Läghlikhet

Old Swedish Dictionary - läghlikhet

Meaning of Old Swedish word "läghlikhet" (or læghlikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läghlikhet (læghlikhet)
belägen het, läge, beskaffenhet. at besee oc förmärkia landzins skipilse oc läghelighet MB 2: 5. " til at bespeya oc offwir wäghia läghlighetena oc folksens skipilse" ib 39. ställning, förhållande, omständigheter. lämpä siith tall. .. effter lägeligheten HSH 19: 112 (1505). epter sadane läglighet BSH 4: 317 (1502). " faar man taga syne ärende epter landzens läglighet" ib. " lägligheten som nw tilstonder kräffwer thet" ib 5: 89 (1506). gud goffue, ider leglighet ware sa, thet i syälfwe komme här til tals medh them ib. " kan han edert herredöme wnderwisa om alla lägligheter, her pa färde äre" ib 137 (1507). ib 198 (1507) o. s. v. FM 213 (1504). gud giffue, attet vore i eders ädelhets legligheter attj matthe snarlige finnes krsk, swnd oc helbrögdä pa bodhä sidher ib 494 (1510). - tillfälle. om ther finnes kunne lempelig leglighet til FM 486 (1510). - läglighet, lämplighet. at the rytzer holle then dagh som the finne legligheten til FM 486 (1510). - beqvämlighet ffore ena ängh. .. hulken som liggher wndher kailaby. .. badhom oss til mak ok läghlikhet FH 3: 22 (1442). BYH 1: 267 (1469). - Jfr beläghelikhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läghlikhet may have also been written as læghlikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • läghlighet.
  • läglighet.
  • leglighet.
  • läghelighet.
  • -ir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back