Byrþ

Old Swedish Dictionary - byrþ

Meaning of Old Swedish word "byrþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byrþ Old Swedish word can mean:

byrþ
L.
byrþ
1) bärande; endast i sammansättningar: se a-, iärn-byrdh, äfvensom at-, ater-, for-, gen-, up-, vitnis-byrdh.
byrþ
2) det som bäres, börda. giordhis hälagh byrdh swa thungh Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 54. MB 2: 337. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 282.
byrþ
3) det som framfödes, foster, barn. thz henna byrdh wordhe en son Al 10230.
byrþ
4) börd, födelse. " guz ängel Buþaþe iohannis baptiste byrþ hans faþer zacharie" Bu 49. äpte vars härra byrþ ib 175. SD 5: 293 (1344), 568 (1346), 639 (1347). MB 1: 219, 356, 499. " barnit hulkit som koMBir til byrdhinne ok forma ey at födhas" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 133.
byrþ
5) börd, häRKomst. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 6 (12, 6). the varo. .. af litlo kompne a byrdhinna vägna Bo 58. " han höghfärdadhis. .. aff sinne ärlike släkt oc byrdh" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 99.
byrþ
6) slägt. wij. .. hawom leet oc ransakdh medh Allo ällesfolke i ware byrdh oc utan wara byrdh RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 41 (1382, afskr.). " at ingen skulle seya annet än iagh oc theras godz vnder mik komma thera byrd til skada oc mik til froma" RK 3: (till. om Chr. II, red. B) 6182. thet. .. gozeth. .. ok qwärnena i sina byrdh som thet är wtaffgangit köpa eller aterlösa SD NS 2: 53 (1408).
byrþ
7) börderätt. " racione attiencie, que byrdh wBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgariter appellatur" SD 3: 425 (1319).
byrþ
8) jord som förut tillhört slägten och genom arf kommit i närvarande egarens hand, arfjord. SD NS 1: 35 (1401). " thet war hans rätta byrdh ib 2: 141 (1409). "ib 245 (1410, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • bördh SD NS 1: 185 (1402); SO 30, 61 ; LfK 255.
 • byrgd FH 5: 145 (1490).
 • byurdh SD NS 1: 95 (1402).
 • biördh ib 2: 140 (1409), 145. ack. sing. byrdher för byrdh Lg 3: 772),
 • byrþa buþ
 • bördha-.
 • börde-.
 • berda- )
 • byrdha del
 • byrdhedell )
 • byrþa köp ,
 • byrþa luter
 • byrdha läghil ,
 • byrþaman
 • byrdhe-.
 • byrde- SJ 379 (1471); FH 4: 74 (1460, nyare afskr.). birdha- SD NS 1: 295 (1403). bördha-),
 • byrdha tugh
 • börda tog )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back