Klagha

Old Swedish Dictionary - klagha

Meaning of Old Swedish word "klagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klagha Old Swedish word can mean:

klagha
2) klaga, anklaga, anföra klagomål (mot). med prep. j teh rettha daghe thil fornä som pädher redhersson haffde til fornepde nielssa claghit ATb 1: 23 (1454). STb 1: 339 (1482). pass. thu thär waST leddher bundhin fför annam biskop, oc thär klagadher SvB 74 (omkr. 1520). JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 458.klaga över, framSTälla klagomål över. med ack. Se Sdw 2: 1249.med innehållsobjekt. han ville ekke fylghia the klagan om hemsoknena som han för hafde klagath ATb 1: 206 (1465) .med prep. iak klagar om eth swärzdragh ATb 1: 206 (1465). anklaga (ngn för ngt). med sakens ack. och personens beteckning före- gången av prep. rafwidh --- kärde och til bondan om eth swärzdragh och ekke om hemsokn som han hafde förSTh klagath til bondan ATb 1: 206 (1465). item mons olsson iiii march for hoor hans huSTrv clagade til honom JTb 112 (1525). med såväl sakens som personens beteckning föregången av prep. kom magnus skagx huSTrv ... ox kladadhe (för klagadhe?) til rawidz om ena brygge panno ATb 1: 233 (1465). kom ... arwidh ... och klagadhe til swartha erik om eth saramal ib 242 (1466). anders ... klagadhe paa ... peder ... om een j mark land iord Wm Fornm Årsskr 3: 90 (1469). Uppl Lagmansdomb 7 (1490). clagade herman till mickelle om nager pening vtleg- ning STb 3: 198 (1494).
klagha
4) göra anspråk (på), väcka tviST (om). Se Sdw 2: 1249. tha klagade michel niclisson effter xj mark, som hans ... war honum skylligh STb 4: 196 (1511).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar ,
  • -adhe ,
  • -adher )
  • klagha sik , beklaga sig. ATb 1: 259 (1467). hwi klaghrar (för klaghar?) christi jomfru sik swa som owirgiffna SpV 46. Jfr be-, pa-, til-klagha. ävensom oklagadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back