Hälft

Old Swedish Dictionary - hälft

Meaning of Old Swedish word "hälft" (or hælft) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälft (hælft)
hälft. " tha wnthe ok gaff jak them. .. the fämthigi mark som jgen stodho, hiälptena hwariom thera" Svartb 411 (1444). erik. .. tilpliktade sik til ath swara heltene for al gäl som her hinze burde vthgifua ATb 1: 215 (1465). - hälften swa mykit, en halv gång så mycket. klokka wm thio besmara marker skal haffwa widheth nädhan wm kringh kafflan i!UDDA_TECKEN? (1 1/2) span, affwan wm kring hoffwodith hälfthena swa mykith PMSkr 569.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälft may have also been written as hælft

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hälfth: -ana Svartb 364 (1438)
  • hälppt: -ena Svartb 411 (1444).
  • helfft: -enen (sic) STb 3: 203 (1494).
  • helt: -en HLG 2: 131 (1525). -ene ATb 1: 215 (1465) ; Uppl Lagmansdomb 107 (1491), 63 (1492). -enne HLG 2: 131 (1525). helth: -ena Arnell Brask Biᴵ 24. Se Sdw 2: 1240),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚠᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back