Halda

Old Swedish Dictionary - halda

Meaning of Old Swedish word "halda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

halda Old Swedish word can mean:

halda
L.
halda
1) sammanhållning (en hjord). - hålla på bete och fodring. Se SDw 2: 13. 2) hålla, uppehålla, vidmakthålla. jndemno. .. are skadalösan holla SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 22. til SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadzsens swerdh ath holla renth SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STÄmb 125 (1492). ÅK 57. " thalade her thomas hinricj ath hans federnes och mödernes deel, ath han waar hanom wy hollin swa fullelica, som martin hanom loffuit hade" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 96 (1505). cameraswen bör. .. halla han cläder reen Paginerade textBilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]">Arnell Brask Biᴵ 30. swa länghe the hyöllo jomffru maria psaltra j SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdelighet JSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs II. Jfr 6. - Part. pret. välbehållen, oskaEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD. anders martenssons breff. .. besegelt medh helt och hollit jncigle SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 312 (1496).
halda
3) vakta, vårda, skyEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDa, försvara. thöm scal ängin man hwarä i swerike ällä i scane, ther i thenna fridh bigrepen är, haldä ällä hägnä Rydberg Tr 2: 452 (1381). " xx greffuäö hioldo reen 205. efftir thet ath han hade holdet honom till hielmEKes hand" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 180 (1486). Jfr hand. 4) hålla, uppehå lla, underhålla. jtem ɉ mark fore SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadzsins heSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STh athalde EKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDa räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].">Skotteb 388 (1463-64, Kämn). anders. .. sagde sig wilia at halda the förnäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STru katerine och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaa henne ore Uppl LagmandSDomb 29 (1490). - hålla, innehava, beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyra. Se SDw 2: 1232. - hålla, tillhandahålla, beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyra. Bilaga till MeEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 22 (1459). " corth flaskedragere schal lholle och skenckie brenth wiin her j SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadin" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 376 (1498). " gaffs gardiEKnen x mark fför koSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen han holt karene" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 38 (1517). ib 117 (1519).
halda
5) hålla, hålla i, griPa om. hwilko krono thwe ängla hyllo offwer henne hwffwoth Mecht 48. haals han (ɔ: SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenen) j mwnnenom länge tha gör han bedröfft hiärta PMskr 475. - med prep. Pa skapt och skäl hwllæ. .. SD NS 3: 89 (1415). hålla faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. sua can han (ɔ: djävulen) for honum !UEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? människan) nättiä at han veet ey för snaran haldir Vis SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen 6. " rymde vndhan fore honom i cammaren och hwldo dören" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 387 (1482).
halda
6) hålla, hava (i ett visSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST tillSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STånd el. förhållande). i matte wäl fa en rikan riEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDara oc mäktighan ther idher hiolde i SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToor hedher Prosadikter (SJu vise m) 155. Jfr 2. 8) behålla. med dat. oc hiolt eyg held´ iorþin likino Saml. 34: 276 (börj. av 1300-t.). med ack. thett vnger lärer han gammal håller PMSkr 657. 10) hålla, iakttaga, bevara. thetta forbodit holt han äkke thy wart han sakir til ix mark ATb 1: 86 (1458). " wm thu thina reghlo. .. haffwer wäl halleth" Mecht 80. ib 353. SvKyrkobr (Lucid B) 150. tha sade borgameSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STarene: wil thu jnglunda halle lydnen SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 313 (1496). han holler ey ordh, thaal eller forlickan ib 460 (1499). SvB 359 (omkr. 1500). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 460 (1499), 4: 101 (1505). epter hon ey halt hanom thet hon hanom loffuede ib 116 (1506). ib 209 (1511). - rätta sig efter, underkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa sig. Se SDw 2: 1232. i mark for thz ath han hält ey thän rät, som honom sagdhis Bilaga till MeEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 42 (1463). 12) hålla, förrätta. Svartb 173 (1380). ib 175 (1380). FMU 1: 396 (1385). " tha vi refSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STating hwldhom i nycöinge meth almoghanom i jonakershundare" Gadolin Pants Bil 283 (1397). SD NS 3: 51 (1415, avskr.). hiöls radSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STuwo ATb 1: 3 (1451). Uppl LagmanSDomb 66 (1493). her benngtz toSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtk, som grabrödra holle SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdztieniSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST aff SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 423 (1499). ib 4: 13 (1504). - med prep. (up) a. a fäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STo hioldo RP 1: 46 (1353). " medh tolf faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STom oc enom forskiälmanne, som tha vpPa thingeno waro närSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDhe jnnan kimitto oc vpPa thesso skötningh hiöldo" FMU 1: 371 (1378, gammal avskr.). SD NS 3: 375 (1418). ib 611 (1420). 16) innehålla, rymma. ena toSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt. .. som i lengdene holler lv (55) alna SJ 2: 93 (1482). " tha hiölt suman then ena som then andra (ɔ: inkomSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STer och utgifter) intet myndre eller mera SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 286 (1499, Skip). 17) innehålla, uppgiva, föreskriva. theres lagh swa huldho tu scal älskä thin ven ok hatha thin oven" SvKyrkobr (Lucid B) 193. och giffue hanom sin lön om afftonen, som scrifften holler SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 79 (1505). EKamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.">HLG 3: 125 (1529). 18) intyga, bEKräfta. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STodo alle forscrifne redabone ath hallath meth therris eedh athe ey bätre ok jeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnare kundo them i millom byta SJ 2: 31 (1477). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 199 (1487). Neuman Vokbal 83 (1488). SJ 2: 145 (1489). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 338 (1489). ib 4: 50 (1505). 19) hålla, tillhålla. med prep. til. och är sidhan forlidhit wel xxxv aar tho for:de her knut hult for:de elseby til crisnedom Svartb (Skolkl) 530 (1477). ib 531. giordh jonsson, som tilforin framlidne anders persson tient hade och han her j SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaden hade til schola hollit SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 443 (1499). 20) hålla, anse. SpV 334. - med två ack. (i Pass. nom). han holt thän fatiga syndaren ey wara wärdan at fa nagra nadher aff SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdi SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 170. " them som aff wärldinne höllis fakwnnoghe" SpV 426. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 108. somlika. .. som sik hollo godha ib 169. - med ack. och prep. for med följ. nomen. en qwinna. .. huilka sancta biritta väl kände ok holt for ena SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdlika människio SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 171. ib 176. halandhis them fför enkte som wärdoghe ärw at hedras JSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 255. ib 546. - sätta (mycket el. litet) värde (på), akta. med prep. af. tha sculin j witha, at wi holde aff idher kor enkte i thenna mathe, och idher proweSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST for engen electus eller erkebiscop meth alle Lindblom Äbval 7 (1432). hon wilde täs mera aff sik latha haldas, j bland annat folk SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 172. 21) hålla, hålla SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STilla, fatta poSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STo. - förbliva, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STanna. med prep. vidher. iak haffuer. .. hollit her til vid sengen alle thenne faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SThe GIReg 2: 276 (1525, Brask). - hålla vakt. karlene, som hulle Pa malmen om natten SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 38 (1517). ib 191 (1521). Paginerade textBilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]">Arnell Brask Biᴵ 8. jtem at han sägie them lösn hemliga, som holla sculo ib 19. - ha sitt tillhåll, besöka. med prep. til. saa lenge i ären i vrbe holler till en apotheca oc varin tillatoge per seruicium veSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrum och nogra smaa skänker at j motte lära laborare in apotheca HSH 13: 115 (1524, Brask). 23) hålla, beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STå. läth thät sywda thil thäs the pröffwilsen haaller PMSkr 399. 24) hålla i med, forfra med. med ack. atir togh han til badhe roPa oc lata swasom för oc swa hiolt han thät vti dödhin Hel män 186. - vidhålla. med ack. mz SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadogha tro hallir ljak (teneo), at fadhrinok sonen ok thän hälge ande äru een natur, ok tre persone SpV 541. " tha sagde tywffwen och hiölth alth thetta forscriffne tha som förre" Bilaga till MeEKarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 96 (1513). 26) hålla (med el. mo). ath lagin helth medh them j naghor ärande ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STv 70 (1474-75). - halda sik,
halda
2) hålla sig, förbliva; fortfara med. mang människia som sigh halder jdkelika til ath tiäna SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: l71.
halda
4) hålla sig (till), sluta sig (till). Mecht 130. 8) uppträda (som), giva sig ut (för). med prep. for el. fore. Se SDw 2: 1232. han. .. omskipte sin klädhe oc hult sik fore een krämara Prosadikter (Barl) 26. farande folk. som. .. sic for hionalagh halla SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUmmerus Syn-SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STat 44 (1425, vidim. fr. 1440). 9) uppehålla sig, livnära sig. swa mykit. .. at en klärk han sik ther wäl aff halla SD NS 3: 517 (1419). AnnerSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STedt Ups Univ hiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST Biy 1 s. 8 (1509, nyare avskr.). 10) tillhandahålla sig, hålla sig med. wilio. .. nogre klärie, som her hema äro, messa fore sama altare, tha skulo the. .. sielffue halda sik win och ölfläte SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 150 (1478). - refl. haldas, 5) innehållas, föraras, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUlleth hööls i träkkenom (aurum in luto conditur) mz huilko wärlden köpes JMÖ 118.
halda
6) hålla sig till, iakttaga, följa? med prep. a. han. .. helzt a tokt o godha sidhi EK 561. Se R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 284.
halda
1) inneSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STänga, innesluta. " the människia som siälffwiliandis halder syndena jnne j sina hiärtha" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 56. 2) hålla inne, underlåta att lämna ifrån sig. at thu haffuir eller haldhir jnne mädh tik nokot aff annars SkrtUppb 209 . 3) hålla inne, hålla tillbaka, hålla förtegad. Se SDw 2: 1232. 4) innehava. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STEKarin ok smaswenane thens godha mansins, som feSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STit hyolth jnne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 185.
halda
4) bEKoSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa, beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrida, ther medh halla vppe allan SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadzsins twnga SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 168 (1478). 5) abs. hålla tillbaka, undanhålla de kyrkliga nådemedlen. wi ärchebiscop forneSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde bindom allom clrrikom i forneSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdom heredom, at the halle wppe för them, som ecke wilia reth göra HedqviSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST KärlEKsv 146 (1442, vidim. fr. 1471).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • halde Skotteb 358 (1463-64, Kämn). haldä Rydberg Tr 2: 452 (1381).
 • holda ÅK 57.
 • halla SD NS 3: 517 (1419) ; SJ 2: 31 (1477); STb 1: 168 (1478); Arnell Brask Biᴵ 30. halle STb 3: 253 (1495). 313 (1496). holla GU C 20 (hand 2) s. 22; StÄmb 125 (1492) ; VKJ 183 ; Arnell Brask Biᴵ 28, 19. holle Stb 3: 376 (1498); Annerstedt Ups Univ hist Bih 1 s. 8 (1509, nyare avskr.). pres. halder MP 4: 56, 171, 176.
 • haldher Mecht 10.
 • haldir Vis sten 6.
 • haldhir SkrtUppb 209. haller HLG 3: 125 (1529). hallir SpV 541.
 • haaller PMSkr 399.
 • holler SJ 2: 93 (1482) ; STb 3: 460 (1499); ib 4: 79 (1505). håller PMskr 657. häller ib 158 pl. 1 pers. holde Lindblom Äbval 7 (1432). 3 pers. halda Stb 1: 373 (1482). holda ib 328 (1482). halla Gummerus Synstat 44 (1425, vidim. fr. 1440); Hellqvist Kärleksv 146 (1442, vidim. fr. 1471); STb 1: 283 (1481), 335 (1482). holle ib 3: 423 (1499).
 • haldz SpV 143.
 • haltz MP 5: 65. holdhis JMPs 546. haals PMskr 475. pl. 3 pers. halles ib 512.
 • helth Arfstv 70 (147475). hält JTb 22 (1459) , 42 (1463). hiolt Svartb (Skolkl) 531 (1477) ; Hel män 186 ; Saml 34: 276 (börj. av 1300-t.). hiolth SJ 2: 145 (1489).
 • hyolth MP 5: 185.
 • hiölt STb 2: 338 (1489); Stock Skb 286 (1499, Skip).
 • hiölth STb 2: 199 (1487); JTb 96 (1513). halt STb 4: 116 (1506). holt STb 1: 86 (1458); Uppl Lagmansdomb 66 (1493); MP 4: 170, 171 ; STb 4: 97 (1505); Stock Skb 38 (1517) , 117 (1519). holth STb 4: 101 (1505). hoolt Svartb 173 (1380) ; FMU 1: 396 (1385).
 • hult Svartb 175 (1330) ; ib (Skolkl) 530 (1477) ; Prosadikter (Barl) 26; SvKyrkobr 150 (Lucid B). hölt STb 4: 50 (1505). holde ib 3: 460 (1499). refl. helzt EK 561. pl. 1 pers. hwldhom Gadolin Pants Bil 283 (1397).
 • hullom SD NS 3: 51 (1415, avskr.). 3 pers. hioldo Fredrik ed Noreen 205 ; RP 1: 46 (1353) ; Prosadikter (Karl M.) 265. hiöldo FmU 1: 371 (1378, gammal avskr.); Mech 128. huldo MP 4: 25.
 • hwldo STb 1: 387 (1482).
 • hwldho SD NS 3. 375 (1418). hyldo SD NS 3: 611 (1420) ; Neuman Vokbal 83 (1488). huöllo JMPs 11. hollo MP 4: 108, 169.
 • hwllä SD NS 3: 89 (1415).
 • hulle Stock Skb 38 (1517) , 191 (1521). hyllo Mecht 48.
 • höllo SpV 334. refl. hiöls ATb 1: 3 (1451).
 • konj.
 • hiolde Prosadikter (Sju vise m) 155. pl. 3 pers. hiölden SvB 359 (omkr. 1500). refl. pl. 3 pers. höllis SpV 426.
 • halda fram , fortsätta. the hiöldo fram mässona intil slitzsta kyrieleyson Mecht 128.
 • *halda fran ,
 • halda inne ,
 • *halda qvar , stanna kvar. thässe tolff höffdhingia hioldo qwar i landmäreno Prosadikter (Karl M) 265.
 • *halda til , hålla till, hålla fram. när then smirille stenen mynskas pa kringlonne. tha halles ather markaskalen til (ɔ: till »kopparkringlan») PMSkr 512.
 • *halda til baka , hålla sig tillbaka, stanna efter. offta wthsändis en starker här affwr lönlika wägha, oc när then kombir til fiendana häller mäste delen til baka och nokre faa ränna fram PMSkr 158.
 • *halda til ryggia , hålla tillbaka, hejda. continecia är mz hwilko likamlika girnilse bräska haldz, the ryggia SpV 143.
 • *halda sik til saman , hålla sig tillsammans, hålla sig i sällskap. MP 4: 25.
 • halda up , 3) = halda uppe 2. the som ecke halda vp hws oc heeman STb 1: 373 (1482).
 • halda uppe , 1) hålla uppe, hålla upplyft. Se Sdw 2: 1232. 2) uppehålla, upprätthålla, vidmakthålla. the borgare, som ecke halla vppe hws eller heman STb 1: 283 (1481). ib 328 (1482). al wärldhin haltz oppe medh ensampno gudhz ordhe MP 5: 65. VKJ 183. - underhålla. Se Sdw 2: 1232. andres jönsson skal halla them vppe medh math ok ööl STb 1: 335 (1482).
 • *halda vidher?

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Hedqvist Kärleksv
Den kristna kärleksverksamheten i Sverige under medeltiden. Ak. afh. af Vilhelm Hedqvist. 1893.
➞ See all works cited in the dictionary

Back