Bryta

Old Swedish Dictionary - bryta

Meaning of Old Swedish word "bryta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryta Old Swedish word can mean:

bryta
L.
bryta
1) bryta, södnerbryta, krossa. " skipped. .. mySTe STyred, oc maST oc raa söndrbrwSTo och foor sedan for wynd oc wag j oled om syde brösz thz mz allo" Troj 74. - nedbryta, nedriva. for:na hws skal meera koSTa ath bryta ok opmwra än the c (100) marck STb 1: 12 (1475).
bryta
2) uppbryta. kirkio brytha Gummerus Syn-STat 26 (senare hälften av 1400-talet). 4) avbryta, bringa att upphöra. bryther thu thin söMPn for ena pater noSTer skuldh. .. thz är gudhe thäkkare Saml 6: 157. 6) tillfoga (en häST) svavsår. wi. .. haffue meSTh lamme oc brotne heSTher HSH 17: 96 (1523; Brask). 7) tvinga, kuva, underkaSTa. Jfr Sdw 2: 1204. 11) bryta, övertyräda, ej iakttaa kränka. then edzöre bruthit haffuer Svartb 465 (1457). clitemeSTra. .. bröt sith äktescap Troj 282. 12) bryta, förbryta sig. thy synder ok människian a mote the hälga trefaldoghet tha hon synder ok bryter MP 4: 75. Jfr Sdw 2: 1204. - med dat. jak findher j mik myn gudh offta oc idhekelika haffua rth til wredhe mothe mik oc brutidh thina höghelika waalle (möjl. för mote thina högeliko waalle) SvB 478 (c. 1500). - med prep. mote. hwru myghit daghligha badhe aff thik ok androm mothe honom briz SkrtUppb 13. - med ack.-obj. bä[t]ra thet thu förra bröSTh MP 5: 101. iac bröt honom aldre ordh amot Reuterdahl KyrkohiST III 2: 534 (1436). fore sinna rätta brotha skvld som han bröth (begick) i bothekirkio RP 2: 24 (1383). - göra (ngn emot). med prep. (a)mote. hans fadhir ville honum ey brytha a moth MP 5: 212. 13) med våld göra fri (från). thaa bröt han sigh fraan hänne Prosadikter (Sju vise mäST C) 229.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • brita: briz SkrtUppb 13.
 • bröt.
 • brödh JTb 99 (1514).
 • broth SvKyrkobr 89. pass, brösz Troj 74. 2 pers. brösth MP 5: 104. part. pret. brottin: n. -it Prosadikter (Karl M D 3) 338),
 • bryta sik , sönderbrytas, krossa,s splitras, upplösas. gudh bödh haffsens bölio bryta sik, i sik siälwe, oc ey ower stigha haffsens trandh JMÖ 26. - refl. brytas, brista, spricka. fämpte sinne drikker hrra abore foe stora klokkona som stander j lund at hon brytis ey Prosadikter 354.
 • bryta af , 1) bryta av. tha brytis aff öffwersta hiärtabladhith PMskr 351. 4) bryta, överträda. thesse eptherscriffne sattis i nempdh offwer lasse skynnere och jon monsson i ketilstorp, hwilken thera som försth brödh aff oc erky holle thz forbudh, som JTb 99 (1514). Jfr afbryta.
 • *bryta bort , nedriva och avlägsna. the som swine stalle hawe bygt i grenden, the bryte them burt innan xiij (14) daghe STb 1: 438 (1460; burspr).
 • bryta up , 1) bryta, öppna. Jfr Sdw 2: 1204. - uppbryta, med våld öppna. bröth han snarlighan kammaren op Prosaditer (Sju vise mäst C) 230. 2) lösbryta. är hon (jorden) alstingis tör, tha brytas wp stora bwtha aff jordenne PMSkr 199. Jfr upbryta.
 • *bryta sik up , bryta sig upp, med våld tränga sig upp. han broth sik wp a graffwinne mz sinom guddom SvKyrkobr 89.
 • bryta ut , tillvälla sig? Jfr Sdw 2: 1204.
 • *bryta utaf , nedbryta, nedriva. bödz joan styng viidh iij (3) marck ath bryta sina badzstuffw vtaff STb 1: 54 (1476). Jfr for-, kringun-, mote- nidher-, ny-, pa-, sunder-, til-bryta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back