Driva

Old Swedish Dictionary - driva

Meaning of Old Swedish word "driva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

driva Old Swedish word can mean:

driva
L.
driva
1) köra. " manga mz Suijth driffua plogh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3021. dreff asnan oc chamelana. .. heem til cloSTrit ST 475. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3693. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. kom hon. .. drifwande mz enom waghn ST 375. ib 474. - slunga Framåt, skjuta. moth wältror oc driffwande wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 4 (jFrSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK). STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 348 (1509).
driva
2) drifva, Bortdrifva. " med ack. nöth ok faar ok annat fää driwo the ther wp a" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3230. " een aff idher skAl til Flykt driffwa M män" MB 2: 62. " sedan wii hadhom dreffwidh thöm ther in" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 480 (1511). " engen STorm dreff them thädhan" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1471. " dref ängillen af sälikhetinne" Bo 97. the drifua owit aff hans hiärna DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2183. - med dat. SOm androm dryffuer aff sit säte SO 99. drDDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iva til ryggia, drifva tilLBaka. Bildl. vederlägga. driffwa hennas ordh til ryggia Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 439. - göra om intet, göra ogiltig, upphäfva. driffwa idher breff til ryggia STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 541 (1514).
driva
3) drifva, tvinga. " thu skAl ey swäria om gudh vtan thik driwer (Cod. B vräki) nödh til, at wäria sannind" MB 1: 459. Bo (Cod. B) 344. DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2533. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3387. Allius. 1850--54.">Di 146, 177. " tha man skAl nödh driffua fatigher kan wäl riker bliffua" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1380. - aftvinga, indrifva. Sua lotho the aff Suerige dryffua XL ok ixᴹ [49000] lödhug maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 173. - påtvinga, pålägga. jak driffwer a danmaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK en skat STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2872.
driva
4) genom bevisning bringa el. göra. hwilka sägn wij willium. .. till osannindh drifwa SD 4: 536 (1336, nyare afskr.). bevisa. om annars fwnnes oc dryffwes til honom. BomeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKet tylhörer STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 513 (1512, nyare afskr.).
driva
5) bedrifva, utföra, förehafva. " Alt thz han monde i wärlAllius. 1850--54.">Dinne drifwa" Al 9818. ib 2711, 3129. Fr 909. MD (S) 235. " driwa nakat thräla ärwodhe" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 508. tykker sik haffua sa mykin mandom dreffuit Allius. 1850--54.">Di 179. " swa widha thu hafwer örlögh driwith" Al 9779. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 94. " thz gaman the drifua tha" Fl 1418. DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 58. " ät Almoghen driuär nokrä oSTyrio" SD 5: 638 (1347). " ängin ondzskap wiliom wi drifwa" MB 1: 241. Al 3976. DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 126, 585, 4864. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3809, 8498, 8536. mz them wilde han drifwa synd ST 294. dreff thz (höll på dermed) swa länghe, at hon ey mera haffde än en hwffudh STadh Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 325. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. vara veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsam, hålla på. swa drifua (Cod. B, C, D, E, F STriDDo, STryDDo) the then dagh til ända Fr 1871.
driva
6) tillfoga. " ängin skulde androm spot at drifua" DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 119. ib 127.
driva
7) rena, luttra. " ner SOm the driffwe silffwidh" DD 1: 146 (1491, eft. aftr. hos Langebek). for hwar löAllius. 1850--54.">Digh marck, SOm han driffwer vten theris nerware ib. Alle schole driffua got sölff STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 513 (1512, nyare afskr.).
driva
8) drifva, fara omkring, haSTigt föras åSTad (i luften el. på vattnet). skötin drifw hwarn wegh wm kringh han Bil 462. Al 3335. " han (elden dreff ower härin widha" ib 5631. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7873. " ther dreff tha ys j öraSund" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8655. " SOmma driffuo annorSTadz j land" ib 453. ib 8984. Allius. 1850--54.">Di 44, 48, 120.
driva
9) skynda? huat ey tiBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgik the orena blodogha qwinnan, driffuandes oc takandhis wppa hans kiortilfAld wart heLBrygda Su 296.
driva
1) drifva tilLBaka. var härra dref atar Allius. 1850--54.">Diäuulen Bu 206.
driva
2) drifva tilLBaka, fara tilLBaka. thera skut drifwo atir in til them siälua Bo 159. - JFr ater drDDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iva. drDDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iva Bort, Bortdrifva, fördrifva. Al 753, 1646. MD 259. " driffwär tz Bort döffwan oc hoffwd wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" LB 7: 5. JFr BortdrDDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iva.
driva
1) drifva Fram, köra Fram. een dwärgh dreeff the häSTa Fram DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3055. - med underförSTådt obj. DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3062.
driva
2) utföra. " margh thing SToor oc vndersam hafwer thu drifwith i wärlAllius. 1850--54.">Dinne Fram" Al 9792.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dryffua.
  • drifs.
  • drefuen: -et RK 2: 8536. Bo 47.
  • dreffuin: -it Di 30, 179.
  • dreffwin: -idh BSH 5: 480 (1511) ),
  • driva ater ,
  • driva for ,
  • driva fram ,
  • driva til ,
  • driva up , drifva upp, jaga upp? the. .. drifwo hans här rät allan op Al 9305. Jfr up driva. driva ut, utdrifva. thu höre huru rasklica han. .. drifs wt af sinne barnfödho Bo 12. ib 86, 120. Jfr utdriva. - Jfr af-, be-, for-, fran-, ful-, igen-, in-, nödh-, saman-, undir-driva.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back