Lägherstaþer

Old Swedish Dictionary - lägherstaþer

Meaning of Old Swedish word "lägherstaþer" (or lægherstaþer) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lägherstaþer Old Swedish word can mean:

lägherstaþer (lægherstaþer)
L.
lägherstaþer (lægherstaþer)
1) liggplats, sofplats. skiptis them oc rwm hwar the sculu äta oc sowa. oc hafujn läghristadh sik siälfuom VKR 5.
lägherstaþer (lægherstaþer)
2) gömställe. stodho snarliga vp aff synom lönligha rwmom äller lägherstadhom MB 2: 137.
lägherstaþer (lægherstaþer)
3) grafställe. " þer vi baþin välyom varn läghurstaþ" SD 5: 562 (1346). til varrä grift oc läghurstaþ ib. ib 563. Lg.">Bil 745, 867. MB 1: 202, 268, 315. SD NS 1: 72 (1401), 227 (1403) o. s. v. RK 3: (sista forts.) 5785. Lg 3: 319. Lgren. 1875.">LfK 165.
lägherstaþer (lægherstaþer)
4) afgift för grafställe och begrafning. dömdes then heLge kiRKiö iij m. wtaff erich luntila for elin libidem legerstadh och presten !UDDA_TECKEN? m. för sin likstol aff henne trediunge BtFH 1: 137 (1507). - Jfr ligherstadher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lägherstaþer may have also been written as lægherstaþer

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • läghirstadh.
  • lägher staadh Bil 745.
  • lägherstat SD NS 1: 72 (1401).
  • lägherstadher RK 3: (sista forts.) 5785 (i rimsl.). lähurstaþ SD 5: 562 (1346). " läghrustadh" ib NS 1: 465 (1405). läghurstad ib 2: 86 (1409).
  • laghurstaþ SD 5: 563 (1346),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᚽᚱᛋᛏᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back