Hos

Old Swedish Dictionary - hos

Meaning of Old Swedish word "hos" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hos Old Swedish word can mean:

hos
eg. i hus med (någon).
hos
1) hos, hemma hos, i omedeLBar närhet af (en person). kunungur skal. .. opta hos sik haua sina wäLByrdugha män RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 59 (146, 64). thw (JungFru Maria) sitter hws alz wallogh gudh MD 70. " som hanom varo hemlegaste hos" Ansg 177. hos henne (Cod. A när honum) blifua DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv (Cod. B, C) 5494. hans hiärtä är hemme hos hans Frv ib (Cod. A) 1916. bleff hooss jron konung langa stwnd Di 168. " hwat skulde iak hoss ider görä" ib 88. at vare inne hos ider BSH 3: 296 (1470). " jag hade gerna varit hoss ider" ib 4: 198 (1495). " jach waar palmelögerdagh hooss myn herre erchiebispen" FM 182 (1504). jach wille gerne haffwe the dane swena jamlighe hoss mek BSH 4: 345 (1503). " blifuin hos mik thännä nat" Fr 867. " mik lyster ey längre hos (Cod. A när) tik bliffua" DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv (Cod. B) 381. " han vilde dödher hos (Cod. A när) honum blifua häldre ok hos (Cod. A när) honum mz FryghDine lifua" ib (Cod. B, C) 4967-8. se thz blomster her är hos mik Fl 1387. " hon logh hooss haghen om nattena" Di 261. ib 118. jaspis haffwer stor dygd oc makt hoss qwinnor som pynes med barn LB 7: 277. - hos, i någons inre. beder iach edher. .. ati hafwe hemmelige hoss eder thet jach vill then wägh med till lincöpingh BSH 4: 254 (1500). - hos, i tjenst hos, i följe med. vi viliom hos idher. .. alla vara dagha blifua Fr 2234. hwa sölff haffuer yfFrit wt at giwa han finder manga the hooss honom bliwa RK 1: 3181.
hos
2) vid (ett opersonl. föremål). polipoDium änglafot vexer hoss eke roten LB 7: 250. " tag hönsa gress, som vexer hoss vägen" ib 268. " nysyrtt som vexer hoss jorden" ib 293. twa adror som liggyä wthan oppa beggyä sider hoos (om) ankelen ib 6: 107. " hos (på) mynsta fingeren ib. een hamar hoos thz borDith laa" DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 187. " lät hona sätia hoos thz kär" MD 191. " iordhadhis han ij een högh hos lädhre" DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv s. LXXDDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv. dher ligger en keRKe hoss min gard som mine foreldre haffue warit aff aller jws patronatus tiil BSH 4: 343 (1503). DD 1: 81 (1434, afskr.).
hos
3) vid, i besittning af. the vildo badhe hos (Cod. B, C, D, E, F widh) äro blifua Fr 1654.
hos
4) i tidsbestämning vid, om. hoos sanctä andresä dagh SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). - JFr i-, thär-hos.

Part of speech: pp

Grammatical aspect: prep.

Alternative forms or notes:
  • hoss.
  • hoos.
  • hooss.
  • hws )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back