Hovudh

Old Swedish Dictionary - hovudh

Meaning of Old Swedish word "hovudh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudh Old Swedish word can mean:

hovudh
bildl. med hänsyftning på makt, styrka, överhöghet el. dyl.. .. oc oss aldre swadant omilth herskap oc omilde fogete ower howdh ath settie eller gestrii oc landredh tilstädie Lagerbring Saml 2: 268 (1464). sedhan han fornam, jak wille ecke lathe jwther kliffwa mi pa hwffwudhet BSH 5: 381 (1510).
hovudh
2) det översta el. yttersta av ngt. - av pelare. kapitaäl. pilara. .. haffuandis hoffuodh (capitella) ällir owerdela aff klarasta saphir sten Mecht 152. - av (kyrk)klocka. klokka wm xxx besmarea marker wil wara nädhan wm kringh kafflan iii!UDDA_TECKEN? (3 1/2) span, affwan wm kring hoffwodith hälffthena swa widh PMSkr 569. - om källsprång. aff thänna jordhinna paradis, käldan oprinnandis är skipt i fyra hoffwdh (capita) ällir opbyrilse SpV 62. 5) överhuvud. här dröffwis alt hwsit ällir gardhin aff thera bäggias (ɔ makarnas) osämio, som hoffwdhin skuldo wara SpV 306. " tha willo the (ɔ birgittinklostret Gnadenberg) ey haffwa wasten för hoffwod. wthan heller för en qwarters man, äller en siättungx man" PMBref 327 (1518).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hoffwdh STb 3: 172 (1494). howdh ATb 1: 32 (1455?) ; Lagerbring Saml 2: 268 (1464).
 • huwdh Svartb 212 (1397) ; ib (Skokl) 534 (1477?). hoffuodh Mecht 152.
 • hoffwod PMBref 327 (1518).
 • hwod Svartb 242 (omkr. 1410). huffuodh HLG 2: 8 (1509). hoffwoth Mecht 47.
 • hoffwot SvB 478 (omkr. 1500). hwuoth SvB 83 (senare h. av 1400-t.). hwfwot SkrtUppb 415.
 • hoffwet SvB 35 (början av 1500-t.). gen. sing. hoffudhes SvKyrkobr (Lucid B) 164.
 • hoffwos Troj 168.
 • hofudhe SvKyrkobr (LUcid B) 164. hoffwode PMskr 466. hoffde SvKyrkobr (Lucid B) 218. best. nom. och ack. hoffwdhith ATb 2: 176 (1481).
 • hwffwudhet BSH 5: 381 (1510). hwfdit SktUppb 229. hwgwdith ATb 2: 176 (1481).
 • hwuit GU C 20 s. 76. hoffwodith PMskr 569. hwghoith ATb 2: 176 (1481).
 • hoffuet GU C 20 (yand 2) s. 73. dat. hoffdeno SvKyrkobr (LUcid B) 164.
 • hufhdheno SkrtUppb 292.
 • llendiculus. .. ängher oc gnidh i hoffuet GU C 20 (hand 2) s. 73. ljöns werkmestare drängghir slogh eth blodh saar j hoffwdith och en blanan i hwgwdith ATb 2: 176 (1481). " sith gwlskynande haar lossade hon aff laghe oc rykte thz aff siith hoffwo miölkhwita skyn oc hwd" Troj 168.
 • hofdha bulster (hofda-. hoffda-. -bulstir. -bolster. -bolstir. pl. hofdabulstra ATb 1: 258 (1467).
 • hofdabolstra Beckman Stud 90 (1466).
 • hofdabolster Inv cur Tynnelsö 5 (1443) ),
 • *hovuds batsman
 • hovuds man (hufudzman Meddelanden från Östergötlands Forninnesoch Museiförening 1916 s. 91 (1384). houesman Reuterdahl Kyrkohist III 2: 537 (1464). höffuid(h)zman: -mannyn MP 5: 96 ; -mannenom ib. höuidzman SD NS 2: 305 (1410, gammal avskr.).
 • höfwidsman Arnell Brask Biᴵ 8. höffuitsman STb 3: 454 (1499). höffuitzman SJ 2: 192 (1491). höffwitzman Svartb(Skokl) 368 (1439). höutz(s)man Svartb 353 (1436) ; STb 1: 60 (1476); SJ 2: 57 (1480).
 • höwitzman SvSkr 1: 19 (1390). höuizsman Abbedval i Vkl 80. höuisman BSH 2: CIX (1437); HLG 2: 23 (1511). höwesmen Svartb (Skokl) 354 (1436).
 • höffdzman ib 368 (1439). höf(f)zman ib; AGb 3: 236 (1510). höffman (fel för höffzman?) GU C 20 s. 166),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back