Falla

Old Swedish Dictionary - falla

Meaning of Old Swedish word "falla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

falla Old Swedish word can mean:

falla
L.
falla
1) a) fulla (från ett högre SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STällle till ett lägre). thät saman bältith. .. foll nidher vppa altaret SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 6. huru syndadhe tha the andre englane som mz hanom (ɔ Lucifer) fullo Sv Kyrkobr 131. om englana ey hafdo fullet (oceidisent) ib 140. - falla (efter), följa, passa (efter). med prep. äptir. ffäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STän brädhin harth in til bokina falla the ey äpte ryggenom tha thaghin litz aff brädin mz höfwelin wppa the sydhona som jm withr til bokin Saml 24: 144. - falla (över), komma (över). Lg.">Bildl. med prep. up a. fiöl vppa mik en thunge oc söSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn Hel män 175. - b) falla omkull, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STörta, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STupa. up a fallande fot, fallfärdig. ruinosus. .. vppa fallande foth SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 552. med innehållsack. för thät fallet som thu fiöl wnhdi korsena Skrt Uppb 282. - Lg.">Bildl. renlEKsins dyghd maa jomfrun war, faar fallin (lapsa) är forwärffwa, änt thz jomfrun war, faar hon aldrigh mer SpV 216. " the som entidh äru oplySJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SThe ok haffwa smakath himilsligha gaffwona. .. ok jämwäl haffwa smakat SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz godha ordha. .. ok äru to likawäl falne (prolapsi sunt)" ib 450. - (c falla, kaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa sig, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STörta. tha foll hon a sin knä SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 240. tha fyll for:de larens för them i knää SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToria. 1816 ff.">HSH 16: 096 (1527). - kaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa sig, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STörta sig (över el. mot ngn); fulla (ngn om halsen). med prp. ivir. sidhan falder iosep ower beniamin, oc fäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPner han om hals (cum. .. aSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlexatus recilisset in collum Beniamin) MB 1: 250. " han skyndar at möta sinom fadher, oc fadher ower hans hals (Cod. B liffwir hals honom 551; irruit super collum cius)" ib 254. 2) falla och slå (ihjäl). trans. the skole bygge baSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STuen, swa at hon faller inthet folk j häl SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 255 (1519).
falla
6) falla, SJunka. SDw 2: 1214. - SJunka, ge vika? thu warkunsam nalkas mik j thässom slära fallande oc oSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhuga wäghenom SvB 368. - Lg.">Bildl. försagas; avtaga, förgå? j thässo hardho liffweno, som är fallande oc rasklika hädhan lidhande SvB 190. 8) om väg: gå i en viss riktning, taga en viss riktning. min vägh fiol tha medh hänne äpte thän weg[h] hon sidhan SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STegh Sv Rim 43. 10) falla, rÅKa (i); rÅKa ut (för), bli offer (för). cain badh ok rädh sinom brodher wtgaa oppa akrin, ok äpthri wtgangin fööl han j mandarapit (egressus incurrit homicidium) SpV 67. 11) falla (i talet) avbryta SDw 2: 1214. gripa in (i) göra ingrepp i). SDw 2: 1214. 12) taga sin tillflykt till? sades per jeanson ffrii, fför thet jens delEKarl sade honum tik, at han hade lathit giort effter nogre peninge en deEKnä, och fful in til peder, fför hulket per sades ffrij SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 123 (1516). 13) falla, fraMBringa, avkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STas; erhållas. wel magha landzmen for thera tarf skuld köpa, sälia och byta hwar medh androm korn, fisk eller smör oc anad tolkid, oc ätande warwr i jern oc i SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaal eller kopar, ther tolkit faller, sigh til lösn oc i nödhtorff, eller annad hwadh thet helzSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST är som i bondens bo wexer eller faller Priv f Sv SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 174 (1473?, avskr.). sua kom jak til öSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerlanda; the (ɔ: falkar) ther falla, them taker aerinSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST alla saman j syno föghati FMU 1: 350 (1374). " om höSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenfraan olavj skulu (biskopgårdens fiskare) wara paa höSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STfisket wid härskär, birkeskär eller annorSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadess, fisken faller" Arnell Brask Bi¹ 29. - utgå, utfalla. alt annat, badhe saköre ok rättoghetoc hwat thet hälzt hetir älla är. .. som i for scrifua vazSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STena fallir Pris f Sv SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 61 (1400, avskr.). scal af hario moderkirkio sokn och capelle tesselikis en fiärdedeel bodhe aff kirkionne oc swa aff sancti henricx deel til hopa wthdelas ok hiith sendas j huario helzSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST thetta falla kan, j regh, korn, groskin, lärepth, peninga eller peningx wärdh Svartb 550 (1486). - utfalla (på ett visSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST sätt). hulkin gaard som bleff fallin j dana arff efftir laurens SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 179 (1486). ligger thär jord jnne med somf allin är til arffs Uppl LagmandsoMB 18 (1490). - särsk. utfalla ss arv. wi. .. dömdom. .. nicless bendictsson. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand oc grömSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa. .. til lagha aterlösn, huilkin gooz som fiollo epter holmger jonsson SD 6: 335 (1352). alt thet aflinga gotz oc köpogotz, som fallet är äpter ärlEK man her magnus SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STwne riddara ib NS 3: 504 (1449). - om arv: utfalla, utgå. han loth sigh tet angra ath han tet ene barnit mera giffuit hade än tel andra mot SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STocholms lagh ther han bodde och arffued fyöll SJ 2: 193 (1491). en arff. .. som fallen var äpther her aLgoth i asgotztorp VG Fornmt 1 8-9: 102 (1500). it arff, som ffalendes är ihuss her eric lauentii och her antonius atte SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 78 (1515). " alt tet them erffue borde effter henne hade j löSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och ffaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST jnnan SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STad och wthan, hwar thet helzt falle kwndhe" ib 81 (1515). - utfalla: tillfalla. eth arff, som fog:de birgitta her i SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaden annaneth och vnffangith hade vppa sina moders wegne,. .. huilket aff henne moder fallith va epther sin brodher SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 36 (1499). 14) falla (om lott o. s. v), utfalla. kaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhe the nerSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadde vore luther offuer henne (ɔ den SJuka) om xxx heLgenner, och fel thet III reser paa sancta karlagh i rodhen KyrkohiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST Årsskr 20: 345 (1502). at the sig ey wenthe nogan saköre aff hanom om saken saa fylla uthe alleneSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST omaket SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToria. 1816 ff.">HSH 16: 92 (1527). - falla till handa, tillfalla. tha fiöld laomedonte konung seger tiill handa Troj 31. 16) geSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STata sig, urfalla. hon (ɔ kvarnen) ränther SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STwndom mindra oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom mera, äpther thy aridh faller VKJ 11 (1447). " tha EKke fiöl lEKin som han wille" Hel män 20. - falla sig, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STälla sig, bliva. hulkit oss ganska swort wil falle SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 315 (1520, Kop.). falla väl, behaga (ngn). med dat. thz föl honom wäl Prosadikter (SJu vise mäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST C) 217. 17) falla, infalla, inträffa. SDw 2: 1214. anno domini mediiij vppa sancti johannis ante portan latinan dag, som fiöll pa monedaghin Svartb 492 (1454). mandagen neSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STh epter feSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum corpois chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STi, som fal SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrax fore eskylly SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 94 (1493). " swa offta the (ɔ: worffru daga) ffalla om aarit, scode for:ne messer siwng[as] högtideliga aff daghen och högtidena, ä hwnd dag j wEKen worffrv daga falla kunne" ib 5: 305 (1513). Lg.">Bil.). om faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe daghana ey för än halff ganget är til atto byggyne (klockaren att ringa) och lykta the atto slaar for wthan höghtidher eller prädikan tha falla kunna ÅK 80. " j alla faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STan wtan högtids dagha falla bör honum (ɔ klockaren) samalund mädh sam clokkan ringe" ib 62. 18) falla, komma. full hanom j hogh swa dana tanke Lg 3: 381 (SDw 2: 1214). - falla (ngn) in? en tyma fiöl them en then luna at the brände wp sigthuna EK 480 (JFR R. PIPPING, KOM. till Erikskr. s. 280). 19) övergå (till, börja. med prep. pa. i thet sama fioll jenis kaare pa eth faghert tal lmedh botuid SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 409 (1482). - inlåta sig på (att), ge sig till att). med inf. engin sySJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STir falle til at wäria ällir orsaka henne som brutighin fintz FO Vkl 214. 20) tillkomma, tillhöra. thänna trappor som kallas gradus relatiui maior et minor thz är SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STörre ok mindre hwilke altidh sighias til nakot falla, bEKomma EKke j SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhomsins natur, hwilkin owmskiptelikin är, wthan j os som war flödha skulum thaka j the häLghe scriffs miolk, haffwa the SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadh (jfr Lat. non enim gradus iSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STi relatiui maior et minor qui seSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPer at aliquid dicuntur. ein domini subenatiam immuLg.">Bilem cadunt; sed nobis lacte cilandis diuine scriptare condescedunt) SpV 34. - refl. fallas, briSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa (i fulLgörande av bevisning el. ed). niels grytasöpere v march swenske for en kapa, hans huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrv hitiä, ok fals ath lysingha witnä JTb 85 (1506).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • fala: ffalendes STb 5: 78 (1515). pres. falder. faller. fallir Priv f Sv st 61 (1400, avskr.), SpV 450.
 • fiol Sv Rind 43. fioll STb1: 400 (1482). fiöl Hel män 175, 220, SVb 43. fiöll Svartb 452 (1454) , Skrt Uppb 282. fyöll SJ 2: 192 (1491). fiöld Skrt Uppb 123, Troj 31.
 • foll MP 4: 240.
 • fful STb 5: 123 (1516), 192 (518). ffwll JMPs 14. föl Prosadikter 227.
 • fööl SpV 67.
 • föld Troj 32, 129.
 • fal STb 2: 200 (1437), 3: 94 (1493). fall Skotteb 20 (1460-61), STb 3: 385 (1498). fals (refl.) JTb 85 (1505). fel Kyrkohist årsskr 20: 345 (1502). fyll HSH 16: 96 (1527).
 • fiollo SD 6: 335 (1352). fiöldo Skrt Uppb 123. fullo Sv. Kyrkobr 131. föllo Troj 226.
 • konj.
 • fylle HSH 16: 92 (1527).
 • fallin. fullet (n.) Sv Kyrkobr 140),
 • *falla bort , falla av. mädh then läkedommenom falla borth flatta som wäxa widher öronen PMSkr 349.
 • falla fra , se Sdw 2: 1214.
 • falla in , sluta sig (till). med prep. mädh. Sdw 2: 1343 - inlämna (i). med prp. mädh. manga konwnga fölle jn mz the samma råd Troj 256. Jfr falla 12 samt infalla.
 • falla nidher , jfr falla 1 n. - jfr af-, ater-, bak-, fore-, for-, fram-, hugh-, in-, ivir- nidher-, pa-, sam-, til-, umkul-, unt-, ut-falla samt ofallin, ävensom bruthfallande.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back