Endels

Old Swedish Dictionary - endels

Meaning of Old Swedish word "endels" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

endels Old Swedish word can mean:

endels
1) till en del, delvis. andra helffthen aff gaardhen hörer domkirkione til met mins faders eighen wilia oc befälingh oc än eendelis for hans geeld Svartb (Skolkl) 502 (c. 1470). huilkit godz jak lagliga fanghit haffuer aff andris hwitte, borghare j abo, sompth j rettä jorda skiffte oc endelis met köpe ib 507 (1472). huilke swmma vpboren är, endeels kendes sig forscrifne per laurensson vpborit ok eendels renholt kyrkiowäriende STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 117 (1488). " tha sato fore retta j radzSTuen her STen STure. .. borgameSTarna och radit endeelz" STb 3: 442 (1499). - ? gud goffuit j wille kalle honom hem i gän til weSTergylland. her haffuer han warit alt förlenge endelss SToria. 1816 ff.">HSH 14: 66 (1525?, Brask). - ofullkomligt, briSTfälligt. ok sigher paulus, nar thz kombir som fwlkomplikit är, tha skal thz wttömas som widher nakon syndhirlikin deel är. wi seem nw swa som j speglenom ok j mörkom liknilsom, tha änlithe widh änlite. nw känner jak endels (ex parte), tha skal jak känna, swa som jak är kändhir SpV 230. " i därtill svarande adj. anv-: ofullkomlig, briSTfällig, »ett STyckeverk». nar thz kombir som fulbordokt är, ok thz görs tompt som eendels ällir aff dele är" ib 495. " eensdeel för eendeels?: swa länge thz kombir, hwilkit folkmplikit är, ok thz wttömis som eens deel l(ex parte) är j fädhirnis landeno" ib 579. - subSTativt i ST. f. len del. samma [dagh] STodh jaco vtter vp i retten fore en delz aff radet och vplot hans persson sutor en sin gard veSTan mwr STb 2: 175 (1486). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 140 (1489).
endels
2) endaST. " han är en bandzman och aldelis fförsaket sancti ffrancisci habitum, icke endelis her wtan til fforend j danmark" STb 4: 263 (1512). - Jfr del.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • eendels.
  • endelz.
  • eendeelz.
  • indels Svartb 493 (1468).
  • endelis ib (Skolkl) 507 (1472). MP 4: 90.
  • eendelis Svartb (Skolkl) 502 (c. 1470)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚦᚽᛚᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back