Kärleker

Old Swedish Dictionary - kärleker

Meaning of Old Swedish word "kärleker" (or kærleker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärleker Old Swedish word can mean:

kärleker (kærleker)
L.
kärleker (kærleker)
1) kärlek, tilLgifvenhet. " " SD 4: 465 (1335, nyare afskr.) , 5: 375 (1344, nyare afskr.), 378, 478 (1345, nyare afskr.). BtFH 1: 455 (1362). aff mere kiärlek Lg.">Bil 264. " mz brännande gudhlikum kärlek ib 265. trea äru the ther sighias wara gudhlika dygdhe. .. thet är hop tro ok kärleker" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 18 (45, 19). fyre kärleka (caritates) finnas LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 386. kärleker (caritas) är älskelikhet (dilectio) mz hwilke gudh älskas for sik Lgren. 1866.">Ber 15. " wtan kärlexens älskogha (amore caritatis) ib 17. mz kärlex älskelikhet (cum amore et dilectione) ib 42. medh fullom godhwilia ok kärlek" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 37 (98, 40). " effter marskens kärlig gaa" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5859. " all gönst oc kerlig iag honum betedde" ib 3: (sista forts.) 5170. for then godha vilia ok kärlik edher värdoghet haffdhe til honum FM 687 (1517). mz kärlekom (för kärlek?) bönom oc komaskolandom ämbite wmwändo (caritate, precibus, et mutatione officorum futurorum) LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 79. " j them är. .. ängin siäla kärlekir (animarum caritas; kärlekt till själar)" ib 1: 227. " göri thz for hans mästa kärlek (propter maximam caritatem ejus) ib 296. gudz oc jämkristens kärlek" Lg 823. thz teknar kärlek til (caritatem ad) gudh ok jamcristin LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 131.
kärleker (kærleker)
2) kärlek, älskog, könSDrift. " rwta äthin aff manne minsker i honom sköran lusta, ok quinonne tha ökir hon kärlighin" LB 3: 66.
kärleker (kærleker)
3) endrägt, öfverenskommelse. " wy beltarana j stokholme warom affuir ena mz warom swenom. .. mz ena sämia ok enom kerlek" SO 5.
kärleker (kærleker)
4) samtycke, medgifvande? myn samthykkia ok kerlek ok gothuili er tel komyn ath clostridh skal thet sama forscrefna gotz behalla SD NS 2: 117 (1409). - Jfr hor-, väruds-kärleker, äfvenSOm kärlikhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärleker may have also been written as kærleker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kiärleker: -lek Bil 264 ; BtFH 1: 455 (1362).
 • kyärleker: -lek SD 5: 378 (1344, nyare afskr.).
 • kärleeker: -leek KL 182. kärleech (ack.) SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). kärlik (ack.) FM 687 (1517).
 • kerlegh MD 65.
 • kärligh: -lighin (ack.) LB 3: 66. kärlig (ack.) RK 2: 5859. kerlig (nom. och ack.) ib 3: (sista forts.) 5170, 5177, 5439; BSH 5: 9 6 (1506) o. s. v. -ar),
 • kärleks arvodhe
 • kärlex äruodhe )
 • kärleks astundan ,
 • kärleks band ,
 • kärleks bevisning ,
 • kärleks brander ,
 • kärleks bref ,
 • kärleks bruni
 • kärlegx broni )
 • kärleks brändaghe ,
 • kärleks bön ,
 • kärleks elder ,
 • kärleks famn
 • kärlekx fampn )
 • kärleks fikt ,
 • kärleks fulder
 • kärlikxfulder: -fult Su 12 ),
 • kärleks gnista ,
 • kärleks godhgärning ,
 • kärleks godhvili ,
 • kärleks gärning ,
 • kärleks hop ,
 • kärleks idhroghe ,
 • kärleks lovan ,
 • kärleks lughi ,
 • kärleks länktan
 • kärlegx längtan )
 • kärleks lös ,
 • kärleks ordh
 • käleeks- VKR 28 ),
 • kärleks prädikan ,
 • kärleks sorgh ,
 • kärleks sötme ,
 • kärleks tekn ,
 • kärleks thanke ,
 • kärleks värme ,
 • kärleks ämbite ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back