Konunger

Old Swedish Dictionary - konunger

Meaning of Old Swedish word "konunger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konunger Old Swedish word can mean:

konunger
konung. "kvnungx sakøri" SD 3: 236 (1315). lijgge ogijllder badhe firi kiAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu ok konunge ib 4: 466 (1335, nyare afskr.). " tha wi til konung wäliäs sculdom" BtFH 1: 455 (1362). " hwaria sinne konunger wälias scAl tha scAl lagmannen koma met kläAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom oc tolff mannom aff Almoghänom oc konung döma aff Aldz Almoghens wägna j österlande ib. hawa badhe karl oc konunger rät ower then SOm bryter laghin, oc är han skyldogher badhe härätz rät oc konungx wt at giälda" MB 1: 459. " bätre är at wara karl like (för liker?) än konungh" GO 695. " komo saman ypsanie kunugar ok portugAlie kunugar" Bu 177. sweä kononger ok götä SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). wi magnus konunger. .. swerikis. norikes oc scane ib 5: 561 (1346). herodes konunger Bil 111. " swerikis konunger olafwer" ib 840. " konughin aff änglande ib 841. sampSOn är nw konung ouer Alt sAlernä oc Alt thz rike SOm at haffde brwnsten konung" Allius. 1850--54.">Di 7. vm styrilse konunga ock höfAllius. 1850--54.">Dinga Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 1 (1, 1). hwi Almoge thorf kunung hava ib. " kunungär hauär nampn aff kyni sino" ib 5 (12, 6). " en är konunger ok wise i bisuerme hvariom" ib 7 (16, 8). är thz. .. huariom ädhla ok byrdughom herra dyghr blyghd ok nesa, heta ok wara stafkarla kunungur ib 77 (191, 85). a þrättanda dagh iula. .. komo þri kunuga tel hans mäþ sino offre Bu 72. " helgha three konunga dach (trettondedagen)" SO 201. " pa helga tAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKonunga affton (trettondeafton)" Gren. 1875.">LfK 285. - om Gud guþ siäluar. SOm är kununga kunugar Bu 188. " þiäna þinom domara AlsvAldoghom kununge" ib 138. " thiäna konungenom aff hymerike" Bil 841§. - kejsare. constans kunogar Bu 56. ib 54, 62, 149. - styresman, herre. ath riAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDerscapet och then helge keAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKie, och theres wndersathe scwlle nywtha och behAlle theris friiheth oc reth, saa ath hwar är konwngh offuer sine landbo BSH 4: 80 (1481?). präAllius. 1850--54.">Dica. .. otrösta tro. SOm kunuga (romani principes) Buþu mik fordärua Bu 138. - Jfr ar-, baAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa-, bonda-, dana-, dvärgha-, Greka-, huna-, iudhakonunger.
konunger
2) åttonde boken af Bigittas uppenbarelser (kAllad: himerikis keysara book til konunga ok höfdhinga i öfverskriften). leta j konunga bokinne SOm är saman sat oc hänt vt aff Allom reuelacioniBus Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 3. ib 1: 379, 2: 8, 43, 85, 89, 141, 194, 3: 53, 112.
konunger
1) dom utfärdad af konungen el. af den SOm utöfvar hans domsrätt. wy (d. v. s. konungens domhafvande och lagmannen).. . forbiudhom huariom man the eng eller then delen i akren optemer at hindra eller quälia. .. amot hesSOm warom dom widh xl march for konungs domen ok vj march for laghmanz domen SD NS 2: 115 (1409). vidher xl maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK fore konungx dom ok vj maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK fore lagmanzdom ib 123 (1409). ib 1: 398 (1405, gammAl afskr.) o. s. v. 2: 129 (1409), 131 (1409) o. s. v.
konunger
2) konungs domsrätt. SOm konungx dom oc laghmanzdom hawa skula BSH 2: 35 (1396). jfr doMBer 9.
konunger
1) konungens gård, hof. om mwnken är gärna i konwngx gardhern Gren. 1875.">LfK 159. " the SOm j konungx gardhomen thiäna" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 103.
konunger
2) kungsgård, gård SOm utgör konungens residens då han vistas på den ort der gården är belägen. konungen (konung Karl vid sitt besök i Trondhjem).. . j konungs GOrden herberge togh Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8032.
konunger
3) kungsgård, konungen och kronan tillhörig gård (åtminstone stundom bostad för en kunglig tjensteman). the lyggia aa konungxgaarAllius. 1850--54.">Din i satagunna Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3903. ib 429. " en fisker aff hwaria fira oc tynghu fiska SOm takas i laxa karino hafuer aff Alder lighat til konuns gardhen etagh" BSH 2: 73 (1339). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 85 (1446), 88. Alekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 3: 16 (1390, nyare afskr.).
konunger
1) en inom hvar lagsaga utseAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD och af tolf män bestående nämd hvilken det tillhörde att å konungens vägnar ransaka och afgöra mål rörande vissa inom lagsagan förekommande brott (särsk. brott mot konungens rätt) äfvenSOm att utmäta böter för olydnad mot konungens dom. Jfr Ödberg, Om den svenske konungens domsrätt, II, s. 7 f., 22 f., 72 f., samme förf., Om svenske konungens domsrätt (Hist. Bibl. IV) s. 20 f.; Hildebrand, Sveriges Medeltid 2: 88 f.; Lehmann, Der Königsfriede s. 94 f. hawm wi sat ok skipat j hwarri laghsaghu tolf män. SOm heter konungs näfnd. .. SOm vt skulu fölghiä All þe þing maAl ok sakir. SOm j warom stafghä scriuaþ ok staAlekarlicum. Urkunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD äru, ok gywom wi þem tolf. SOm skipaþe äru j jþre laghsaghu. .. fult wAld ok makt af vara veghnä, sannynd j þolicum mAlom ok sakum vtletä, þe hawin ok fullan warn dom, þär vm dönnä, ok rättä äfte landzlaghum rikesens rät. ok varom stafghä SD 5: 606 (1346). " ä hwar SOm ey hAlder konungs dom, þa scasl konungs näfnden hem fara til hans oc myteä vt af hans GOds konungs doMBrut oc hwaryom sin rät" ib 480 (1345, nyare afskr.). giter ey All konungs näfnden komit, þa kome ä at mynzsto twe af hänne ib 481. vnnom. .. wi konungs näfnAllius. 1850--54.">Dinne firi þerrä arwþe oc þerä kost þriþiungen af doMBrutumen ib. " skAl och en konungz nempd wara i swerighe i hwaria lagsagha, SOm lagen wtuiser, SOm fulfölge Alle doma och doMBroth SOm thz sik bör" BtAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 325 (1483, orig.).
konunger
2) nämd SOm anställer ransakning och afgifver utlåtande å räfstetng. hvilket.. .. GOdz herra beinchte vndan gangit är for enne rätte konungx nempd SD NS 1: 534 (1406). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 31 (1453, nyare afskr.). " fore thässe for:ne sager sättes i dag her poo tinghet en hertitznämd. .. och en konungx nämpd medh GOde friborne frälsemän" BSH 4: 159 (1493); jfr Hildebrand, Sveriges Medeltid 2: 94 f.
konunger
1) konungasäte, konungatron. lät thik et konungx säte göra Al 7907. " han ville sik siälom göma konungx sätir" Gr 264.
konunger
2) konugasäte, kungligt residens, kunglig residensstad. aSOr war gamAlt konugx säte MB 2: 33. Jfr konunga-, konung-säte.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • konungr SD 5: 662 (1347).
 • konnvng MD (S) 233.
 • konwger: -om LfK 98.
 • konuggar Bu 54.
 • kononger SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). koning SD NS 2: 62 (1408); Di 20 ; Pa (Tung) 37 ; BSH 5: 97 (1506) ;
 • -ingom KL 148.
 • koningh MD 52, 54.
 • koniger: -ig BSH 5: 97 (1506) ;
 • -igens RK 1: 385.
 • konwnker Ber 127.
 • konger: kong BSH 5: 97 (1506) ;
 • konga MB 1: 328 ;
 • kongen BSH 5: 107 (1506) ;
 • kongens ib 79 (1506).
 • kununger KS 11 (26, 11) ; kunung Bu 184.
 • kvnunger: -ungx SD 3: 236 (1315).
 • kunungär KS 5 (12, 6).
 • kunungur ib 74 (182, 81) o. s. v. kunungr ib 10 (25, 11), 32 (82, 34).
 • kunugar Bu 149, 177 o. s. v.: i Bir 4: (Avt) 177. kunogar Bu 56, 62.
 • kunger: kungsens ib 184.
 • kwnger: kwng BSH 5: 71 (1505) ; kwngen ib; kwngens ib 23 (1504) ;
 • kwngenss FM 273 (1506).
 • kungar Bir 4: (Avt) 185. -ar),
 • konunga barn ,
 • konunga bok
 • konuga- )
 • konunga bref ,
 • konunga dottir ,
 • konung döme ,
 • konunga hus
 • kununga- )
 • konung lös ,
 • konunga makt ,
 • konunga namn
 • -nampm )
 • konunga rike
 • konunga släkt ,
 • konunga släkte ,
 • konung son
 • kunge- )
 • konunga säte ,
 • konunga vald ,
 • konungs adher
 • -aader )
 • konungs adhra
 • -aadhra )
 • konungs balker ,
 • konungs bondadher ,
 • konungs bordh ,
 • konungs bref ,
 • konungs domare
 • -domere BSH 2: 52 (1397), 55 (1397). -domar ib 39 (1396), 41 (1396), 46 (1397)),
 • konungs domber ,
 • konungs dottir ,
 • konungs döme
 • konungs fiskeri ,
 • konungs fodhring
 • koningzfordringh.
 • koningz fodryngh. kwninghss fodringh: -fodringhen BSH 5: 322 (1508) ),
 • konungs foghate
 • konungs fors
 • kononxfors )
 • konungs friþer ,
 • konungs garþer
 • -gaardher.
 • konungs gordher.
 • koningx gardher: -gardhen BSH 5: 172 (1507) ),
 • konungs giäld
 • konungx gäldh )
 • konungs gästning
 • konungs hedher ,
 • konungs hus ,
 • konungs hälfdh ,
 • konungs kirkia
 • konungs klädhe ,
 • konungs kroker ,
 • konungs krona
 • konungs lidh ,
 • konungs luter
 • kunungsluter )
 • konungs lös
 • konogs- )
 • konungs namn
 • konungs nämd
 • konungs rike
 • konungs räfst
 • kunungs- )
 • konungs räfsta dombref
 • -doom breff )
 • konungs rätter
 • konungs röker ,
 • konungs skatter ,
 • konungs släkt ,
 • konungs släkte ,
 • konungs son
 • konogxson Lg 3: 347. konung sön Di 76 ),
 • konungs spira ,
 • konungs stamn
 • konunxstam )
 • konungs strömber ,
 • konungs syn
 • konungs thiuver
 • kunungx- )
 • konungs thridhiunger
 • konungs utskyld
 • kunnunx- )
 • konungs val ,
 • konungs vatn
 • kunnungx- )
 • konungsväria
 • -wäre BSH 4: 113 (1486)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back