Fram

Old Swedish Dictionary - fram

Meaning of Old Swedish word "fram" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fram Old Swedish word can mean:

fram
Hel män 174) , I. posit. adv. L.
fram
6) fram, framåt, vidare. tha hade han ey annor åd än han ram hwad ellir han wille ellir ey Troj 161. ther han kom sökande baro the wndan oc gaffwo honom rwm väg fram ib 113. " vi hörom at seriin norby. .. gör fast til bake thet her tyke haffuer giort fram" HSH 14: 26 (1525, Brask). 8) framtill. en vigge kallas eth tall fotganagara som är smal fram och bredharen til baka PMSkr 154. II. komp. A) adv. 1) längre fram, vidare. han gar tha likawäl främbir mer (ipse tamen ultra procedit) SpV 515. " formaa han enkte främbirmera koma ïb 233 3) vidare, ytterligare. allom som främmermeer kwnno ther aa tala" HSH 14:: 66 (1525?, Brask). wi akte ey främmermer oss för nogen beclage ib 15: 25 (1526, Brask). " främemer sade och mortin ryaner ath han hade och aff samma barne peninga" SJ 2: 235 (1493).
fram
4) ytterligare, mera. " tha skulin i vtan ända pinas i heluite främbirmer än andre" Hel män 116. " oc kanokin som ower kirkiona radher skal äinga makt hawa ower thet fornempda godzit radha främmer meer än prästins eghin wili är som kirkiona skal leghia" RP 2: 272 (1394).
fram
5) förmer. ey wil iak hellir sighia at ioernimus är främermera än petrus oc paulus Hel män 174. " latin oc ekke wara i bland idhir nakan främbirmer ällir siwördhan ib 114. - B) adj. ytterligare. thy paa en god förbätring, gudz tienstes fremmermer förökelse ok wenskapz ok kerlekz stadugere bebindelse HLG 1: 115 (1475). "
Alternative forms or notes:
  • främbirmera SpV 223.
  • främermera
  • fram at , B) adv. 2) vidare. tha maghom wi haffwa fför öghom jomffru maria beläthe mädh piltenom lihesu, helsandhis hwart hännas ledamot. .. fförsth ögonen. .. öronen. .. mwnnen. .. oc swa ffram aath JMPs 481.
  • fram for , prep. med dat. el. ack. 4) i jämförelse me. än the anstygga synanyn är ey storth räknandhe framfore the ryghelika synena som the haffdo syna mellan j heluithe som fordömpdhe waro MP 5: 130. " ther kom gangandhe til honum en quinna vtländzsk ok främandhe wth aff the landzskapi som judane hyollo som fore hedningha, fram fram fore thet the waro" MP 5: 206.
  • fram um , B) adv. förbi. oc jämwel the minzsta sukkan aldrigh gaar swa fram om, at hon wardher ey hördh Mecht 246. - Jfr framber.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
➞ See all works cited in the dictionary

Back