Köp

Old Swedish Dictionary - köp

Meaning of Old Swedish word "köp" (or køp) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köp Old Swedish word can mean:

köp (køp)
.
köp (køp)
1) handel, köp, skifte el. annat kontrakt om egendom. köp gyora SD 5: 638 (1347). thz köp han giordhe mz sinom brodher MB 1: 214. lagdhe köp ib 164. " jordhin skal aldre mz köp eller salw bort ganga ändelika fra sinom herra (non vendetur in perpetum)" ib 373. " til wara köpa" ib 245. af þy köpeno RKningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig uRKund, den förlorade SödeRKöpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 6. " dömdes then köp swnder som oleff person i tartila giorde med anna ibidem" BtFH 1: 183 (1507). " omnia bona sua. .. per festæ & köpæ secundum leges terre appropriari fecit" SD 2: 276 (1298). notum facio. .. me commutacionem quandam legalem cum festom & køpom fecisse cum. .. sororiBus ib 289 (1299). totum prædium, quod in rosslöso haBui, dilectæ vxori meæ legaliter cum festum et kiöpum contuli ib 300 (1299, nyare afskr.). anundo rørikxson duodecim oras terre. .. faciendo secum iuxta quendam morem patric vulgaliter dictum køp oc skipte, dimitto et assigno in perpetuum possidendum ib 4: 204 (1331). bonorum. .. tam legale caMBium quam empcionem wlgariter dicta kööpp et skippte. .. ordinatimus et feccimus ib 557 (1337). " gyor skipte äller köp" ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). " vart goþ vgleem i vtlandum, som vi hawum rätlicä baþe med köp oc skipte fanget" ib 562 (1346). - i köpe, på köpet. þän fiken är a pänigen takar tu il ok tapar i köpe tu goþ Bu 153.
köp (køp)
2) betalning, köp, pris. saghþo. .. vara skyldogha vtan köp giua þät oköpes var giuit Bu 513. " hafwir min herra twäskona rät til himerikis som är fadhers arff oc sins bloz köp (merito passionis): hafwi siälfwir arfwit ok gifwi mik köpit" Bil 786. " war oppa alth annatt som tha war falth besthe köp man wille haffua" RK 3: (sista forts.) 4595.
köp (køp)
3) köpte egendom. nytia ok bruka the sama äng fore sit eghit köptha köpp FH 4: 5 (1441). - Jfr almännings-, ater-, bol-, byrþa-, dura-, flärpa-, for-, fä-, hästa-, iordh-, iorpa-, klokko-, klädhis-, lands-, liþ-, lösöra-, mantul-, maRK-, maRKa-, siänga-, strätis-, tiþa-, torgh-, þranga-, väggiar-, ärvis-köp.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köp may have also been written as køp

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köpp.
  • kööpp.
  • kiöp.
  • köpä SD 2: 276 (1298), med ä tillagdt på grund af sammanställning med föreg. festä, se Schlyter, Ordbok, under köp),
  • köpa fastar ,
  • köpamal ,
  • köpa vin ,
  • köpa vitni ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back