Kyn

Old Swedish Dictionary - kyn

Meaning of Old Swedish word "kyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kyn Old Swedish word can mean:

kyn
L.
kyn
1) slägt. " han älskadhe forfädherna oc walde thera kön äpter" MB 1: 448. " aff adams köniBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 262. kunungär hauär nampn aff kyni sino, at äy må kunungär vtan af GOdho kyni komin wara" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 5 (12, 6). sigh mik thit kön Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 550. " ther är litith at köni (slägten har icke mycket att betyda) tha knän liggia i askonne (non placet ex genere qui jacet in cinere)" GO 588.
kyn
alskens Bil 632 ; MD 19 ), allsköns allt slags, alla slags, allahanda. hafua mz sik alskyns läkedom Bil 427. ib 426, 632. MB 1: 504, 505. Fl 1298. Iv 53. MD 19 .Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 169. alzskyns höka kön MB 1: 359.
kyn
1) ett slags (i motsats till ett annat slags, ett tredje slags o. s. v.). skapadhe. .. enskyns creatwr äpter annath MB 1: 35. " thu skal ey läta eenskyns fä blandas widh annath köns fä" ib 365. " nw hawer mannen thränne wit kännas widh nawarande thing" ib 81.
kyn
2) ett slags, samma slags, enahanda. alt war enskyns bläster til högtidha oc färdha MB 1: 389.
kyn
3) ett slags, en viss. enskyns fughel som kallas koturnix MB 1: 322. ib 321.
kyn
1) hvad slags. li inBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir. frågesats. vnderstanda hwarce gudz ordh eller hwarskyns hedher wi görom korsom eller belätom MB 1: 331. ib 293.
kyn
hwatzsköns ib 299. " hwath köns ib), "
kyn
1) hvad slags, af hvad slag. i inBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir. frågesats. manna, som wi witom ey hwatzskyns thz är MB 1: 389. ib 299.
kyn
nakarssköns ib 366 ), nåGOt slags. nakarssköns hold MB 1: 366. " föBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia nakarsskyns spadome" ib. " ib 431, 507. - tvåskyns (twässkyns. tväsköns. twässköns" MB 1: 398. twq kyns LB 3: 149 ), två slags, af två slag. klädhe som wäwith är aff twäsköns thradhe MB 1: 365. ib 398. " waro the twässkyns som mannin matte miskipa fra gudz dyrkan" ib 506. " cardamomum är twa kyns" LB 3: 149. - thrännekyns (thrännoköns), tre slags, af tre slag. aristologia hether hwlörth hon er thrännoköns LB 2: 40. - thräskyns (thrässkyns), tre slags. hwsith war owan thäkt mz thrässkyns tiällom MB 1: 495.
kyn
3) kön. " tedhe jomfrun thom nazlikit barnsins kön" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 283. olikt kön Ber 161. " man ok qwinna ärw olik i kyni (per naturam)" ib. " swa manga bägghia köns människior" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 70. Su 51, 60, 66 o. s. v. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 434. " closter folk badhen köns" ib 451. - Jfr Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diura-, Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">DiäFla-, Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diävuls-, duvo-, eter-, fara-, fiska-, folka-, folBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-, fughla-, karl-, lekara-, man-, manna-, manz-, orma-, pino-, qvin-, trol-, trols-kyn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • vanl.
 • kön.
 • kiön KL 161.
 • kyns.
 • köns. dat. kyni. köni GO 588 ; Bir 1: 45, 2: 262. köne Al 4609.
 • kyniom Bir 4: (Bir 4: (Dikt) 227),
 • aldra kyns
 • annars kyns
 • annarsskyns.
 • annorsskyns MB 1: 472. annars köns ib 294. annath köns ib 365 ),
 • flura kyns
 • fyra köns )
 • fyrsta kyns
 • förstekyns )
 • hwarkyns LB 3: 120 ),
 • thäs kyns
 • thässkyns MB 1: 353, 359, 360 o. s. v. thäsköns ib 294. thässköns ib 359),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back