Brödh

Old Swedish Dictionary - brödh

Meaning of Old Swedish word "brödh" (or brødh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brödh Old Swedish word can mean:

brödh (brødh)
L.
brödh (brødh)
1) bröd. " STekt bröd medh olia" Brasks Matordn 7. swarth brödh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 363. riffuz brödh Arnell Brask Biᴵ 32. - bröd, mat, föda, koST. mullughagiallith aff scarum, swa sum äär twa örtogar aaff hwari STuwe ii scarum oc ena örtog aff hwariom theem sit eghit bröd äter thär sama STadz VgFornmt III 7-8: 157 (1384). - koST, uppehälle. skall fförscrifne barnssins faderbroder meSTer albickt thet ffore see til brödz meth fförscrifne lxxx (80) mark STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 262 (1494). - särsk. et frit bördh, fria brödhit, fritt uppehälle på försörjningsinrättning, fribröd. vare tet zache Ath han schade finge j STadzsins resa til lyff eller lymmer, tha haffuer bergameSTarnna oc radit pa STadins wegne loffuit hanom frith brödh til dödra daga STb 2: 339 (1489). " kom myckel STadzsens puluermakere ok begerede sin fria brödh j sin lyffs tiidh aff STaden" ib 422 (1490). " huilket hws huSTrv criSTin for:ne medh sigh jngiffuit haffuer j helge andz husit til eth frit brödh j sin liffs tijdh" ib 4: 88 (1505). fick mattis laurensson ahndenna pa bria brödet pa huSTrv criSTina wegna j garden epter gardzsen STatuta och priuligeia jnnehollesle ib. - levebröd, bärgning. utkomST. alexander schulle medh sina hwSTrw aname sin huSTru sySTer til sich til hon til manna kommo elle til brdödz kommo kunne STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 182 (1491). - levebröd, syssla, tjänST, ämbete. kemmenerana schole vnderuise clockaren, ath han for see sich om eth annat brödh STb 3: 152 (1494).
brödh (brødh)
2) bröd, brödkaka. " thär görs aff 1 brödh för hwaria alin sädeSTockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJordh" VKJ 149 (c. 1500). 3) koST, hushåll; tjänST (hos ngn). saa lenge jach er j edhert brödh Arnell Brask Biᴵ 8. per olsson. .. viderkendes, ath han j hel sloogh en bagere drengh pa slottit war och bade j sama bördh tiente STb 4: 160 (1507). " hure han vtrolige giordt hade mothe sith rette bördh och trofSTh herre j hans gode thro och thieniSTh ther han sin herre sacht och loffuit hade" ib 3: 241 (1495). Jfr asko-, hunda-, hvete-, olio-, spisa-, ängla-brödh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brödh may have also been written as brødh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bröds biti ,
  • *brödsfödha ,
  • *bröds smula ,
  • bröds stykke ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚯᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back