Läna

Old Swedish Dictionary - läna

Meaning of Old Swedish word "läna" (or læna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läna Old Swedish word can mean:

läna (læna)
L.
läna (læna)
1) commodare, mutuare, låna, utlåna, lämna ss lån el. förSTräckning. STb 1: 235 (1480). XXX (309 marck lentta peninga ib 307 (1481). - låna, upplåta, medgiva begagnandet av (faST egendom). at en del off samma quern. .. STaar oppe biscops bordzens een odeell ther STaden haffuer till ingen retth nogrom laana eller leyna SToria. 1816 ff.">HSH 17: 186 (1524, Brask).
läna (læna)
2) förläna, förunna, giva. " tijn helga tungo, som lände apoSTlomen och iudarna helgan kennedom KyrkohiST Årsskr 1922 s. 324 (1498). - särsk. om gudomliga gåvor. rikedomom som gud mik länt oc wnt hauer" KTb 115 (1393) (kan även föras till 2). 3) förläna, överlåta ss län el. förläning. skulu oc. .. ängen län länäs äller panta sätiäs Rydberg Tr 2: 246 (1357). Bjärka-Säby 358 (1384, avskr.). then attwnde landboen. .. är länther herra gotskalk bänchson i hans dagha VKJ 10 (1447).
läna (læna)
4) låna, taga ss lån haffuir olaff. .. nogra peninga länth soldenärome, tha kräffui them igen aff them som läntto STb 1: 235 (1480).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läna may have also been written as læna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • leyna HSH 17: 186 (1524, Brask). impf. lände Kyrkohist Årsskr 1922 s. 324 (1498). pl. 3 p. läntto STb 1. 235 (1480). part. pret. länt(h)er. lentter. supin. länt. lendt Trolles Jb Bil 225 (1484, nyare avskr.)),
  • *läna bort , låna bort, låna ut. hans hustrv hade länth borth kiätilin STb 1: 121 (1477). - Jfr for-, ut-läna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bjärka-Säby
H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare. 1923.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back