Laghman

Old Swedish Dictionary - laghman

Meaning of Old Swedish word "laghman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghman Old Swedish word can mean:

laghman
L.
laghman
1) lagman. " skipa i huart landskap witra ok rätvisa laghmän älla landzdomara" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 68 (168, 75). " lagman skal alla säkt vpbära for alla atgiäldhir biorna oc warhga" SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). af laghmannum ok minnä domärum ib 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). BtFH 1: 455 (1362), 456. BSH 1: 185 (1386), 188 (1386). RK 2: 9547. " wijsa oss lagen swa laghman oc häradzhöffdinga ey fy vtan the waro medh lagum wolda ib 519. at lagmannen finge rikens erende eller nogra andra meRKelica forfall, swa at han ey kwnne tingh hollä i hwart herede" RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 273 (1480, nyare afskr.). israel birghirsson. laghman aff vplandom SD 5: 160 (1343). " knwt iohanson drotste a konuxsins wäghna i swerike, ok laghman i östergötlandh" ib 4: 312 (1333?). lagman i westergötland ib NS 1: 6 (1401). " bändicts ösgöta laghamans. .. alguz wäsgöta laghmanz" SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). " knuter wesgötä lagman. .. jsrael byrghersson. lagmadher" ib 4: 390 (1334?). ib 5: 280 (1344). BSH 2: 38 (139) o. s. v. otte poghwisch. höuidzman oppa castalholm henrik goreyslaghen laghman j aland ok knut jönsson domare samastadz. hioldo eth laghcallat tryiunxting vtan for castalholm FH 2: 98 (1433). " Sune Sunason lagman offuer norfinne oc matis martinsson lagman offuer Sudherfinne" ib 106 (1437). sone sonisson laghman y norfinne oc aland ib 110 (1437). sone sonasson laghman j nordfinna, mattis marthenson laghman j Sudherfinna ib 111 (1438). " jak swini sonasson laghman j nörfinna laghsaghu" ib 3: 26 (1442). " laghamanz dom hafwande a ärlikx manz väghan herra thordz Bonda i vestmanna lande" SD NS 1: 100 (1402). " a langgmanz wegna" ib 103 (1402). " sigilla. .. kanuti lagman et eluai andresson" SD 2: 521 (1308). " sigillum domini kanuti laghman" ib 522 (1308); jfr sigiillum domini kanuti dicti legiferi ib 521 (1308). - bildl. iak är the äwärdelika snillen. .. gudz fadhirs son, miskundena bwdhbärare, mildhetzsens härtoghe oc nadenna laghman Su 45.
laghman
2) lagklok man. pharisei oc laghmännene Bo 69. ve idir false laghmen ok parisei MP 2: 225. - Jfr undirlaghman.
laghman
1) dom utfärdad af lagman thet bewiste han. .. med ij (2) lagmandSDome, honom gifne waare i westhergöslandh BSH 5: 187 (1507). " han talade wppo lagma[n]s dom" BtFH 1: 198 (1509). " stadhfästom wi medh wan dom oppa. .. konugxsins wäghan ath anghin aptir thenne dagh til dyrfuis at byggia j fornämdhe aa, amot thessom warom doom widhir sina fyritighi maRK ok siäx maRK for laghmans doom" SD 4: 313 (1333?). wy (d. v. s. konungens domhafvande och lagmannen).. . forbiudhom huariom man the eng eller then delen i akren optermer at hindra eller quälia. .. amot thessom warom dom widh xl march for konungSDomen ok vj march for laghmanz domen ib NS 2: 115 (1409). ib 1: 398 (1405, gammal afskr.) o. s. v., 2: 123 (1409), 129 (1409), 131 (1409) o. s. v. widher xl marck konungx ensak ok siex maRK för lagmanz dom BSh 2: 63 (1399). ib 66 (1399), 68 (1399) o. s. v.
laghman
2) lagmannens domstol, lagmansrätt. päötar thomasson for laghmandzom sitiande i östrogötlande a. .. herra yuars niclissons veghna BSH 2: 66 (1399). Jfr undirlaghman.
laghman
3) lagmans domsrätt. som konungx dom oc laghmanzdom hawa skula BSH 2: 35 (1396). Jfr domber 9.
laghman
1) lagmanSDöme, lagmansämbete. vnne thöm sama jäppa idhan godhwilia oc nadh til thätta laghmans döme BSH 1: 189 (1386). ib 185 (1386).
laghman
2) lagmanSDöme, lagsaga. österland thät är eth biscops döme oc eth lanmanzdöme BtFH 1: 455 (1362). " annor biscops döme oc lagmanzdöme ib. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • loghamn: -mans Sd 5: 280 (1344)),
 • laghmanz bref
 • laghmanz domber
 • laghmandz-.
 • lagmantz- SD NS 1: 398 (1405, gammal afskr.). lagmanss-. laghmans doomber),
 • laghamnz dombref
 • lagmans- )
 • laghmanz dombrut
 • lagmans dombrot )
 • laghmanz döme
 • laghmans- BSH 1: 185 (1386), 189 (1386)),
 • laghmanz nämd
 • laghmanz pänningar
 • laghmanz skyld
 • lagmanskyld )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back