Hald

Old Swedish Dictionary - hald

Meaning of Old Swedish word "hald" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hald Old Swedish word can mean:

hald
(STb 5: 269, 270 (1520). Möjl. att fatta ss n. pl.). L.
hald
8) förskansad STällning, befäST läger. j tunne öll som bönderne finghe pa holleth vppa helgensholme Skotteb 186 (1464- 65) möjl. att föra till 9). 9) vakt. - vakttjänSTgöring. then tid wij skulle gå i hoold kringom byr för vor fiende STb 5: 178 (1517). thesse radzSTuedage her emellom skulle ware opsattre för örlig och krig och hollen skul her j STaden ib 269 (1520). " frans scriffuere satte borgan för sig om the oquedens ord hanhade giffuit hans larensson radman pa gramunkeholm j hollen" ib 270 (1520). jtem ath inghen forsyme sit haal medh sompn eller anna löshet Arnell Brask Biᴵ 19. ib l8. - Jfr be-, bön-, for-, fram-, mässo-, reghlo-, sam-, til-, up-, uppe-, väktara-hald.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haal Arnell Brask Biᴵ 19. hoold Stb 5: 178 (1517). holl: -eth Skotteb 186 (1464- 65). -en Arnell Brask biᴵ 18; STb 5: 269, 270 (1520),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back