Kunna

Old Swedish Dictionary - kunna

Meaning of Old Swedish word "kunna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kunna Old Swedish word can mean:

kunna
L.
kunna
1) känna, veta. " med ack. at män kunno ekte thaghar ledhena ower hawith" MB 1: 3. " sagdhe sik kunna eeth gudz nampn" Bil 85. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 99. än tho at vi kunnom ther äkke SOmlike skön aa Bo 233. MB 1: 75. Vallius. 1850--54.">Di 189. - kunna, förstå, förstå sig på, hafVa färVallius. 1850--54.">Dighet i. med ack. for. .. tel eet annat land ok staþ. SOm han cunne eigh tunGO Bu 499. Bil 850. " thom SOm swensko kunna ok ekke lathine" Gers Frest Inl. ii biscops hus SOm kläLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom Burþe sitia. skAl ängen in coma vtan han kunne väl Bok Bu 144. Bil 82. - med ack. samt prep. til med följ. subst. en SOm enkte kan til gärning MB 1: 75. med prep. til macedones kunno til örlöghx bäst Al 855. han skAl wara wäl kunnande til sit Bokwit LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 53 (133, 57). - med prep. vidh han kunde wäll wid skiöll oc swerd Vallius. 1850--54.">Di 131. " wid mak ok nadher thu bäter kan" Al 78. " thän kan best widh wandan SOm ängin hawer" GO 774. - med prep. mädh. SOm well kan mz riddarskap Vallius. 1850--54.">Di 145. - kunna, Vara skicklig, Vara i stånd. med inf. utan at vtan han kunne väl Bok ok suara tel cloka pröuelse Bu 144. " änga andra mäsSO kunne han sighia" ib 27. ib 181. " nar maria kan (scit) ey äruodha älla gitir (potest) ey" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 168. - med inf. med at. hwat kant tw at ickä Vallius. 1850--54.">Di 108. Då kunna står förenadt med inf., kan denna betydelse ofta ej strängt skiljas Från den följande, hvilken kan anses i viss mån ingå äfven i de anförda ex. - abs. offuer them tha kunde tu wel MD 28.
kunna
2) kunna, Vara i stånd, förmå. vi ey kunnom älla gitiom lifwat vtan thik Gr 318. - med inf. utan at. engen kunne finna þän man siþan. ok ängen kunne sigia af hanom siþan Bu 146. " än thot iak kan Alla (för älla) maa ey sörghia" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 119. " hwa hafdhe thz kunnit tro" Bo 1. hon kunde äkke längir töghiat ib 212. tå kunno barn ok ugur magha kununga warda LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (25, 11) ; jFr 3. - med inf. med at. Almoghe kan sköt at finna. .. huad han redhis gudh. .. ella ey LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 15 (37, 16). - med inf. utan at i förening med en superl. ungen lot sik sidan lidha Alla raskasta han kunne ridha LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7091. sagde them at han wildhe til honom fara thz ärligästä han kunde affstadh koma Va 4. - med underförstådd inf. oftast i förening med en superl. kastadhe wth j syon SOm han längsth kwnne Vallius. 1850--54.">Di 302. " at fölia mz wapn ok häst vtan dwAlu SOm ij kunnin bäst" Al 832. Vallius. 1850--54.">Di 145. komma til them thz raskast han kunde LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7694. rände SOm han kunde fasth ib 3: 1636. - kunna, kunna finna sig i, kunna beqväma sig till. med inf. med at. modhorin kunne ängAlund at lata foLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKoma honum MB 1: 277.
kunna
3) kunna, Vara möjlig. med inf. utan at. ther af kan honom ängin Frome tiluaxa Bo 88. " i töm fAllom, i bardagha kunne tima" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 82 (203, 90). " thz kan ok ey wara, at thz barn hauer ey Frender älla hulla vini äpte fadhur sin" ib 10 (26, 11). - med inf. med at. the kunno längher at gömas LB 4: 353.
kunna
4) för att uttrycka ett antagande: kunna. med inf. utan at. nu kan nokor seghia thet uaghat waro LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (25, 11). " kan nakor naklaghan koma offwer han" SO 15. SD 5: 377 (1314, nyare afskr.), 662 (1347). vm kununger kan warda autiggia nidhinGr ella vrgytia, suå är vGritia bätre än nidhinGr LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 35 (90, 37). vm thäth swa kan ske at the samu päningha kunnigh in koma vppa thöm daghenom SD 5: 558 (1346, gammAl afskr.). kunne þät swa Vara ät han vilde þär af fara ib 637 (1347). " er thät ok swa at iak kan hännä liwe länger liwä" ib 4: 389 (1334?). " c i hwat land i Vart rike wir kumum i komä" ib 1: 668 (1285, gammAl afskr.). hwor thet !SYNS_DÅLIGT? liggiä kan, oc hwor han thet spöriä kan ib NS 1: 5 (1401). j hwariom een man gelnas wt j eller girnas kan MD (S) 288. " Alt thet hanz hustrv fadher. .. mik skyllogher war i eno ällaz adhro ällaz hwat thet hälst wara konde" SD NS 2: 240 (1409).
kunna
5) lära, undervisa. med dat. och ack. mästara the wäl moghu thera barnum kunna (Bure och Scheffer: känna) mz ordhum ok athäwum Vallius. 1850--54.">Digdh oc snille LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS Fragm. 11. then SOm konunga ok höfdhinga barnum skAl kunna (Bure och Scheffer: känna) wiSDom ok Vallius. 1850--54.">Digdhelighin athäwe ib. - JFr FroLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • kan
 • kant.
 • kan.
 • kunnom.
 • kunnum SD 1: 668 (1285, gammal afskr.).
 • kunnin.
 • komnin PM 2: 64.
 • kunno SD 5: 377 (1344, nyuare afskr.) ; LB 4: 353 ; KS 10 (25, 11), 82 (203, 90) ; Al 838, 855 ; Bir 5: 93.
 • kwnno Su 270 ; BSH 4: 352 (1503).
 • kunnu SD 5: 558 (1346, gammal afskr.).
 • konno ib 662 (1347).
 • kunna Bir 1: 99; Gers Frest Inl.
 • kwnna Su 177.
 • kunne Bu 144.
 • kunne Bu 7, 27, 146 ; Bo 225 ; MB 1: 277 ; RK 2: 7091.
 • cunne Bu 499.
 • kwnne Di 302.
 • kunde Bo 212 ; RK 2: 7964 ; Di 131, 189 ; MD 28.
 • konde SD NS 2: 240 (1409).
 • kunno MB 1: 3, 349 ; MD 345.
 • kundo Bil 850.
 • kunne Bu 181.
 • kwnne Su 178.
 • kunde Va 4.
 • kunnit Bo 1.
 • kunnith Gers Frest 1.
 • kwnnidh BSH 5: 296 (1508) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back