Enliker

Old Swedish Dictionary - enliker

Meaning of Old Swedish word "enliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enliker
1) ensam. for the enlika dhwaluna, iomfru maria hafde i STalleno, i the fyritighi dhagana hon thär war mädh tik (ɔ Jesus), oc vtan kirkio STod SvB 50. - ensam, avskild. diu[i] sorium. .. dicitur cella ab aliis diuisa enligher celle STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 197. 5) enig, endräktig. (Denna bet. synes utvecklad ur enlika, adv. i bet. 3 i satser sådana som det förSTa där anförda exemplet på grund av missuppfattning av de enskilda ordens inbördes sammanhang.) samme dagh STode peder falkensSTen och criSTiern sangare for retta ok loto oss forSTaa, ath the enlige och welforlichte waro STb 2: 211 (1487) effther thet til en fulkomen ende komit och fulbordet är ok for:ne jöns schomagare och pedher laurenson äre enlige och welforlichte j wenscap och kerlich nw j mandax neST forleden fore alt radit j radzSTuen ib 3: 32 (1492). ib 170 (1494). " och kendes hans sander ath the enlige och velforlichte ware j dandementz nerware" ib 472 (1500). han kendes, ath the tha enlige och forlichte vare bade om löST och faSTh, jnnan STadh och vtan ib. - n. adv. tha war thet them swa enligit sagit pa then tiid at forsriffne her hans skulle niwte, brwka oc beholla forscriffne gordh Svartb 556 (1504). Jfr enlika.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ligher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back