Häfþ

Old Swedish Dictionary - häfþ

Meaning of Old Swedish word "häfþ" (or hæfþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häfþ Old Swedish word can mean:

häfþ (hæfþ)
L.
häfþ (hæfþ)
1) innehafvande, besittning, bruk. SR 5. " änkte se thet faghert ok lustelikt godz i ängiom ella öghiom ella androm stadhom ther ey skal åkoma wår häfd ok handawerk (som vi ej skola taga i besittning och bruka)" KS 61 (151, 66). " meth swa längdh oc bredh som gambla häfdhin wt visar" SD NS 2: 114 (1409). SJ 109 (1441).
häfþ (hæfþ)
2) häfdvunnen rätt. att the måghe ee niutta theres gambla häffdh af the lappar, som ther boo och byggia, huilkett theres gambla förelder och tilförende hafft haffua HSH 29: 32 (1498, nyare afskr.). - Jfr alder-, forn-, guþsivia-, iorþ-, lagh-, lagha-, ominnis-häfþ.
häfþ (hæfþ)
1) fördelning af rätten att innehafva och bruka egendom, för viss tid gjord fördelning af egendom. quod castrum lithosie. .. fijholm et thiust. .. titulo divisonis dicto hefdaskiptæ usque ad quinque annos integros a data presencium numerandos, nobis duci erico et nostris heredibus cedere debant pacifice et quiete SD 3: 228 (1315, nyare afskr.). simili divisione dicta hefdaskipfte ib.
häfþ (hæfþ)
2) jordbyte som afser endast brukanderätten (icke eganderätten). iak. .. hafuer vndt ok tilsagt. .. gunar gylto mitt gooz. .. till rätt häfdhe skipte, swa länge som oss badhom at nögier, för thet goos som han i wärande hawer SD NS 1: 228 (1403, nyare afskr.). til hulkins laghu ok häfdeskipte mere wisso ib. wi. .. kennoms oss hafwa giort eeth hefdhaskifte meth. .. heneke bekmanne swa ath wi hafwa lakt hanom ok hans dotter. .. een gardh i skärestadha sokn. .. fore en gaardh i myrasio, swa länge som oss ok them atnögher ib 2: 174 (1409). FH 1: 46 (1477, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häfþ may have also been written as hæfþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • häfþa eþer ,
  • häfþa mal ,
  • häfdha skipte
  • häfdhe-.
  • helfdaskipfte.
  • hefdaskipftä )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚠᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back