Donde

Old Swedish Dictionary - donde

Meaning of Old Swedish word "donde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

donde Old Swedish word can mean:

donde
1) duglig, dugtig, förträfFlig, utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt. then dande riddare bleff thör dödh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3904. akta oc see huru wän oc fagher, luSTelikin dandhis är thän, SOm mik skoop tholkit SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 329 (möjl. att föra till 2 el. 3). - i förening med följande man. haffwer hollidh her i dagh preVallius. 1850--54.">Dichen SOm en dande man STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 336 (1503).
donde
2) god, dygVallius. 1850--54.">Dig, rättråVallius. 1850--54.">Dig. wardher opta annar thera donde (Cod. B doghanVallius. 1850--54.">Dis 524; äfven annars motsVaras donde i Cod. A af doghande, dughande i Cod. B, se s. 568) man oc annar thera thiwuer MB 1: 46. " wardh iacob dondes, än esaw wardh onder oc awundzsiwker" ib. " när mannenom. .. hwilkin dondes är oc tro sinom skapara" ib 53. mannin wardher donde än gudh giwer honum godhwilia ib 351. han Var done ok öSTrand. 1853.">Frit riik STrand. 1853.">Fr 30. mathiVallius. 1850--54.">Diana. .. war ey swa throhin höfwisk oc donVallius. 1850--54.">Dis SOm thu thänkir ST 38. " är hon höfwisk oc donVallius. 1850--54.">Dis" ib 403. the waro badhin gudhligh oc donVallius. 1850--54.">Dis ib 55. " een dandes oc gudhelighen man" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 355. - i förening med ett följande SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt., med hvilket det mer eller mindre sammansmälter. donde man, god el. dygVallius. 1850--54.">Dig menniska. ware hon wtlägha aff hwars dondemantz brySTe MB 1: 45. " tha skiin oc the signadha SOlen gudz änlite fore hwariom donde manne ewerdhelika" ib 69. donde män oc skälike ib 453. ib 112, 433, 454, 462. - bra karl. thu mat Vara een donde man Fl 1250. ib 769, 857. - aktad el. ansedd man. grewe gert. .. en dande man ok wel sidugh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1073. " marge dande men waro ther tha" ib 1155, ib 1291, 1990, 2025, 2634, 2: 9543, 3: 1609. " aldrigh är thz swa donde (en) man (Cod. C dogande man) thz vi thorum herbärgha han vtan vi vitom hwadhan han ärä" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4091. - hederlig karl, man med anseende. skaltw. .. kallas nidung aff hwariom manne oc aldre heta dandeman Vallius. 1850--54.">Di 196. offta skeer at en man händer ena darheit oc angrar thz lenge sidan oc mag all likawäll blifua en dandeman (duganVallius. 1850--54.">Di maðr) ib 120. - hederlig el. aktad man (ss hedrande tilltal el. benämning). huath donde man ma Vara thänne Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1690. donde (Cod. C, D dugande) man ij sighin ey swa ib 2653. ib 3116, 4060. thz vita alle donde män ib 1618. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1141, 3: 3123. dondemanne incigle SD NS 1: 17 (1401). " i thet skifte dandomän laghde" ib 19 (1401). " alla the dondamen SOm thetta breff höra ällir see" ib 26 (1401). alle the dandhe men thetta breff höra älla se ib 27 (1401). ib 34 (1401, nyare afskr.), 51 (1401) o. s. v. hulkit iak tik kungör oc sigher j tässa dandeman närwaru MB 2: 212. " thz schal SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suennen hosbondanom i gen giffua epter dandemanna schön" SO 85. " forlyche sigh mz hosbonden. .. epter dandemans sköön oc böön" ib 82. " thet SOm danne men kwnne meSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKie, at han jw ändelige behöffwer" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 52 (1477). at wy ikke forma at göre wor skath äller skildh älle födhe wor husSTrw älle barn wten dannemanss hielp ib 5: 445 (1511). " han hawer got fortiänt SOm en ärlig danneman" ib 140 (1507). " hon hafdhe een ärlekin dande man til bonda" ST 374. " the dannemen och danneswänne SOm pa viborgh i slotzlofwan STandhe" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 210 (1512). the dannemen och danneswänne pa for:na slotth ligghe ib. BtSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 340 (1487, orig.). 342, 313. - äkta man. hänna donde man ST 375. " epter sin STrand. 1853.">Framledna dandemans dödh" SO 87. " faar en annan dandeman ib. "ib 212. - donde människia, hederlig el. aktad perSOn. för allom dandes mänischiom lärdom och olärdom BtSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 151 (1449, orig.).
donde
3) god, välvillig, mild, ömsint. tytus war swa milVallius. 1850--54.">Dir oc donVallius. 1850--54.">Dis at han gaff fatiko folke thz han hafdhe röfwat aff them armo iudhomen ST 368. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 17, 22, 126. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3588.
donde
4) höfvisk, belefVad. war badhä dandes och dygdeligen Va 16. " hon war badä fager oc dandes (allra mæyia STrand. 1853.">Friðazt oc kurteisazt vm alla luti)" Vallius. 1850--54.">Di 29. - JSTrand. 1853.">Fr dughande under dugha.
Alternative forms or notes:
  • dande.
  • danne.
  • donda. dando (de båda sistnnämda formerna endast i sammanskrifning med pl. af man). dondes. dondis. dandes. dandis Lg 3: 17, 22.
  • dhannis ib 126 (formerna på -s nyttjas nästan endast, då adjektivet står predikativt). ofta sammanskrifvet med ett följande man el. sven. någon gång äfven med qvinna),
  • donde qvinna , dygdig qvinna. som een donde qwinna hafdhe warit alla sina dagha ST 437. ib 395. - hederlig el. aktad qvinna. hawande ena ärlika dande qwinno til hustru ST 436. - äkta hustru. han fan sina edle dande quinne RK 2: 2917. som donde qwinnor plägha sinom husbondom göra ST 445. - gift qvinna, matrona. haffuandhes mz idher höffwiska iomffrur oc flere hedherlika dandhe qwinnor Lg 332. RK 2: 2925. MB 2: 287. " twa dannequinnor" Lg 3: 359.
  • donde husfru , äkta hustru. thinna dande hustru radh skalt thu gerna höra ST 412. - gift qvinna, matrona. iomfrwr oc donde hustrwr Bo 216. dande sven, hederlig el. aktad sven el. väpnare, hederlig krigsman, hederlig man. ati ville. .. stigha til skeps med mik och edra dandeswena BSH 4: 128 (1448). idher alswoldigh gud befallandes och alla idhers dandhe swena hwar wid sith nampn ib 252 (1500). " the dandeswene her oppa slotidh laghe" BtRK 339 (1487, orig.). som ärlige tro dandeswene bör teres herre göra ib. the scole nw strax hawe teres wisse bodh til her ywer med IIII dandeswene och twa skipmän ib. tesse epterscrifne sex dandemen och dandeswene ib 340. ib 338, 339, 340, 341, 342. 343. FH 5: 210 (1512). haffwer fariit medh mich som ärlig tro danneswen BSH 5: 27 (1504). " han liger her som en tro dandeswen" ib 85 (1506). " ath the dande swena komme en nw helbrygdhe heem" ib 87 (1506). " dee danneswena medh honom äre ib 412 (1510). hadhe edre danneswena hafft piil ib. medh flere dandisswena" ib 423 (1510). " for swadana gerning, han omanlige giorde pa i (en) dandeswen, peder ericsson, swerigis rikes tro man oc väpnare ib. som jac skal oc wil bewisa medh manga dandes swena, presther oc bönder i mark" ib. " sätio wij tiil alla goda män och dandeswäna. som them baada känne, holken thera som riket mäst tiil thiänist äller i moth wäridh haffwer" ib 424 (1510).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back