For

Old Swedish Dictionary - for

Meaning of Old Swedish word "for" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

for Old Swedish word can mean:

for
L. A) prep. I med dat. eller i dess STälle ack. 1) uttryckande befintlighet framför ngt: för, framför, utanför. then lilla tafla, ther helgedoma äre uti och glas före SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 340 (1470, avskr.). " bidya the honom sätya ankar j haffnenne, äller före landith" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 75. - bildl. taka enom fore händer, ingripa i någons rätt el. maktbefogenhet el. dömande etc. med ack.-obj. haffuin ekke fore sidfh ath fordöma nagan MDä idhran mwn som döder är for thy j tagin tha wan härra foe hädner sina rätwisa doma STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 117. 2) inför. han hauer her gangit fore hans öghon j STadin nw j iɉ (1 1/2) aar STb 3: 254 (1495). STode fare rettin j radzSTuen her prier broder hinrik ib 386 (1498). - i bedyrande utt ryck o. d.: hwilkit for gudh aldrigh war sant Hel män 197. 5) för, under påverkan av, genom vållande av. ligger skipith nokorSTadis löth mädh köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMans gotz före ankar STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 32. - av, genom. ey Vardhir thu (ɔ: den gode anden) bätre af mik älla vidhir thorft mik vtan iak Vardhir bätre för thik (jfr STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 204 aff thik oc for thina skuld) oc vtan thik tha är iak änkte Nio kap ur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 38. Jfr 12. 7) för, i vägen för, till hinder för. them är ey mehr föe att ryggie sin breff och sworne eedher ähn som the ahdha aldrigh sworitt STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 703. (senare avskr.). är thät swa at thu haffwer laacth hiärta ok iordhzlighit tha räkna thu thina minzSTa thiäniST wara STörSTa ok the thing som litidh ware fore (quæ quasi nihil erant), synis thik wara wansamlikin SkrtUppb 34. 10) för, åt, till förmån för, till (ngns) bäSTa, till hjälp el. skydd för. gör tw nokoth tolkith som fienden gör för sig tha brwkar tw moth tik syälffwom STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 159. " alle andree som wy äre skyldighe at bede got faare Svt 77. 12) på grund av, för. för. .. skull. for hwan sculd tha forbyudhum vi etc" SD 6: 343 (1352). for krankdoms hindher SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 352 (c. 1470). - for thy (forti, fordy), för den skull; icke dess mindre, det oaktat. han saa hänne jngen hiälm haffwa holken war tha aller sönderhwggen män warde hon siig manliga fordy än tha Troj 241. " sedan lagde jac ather til siös j gän mz likasaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt wäder, män wäderid fordy forsatthe meg saa ath jac kom oppa en STad j hafwet ther myken fare oc wåde war" ib 295. - ty. än iak tager mik thet inthe aff, forti iak hauer tik inthe giört eller nghrom then tik tilhörer Thomas Varningsbref 4 (1436). - därför att. for thy thet nw är ok haffuer aff aller waridh gamalt frälsse SDNS 3: 597 (1420). (om för thy (at) jfr R. Pipping, Kom. till Erikskr. s.. 104 f.) 16) fri från, skyddad för. huilken fierde part arff fforneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda borgameSTara pa STocholm STadz wegna jöns anderssone fryt och quit vploto. .. til nywtandhe haffuende ok brwkande fore alla eptekomanda ffödde och offödde aclagara och tiiltara til ewig tiidh STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 140 (1489). " sama halffua mwr haffua nywta brucha och beholte til ewijdh tijdh fore alla födda ok ofödda aklagara" ib 146 (1489). ib 113 (1488). 17) för, med avseende på. huSTrv STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta. .. sagde ney fore the oordin STb 1: 230 (1480). " feSTe hon xij (12) manna lagh ath gaa them fore the oordin ib. Jfr C 3. for enga peninga kan jak loffwa i thetta synne" STb 1: 398 (1482). peder poffualsson. .. oploth huSTru STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta. .. allan then arffdel honom erffua borde. .. fför löSTh och ffaST STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 317 (1498). - STörre man for sik, STörre el. mera betydande man. ey är thu STörre man foe tik än warforfadhir abraham ällir prophetane STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 233. 20) efter interj. och sVarande till nysv.: sådan, vilken. awi awi fore hardha nödh MD 100. II med ack. 1) utanför (uttryckande rörelse till ett STälle). (STen STure) begeredhe aff the gode herre och aff mene raadit ther en swar pa. .. gaff sigh sielff fför dören STb 5: 7 (1514).
for
8) i utbyte mot; för, till (ett visST pris). tha skulle henne bonde löse garden fore mögeligheet (ɔ för ett rimligt pris) for peninga STb 3: 158 (1494). - för, till värde av. SDw 2: 1218. 9) såsom, för, till. thenne äre pättis by ffor witne: anders j aynala, mattis talo etc SVartb 478 (1464). [han] skal wara retfiärdoger i sith embete fore spirale STb 1: 282 (1481). ffor fogit j thetta arith sitther philipus jensson ib 2: 197 (1487). " samme dag samtycktes tönius, som gulsmet hade wait, fför en klockere her j bykirken ib 5: 182 (1518). samme dag giorde matis persson sin edh för en torn wekter" ib 238 (1519). - for viST, säkert. om fläsk ok koköt weth jak ekke for wiST huru mykit the haffwa tagit för en jak komb til husit SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMu 4: 91 (c. 1445). 15) för att beteckna ett åtskiljande el. urskiljande: från. Se SDw 2: 1218. - for sik, för sig (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälv), ensam. än tho wi kallom thz (ɔ alleluya) eth ordh, likawäl är hwar sillaba eth ordh för sik, som är, al. le. lu. ya JMÖ 11. B) adv. 1) framtill, framför: för sidan lätis aather alth j posan oc bindis före STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 307.
for
2) förr, förut. Jfr fyr, fyrre. 3) utan särskild betydelse. tha skule wij. .. ware pligtuge , , , at holle hans nade och them STocholms STadt open fore til hans nades oc theris troare handt STb 5: 313 (520, Kop.). skule wij ware pligtuge at sigie oc göre högboren forSTinne, ffrv elizabeth. .. hulskap, manskap oc troitenST och holle. .. STocholms STadt hennes nade opern foe tiil hennes nades troare handt ib. bespyria for(e), fråga, göra förfrågan, begära upplysning. ytermere besprode wor kiere heree och höffuisman fföe, om swa dane fförfalskit och beSTwngit godz och siilff skulle wara fförbruthit effter laghen STb 5: 6 (1514). C) konj. 1) förr än. Se SDw 2: 1218. 2) för det (att), föra tt. per fymbo zacer til liij marck, fore han sade fore rette, at huSTv margit lögh STb 3: 153 (1494). iiii (4) peninge, for klockan fördis til klockagiwtarens bodh. item iiiij (4) peninge, for hon fördis til smeden HLG 2: 55 (1516). verderingh uppå alle vtlänske och inlänske warur. .. en hoffslagare med sin egen söm IIII hvithe för han skoor en heSTh Linkbiblh 2: 212 (1523). - ty. thak oc hanna min (ɔ Jungfru Marias) haar, ffor thy ä thäs mera thu hanterar them, thäs fäghe oc wänare wardha the aff thera dygdhom, for thänna thiokka haren betekna mina otalika dygdher oc dygdhelika gärninga Mecht 136. BSH 5: 467, 468 (1511) (SDw 2: 1218.). 3) med avseende derpå att, pa att. tha giorde jöns mwss lagh, for han ey loth slaa berendh skomagares drengh STb 2: 269 (1488). Jfr A I 17. 4) för det fall att? for högtidelige dagha pa falla eller wigilie defunctorum skulu siwngas j koren tha ringe (klockaren) bitidere ÅK 61. Jfr bak-, fram-, hVar-, in-, innan-, inne-, nidher-, nädhan-, oVan-, sunnan-, thvärt-, thär-, up-, ut-, utan-, väSTan-for. I förbindelse med en följande partikel:

Part of speech: pp, kn

Additional information: prep. adv. och konj.

Grammatical aspect: prep. konj.

Alternative forms or notes:
  • fore.
  • fare STb 3: 386 (1498). faare SvT 77. for. före),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Linkbiblh
Linköpings bibliotheks handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back