Domber

Old Swedish Dictionary - domber

Meaning of Old Swedish word "domber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

domber Old Swedish word can mean:

domber
eg. det som är satt, stäldt, stadgat.
domber
1) tillstånd, förhållande, väsende, beskaffenhet. annöþogher doKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer VGL II ; ÖGL. Jfr KLemming. 1862.">Alder-, barn-, barns-, fatök-, guþ-, heþin-, iungfru-, krank-, kristin-, man-, mö-, qvin-, rik-, siuk-, þräl-, änkio-, ödhmiukdoKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer.
domber
2) sak ting. hälagher doKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer, sacrum, heligt föremål, i sht heLgedom, relik. hwi war herra bödh tholka häLgha doma i gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlo laghomen oc tholka gudhlika dyrk KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 481. " arch at göma i häLgha doma" ib 343. ib 490, 2: 164. thz (ɔ: manna) war mik teet i trewers stadh, mz androm häLghom domom som helena. .. fördhe thiit aff ierusKLemming. 1862.">Alem ib 1: 324. at thinom häLghom mannom ok thera häLgha domom göris mere hedhir j iordhrike KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 382. fördhe thädhan mangha häLgha doma sancti stephani been oc sancti petri Boior Lg.">Bil 677. Lg.">Bu 12, 16, 56, 166. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 332. Till förevarande betydelse af doKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer sluter sig för öfrigt mer el. mindre ordets bruk i följande sammansättningar: eghin-, hor-, hälagh-, häLgho-, hörro-, KLärk-, känne-, läke-, lär-, mordh-doKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer.
domber
3) sakförhållande, bevis, exempel. tro. .. skälum ok domom Lg.">Bu 4. " iak veet ther til swa margha doma at sit liiff vil hwar man gärna göma" Iv 1432.
domber
4) bestämmelse? han hafdhe spaat fore wissa doma KLemming. 1862.">Al 1149 (möjl. att föra till 2). the aktadhe ey hans doma KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 167.
domber
5) beslut. " han hawer hemelika sina doma" KLemming. 1862.">Al 222. " wmskipt domin (decretum) i fwle lofwan" Lgren. 1866.">Ber 170.
domber
6) dom, utslag. " geengangä warum dom" SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). bedes dom at dräpa iacoLg.">Bum Lg.">Bu 165. " huat dom vilin ii gIva þänna manne" ib 28. " gaf þera dom" ib 184. " som thom skulle rättan dom mällan seghia" Lg.">Bil 80. " dömpde en rätttan dom" KLemming. 1862.">Al 2591. " wrängä domä györa" SD 5: 606 (1346). " ä hwar som ey hKLemming. 1862.">Alder konungs dom" ib 480 (1345, nyare afskr.). FH 2: 8 (1374, nyare afskr.). hwar som bryther amothe thessom tridhiwngx räät som nw är sagdher withi sik hafua brutet konwngx doom (d. v. s. anses så som om han hade brutit konungs dom) Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 80. " at thätta godhzit domkirkynne aff ginge. .. mädh dommum ella rät" SD NS 1: 227 (1403). sidhan the thet fornempda ludhstadha aff wazstena clostre wtan dom oc rät igen til sigh tocho ib 2: 115 (1409). " hafdhe insat meth domom (på grund af gifven dom) i kirkiona VI oc XX mark" ib 188 (1409). Jfr banz-, döds-, lagha-, qvarstadha-, þings-, värulds-doKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer.
domber
7) dom, domshandling, domstols-förhandling. hwar en skKLemming. 1862.">Al göra dom sinna gärninga Lgren. 1866.">Ber 204. " domKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir reddis a enne slätte mark mot syndoghum mannom" KL 68. " komaskolande doms (judicii) hardhare dom (dijudicatio)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 327. " han skKLemming. 1862.">Al koma til domin (yttersta domen)" ib 163. " wi skulom i hwarghe wiku in til domen hKLemming. 1862.">Alda twa mässor" SD NS 1: 304 (1403, nyare afskr.). ib 263 (1403, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). intil ytarsta domsins punct oc stwnd Su 335.
domber
8) domstol. " ther vppa sama dom sato" BSH 2: 42 (1397). ib 47 (1397). " fyr än thät hawer wäritt firi oss siälwm ok warum dome" SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). vndi varn (d. v. s. konungens) dom ib 605 (1346). " bödh sik vnder gudz dom" Lg.">Bil 779. " koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar han atar firi domen" Lg.">Bu 21. ib 20, 30, 511. " jak sat swa som j dom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 86. " for gudz dome ok domstol" ib 3: 417. " forLg.">Budher iac for:di clemeth oc hwariom androm her epter meer hindra eller qwällä the for:da raa. .. widher sine III mark den. for min (d. v. s. häradshöfdingens) dom" FH 2: 45 (1418). " forbyudher iak fornempda pawel laghienpoyan oc hwariom androm thetta godz oftamer hindrä eller quälia. .. widh sina siex marker fore min (d. v. s. lagamannens) doom" ib 59 (1424). - Jfr härads-, konungs-, lagha-, laghmanz-doKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer.
domber
9) domsrätt. " KLemming. 1862.">Allir domKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir är mik gifwin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 86. " Sum varn doom hawa" SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). ib 376, 606 (1346). konungx dom hawande BSH 2: 38 (1396). ib 40 (1396), 42 (1397), 47 (1397), 52 (1397) o. s. v. mins herra konungsens domhafwande i thetta sin ib 67 (1399). " ib 69 (1399) o. s. v. war herra konungh erikx dom hawande i thetta sin" ib 65 (1399). " mins herra konungx erikx domhafuande i thetta sin" ib 63 (1399). SD NS 1: 9 (1401), 14 (1401), 136 (1402). konung ericx dom i thetta sin inne hafuande ib 398 (1405, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). karl störkarsson lagmandz dom hafwande i westmannKLemming. 1862.">Alande a ärlikx mandz wägna herra thordz Bonda BSH 2: 74 (1399). ib 79 (1399), 85 (1399) o. s. v. SD NS 1: 268 (1403), 276 (1403), 277 (1403), 278 (1403). magnus jönisson, häradzhöffdhinga doom hawande i wKLemming. 1862.">AlkaBo häradhe aa minna frw drotningenna wäghna ib 2: 37 (1408). " iak joan i hwKLemming. 1862.">Alstom häridhszhöfdhingia doom hafwande i wppuende aa ärliksz mans vägna herra äringisla niclisson" ib 1: 35 (1401). ib 51 (1401) o. s. v. häriz dom (= häradshöfdhingia dom) hawande a ärlix manz wägna sten harKLemming. 1862.">Aldsons ib 38 (1401). ib 55 (1401), 126 (1402), 473 (1405). - domareäKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBete. bencth niclisson aff wKLemming. 1862.">Alö, i lagmanz dom sitiandhe i thetta sin i fiädrindha landhe aff ärligx riddara wägna herra karl wlphssons aff töftom SD NS 1: 386 (1404). " pätar thomasson for laghmandzdom sitiande i östrogötlande a. .. yuars niclissons veghna" BSH 2: 66 (1399). aruidher. .. som tha sat fore härizhöfdhinga dom SD NS 2: 37 (1408). 10) myndighet, makt, välde. se härra-, häfdhingia-, kesara-, mästar-, pava-doKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer. 11) domsverkställighet, straff. þännä sama dom wilium wir at þe män hawe SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). Lg.">Bu 170. " domin thola" Lg 127. " för än dooKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBrin ower idher gar" Iv 2768. 12) oKLemming. 1881--82. SFSS.">MDöme, urskilning, förstånd. thz är badhe fult mz dom (plenum judicii; grundar sig på oKLemming. 1881--82. SFSS.">MDöme) ok han veet ther väl skäl til Bo 93.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • doomber: doombrin Iv 2768.
 • domer LfK 110.
 • dom.
 • doom.
 • -ar.
 • dommum SD NS 1: 227 (1403),
 • doma dagher
 • domä-.
 • domo- LfK 209 ),
 • doma lös ,
 • doms härra ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
ÖGL
Östgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1841.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back