Lagh

Old Swedish Dictionary - lagh

Meaning of Old Swedish word "lagh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lagh
Se SDw 2: 1256. 3) läge, STällning, tillSTånd. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 717. 6) överenskommelse. - koma til lags mädh, komma överens med, komma till rätta med (ngn). jak är swa bekyMBradher nw pa thenna tidhen mädh myuklo oroligheth til ath komma til lagx mädh jnquilinis PMBref 307 (1512?). 8) lex, lag, vanl. pl. epter fornwm oc nyum wädzzgötzkom laghom RP 2: 223 (1391). sa with som norbergxh lagh wisa SD NS 3: 202 (1417). epter thy som vaar vesgösko lagh vth vissa ib 372 (1418). mädhen j laginne är flera STadom forwaret (är) at thet skal bliffua faST oc STadukt som landzynen göör Svartb 424 (1447). " skier och en swa at the sak gaar j laghinnen a liiff, liim eller krop" ib 465 (1457). JTb 24 (1460). folmer. .. gaff sina. . huSTru. .. alt halfft aff sin halffdeel offuer hennis egin deel som meST lagen inne holle STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 109 (1488). llegalis. .. thz laghom tilhöre STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 71. - lagbeSTämmelser, i lag föreskrivna formaliteter. Se SDw 2: 1256. - (STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdomlig) norm för religion och STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdSTjänt. sidhan apoSToli waro war ängin bätre i criSTnom laghom oc them oppe halda än thu Prosadikter (Karl M) 282. thänne samme STarke ok mäktoghe. .. gik in j wärldinna egiptum. .. gaMBla ormsins laagh (iura) ok lroff tok han, och skingrade thz som skingrande war, ok gömde thz som gömande war SpV 516. förbund, teSTamente. the archin som var i gaMBlo laghomön Nio kap ur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 31. 9) ed i rättgångsmål; edgång. Se SDw 2: 1346. somlikom dömde jak lagh som sighia wilie sig enhga äwärkan giort haffua j for:da skogha Svartb 434 (1449). " tär hauer STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUnnar feST lagh forre medh xij men" ATb 1: 20 (1453). Beckman STud 87 (1461). ATb 1: 222 (1461?). " STaffan nielsson zaker iij (3) mark, ty han var laghin nidherfellog STb 1: 14 (1475). STodo tesse eptescriffne fore rettin redhaboe ath gaa lagh medh per olsson" ib 15 (1475). ib 47 (1476). ib 79 (1476) , 132 (1477). giorde huSTrv STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta. .. lagh, swa ath hon war lydeke krögare ecke meer skyllogh än xv!UDDA_TECKEN?Z (15 1/2) markck och vij (7) solidi ib 138 (1477). mattis. .. feSTe lag sielf vje (6:e), ath han ecke loffuade fore them, som herman messeman war skylloger ib 141 (1477) .. tesse. .. satha lagh vm mikel nilsson JTb 72 (1481). STb 3: 439 (1499). - Jfr aker-, balka-, biärgs-, brudhlöpiis-, brudhlöps-, fylgis-, födslo-, STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUds-, hiona-, hionalags-, hiärta-, hovudh-, kesara-, kirkio-, lands-, magh-, ordha-, skip-, skiptis-, skäpno-, snäkkio-, sparra-, STrids-, tungo-, thing-, things-, thydhi-, vidher-, vinde-, ända-lagh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lag.
 • lach STb 3: 439 (1499). laagh SpV 516 ),
 • *lagha aterlösn ,
 • *lagha bref
 • lagho breff )
 • lagha böter , f. pl. L. böter enligt lag. lUppspriv. 14 (1454).
 • *lagha edher ,
 • lagha far
 • lagafor )
 • lagha fulkomnilse
 • lagha gärdh
 • *lagha hus
 • laga- )
 • lagha häfdh
 • -häffd )
 • *lagha idhkare
 • -itkere )
 • *lagha kafle
 • laga-.
 • -kaffle ). m. trästycke använt som lott vid lottdragning; lagenlig lottdragning medelst »kavle». kennoms wy. .. oss giort haffue eth. .. skipte meth loot oc lagha kaffla. .. wm alt thet afflinga gotz SD NS 3: 504 (1419). ib 505 (1419). Vg Fornmt I 6-7: 23 (1455). Trolles Jb 230 (1485, nyare avskr.). " tha togo sigh xij men före ok gick ok lothe kaste them loth ok laga kaffla sin i mellom afflinga gotz" SD NS 3: 504 (1419). ib 505 (1419). Vg Fornmt I 6-7: 23 (1455). Trolles Jb 230 (1485, nyare avskr.). " tha togo sigh xij men före ok gick ok lothe kaste them loth ok laga kaffla sin i mellom Uppl. Lagmansdomb 82 (1493). "
 • *lagha kif ,
 • lagha kloker
 • *lagha lysning ,
 • lagha man
 • laga- )
 • *lagha sighiare
 • -sighare )
 • lagha skipte ,
 • *lagha stängil
 • laga- )
 • *lagha tidh
 • lage tiidh )
 • lagha thing (laghe tingh),
 • *lags stadhge
 • lags stadge )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back