2
brist
4) fel, uraktenlåtenhet, försumlighet. schal eig swadana meLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelig bröst eller forswmelse finnas när oss ther om BSH 4: 14 (1471). " at thet skulle wara hans brist och försummelse" FH 1: 191 (1498, nyare afskr.). brysten scal ey finnes hoss os BSH 5: 9 (1504). ib 83 (1506). FM 385 (1508), 386, 387. HSH 20: 101 (1507). " hwars brijsth thet her til vareth haffuer ath eij saa sketh är" ib 102 (1507). - fel, förseelse. större syndh. .. än alla annars mans brusth ok brekelikhet Gers Frest 31. - (?) hwat brist äller örlegx sak är mallan os (quid mihi et tibi est) at thu äst mote mik kommen MB 2: 106.
brist
5) misstro? haffuer ther jngen twijffuel och briist vtjnnan, ath tet joo swa ssandt är FM 182 (1504).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bräst.
  • bryst.
  • bröst.
  • brösth.
  • brust (i rimslut) RK 2: 5170.
  • brusth Gers Frest 31. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back