Ens

Old Swedish Dictionary - ens

Meaning of Old Swedish word "ens" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ens Old Swedish word can mean:

ens
och adj. L.
ens
1) enahanda, lika. Sdw 2: 1212. thimen til ath saa yrthe frö kan ey altid haffwas ens j swärlike thy frösit gar senth äller bittida borth STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 350. avgvSTvs 1 dagen vädher ens arlikan kommande ib 373. - på en gång, samtidigt? walmoga oc dil saas ens vm sommaren STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 352. " komo fore rettin nic. jwte skomakare och pedher skinnare pryss, bade eens fultmektoge vppa benct skomakare vegna. .. ok vppa huSTrv magdalena vegna" STb 1: 169 (1478). - lika ens, alldeles lika, alldeles på samma sätt (Jfr SASTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB E 653). aff tabaria rike kom konwng remus mz iijᴹ STriidzfolk oc mz honom j fölie waro iiij hertoga oc vij greffwa, thenna hade alla lika endzs leeth gwll wakn wthan all annor tekn ellir leeth Troj 101. 2) ense, enig, endröktig, överens. han waar wel eens och forlichter meth hwSTru kadrina STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 81 (1482). " worde borgameSTarene ok raadet swa eens, ath" STb 1: 9 (1475). ib 68 (1476). (de) skulo giffua skiSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMannone lön for therres arbeite, effter ty som the wordeo eens medh them pa öölandh ib 135 (1477). " alth thet the ens worda medh borgameSTarene och raadet" ib 282 (1481). hans priwalk bödh vp joan jönssons huss, huilket borgemeSTere och radit medh joan jönsson ens ere om köpit til STocholm STadz behoff ib 3: 211 (14959. med gen. thäs. wi. .. warom thäs ens och endräktoghe wordne Rydberg Tr 2: 656 (1396).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • eens.
  • endzs Troj 101 )
  • *at ens , endast. PK 221.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back