Leþ

Old Swedish Dictionary - leþ

Meaning of Old Swedish word "leþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leþ Old Swedish word can mean:

leþ
L.
leþ
1) färd, resa, väg. do a leþenne Bu 100. " funnu the sik wara komna for et öland a sina ledh" Bil 251. " til sudercöpingh war hans leedh" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2376. " foor sina leedh" MB 1: 225. - kosa, stråt, väg. är idher kunnungh väl the leedh Fr 1257. " män kunno ekke thaghar ledhena ower hawith" MB 1: 3. " hwi the foro ey sina rätta leedh" ib 270. - väg på hvilken man färdas (till lands el. vatten). han thädhan reedh krankan vägh ok myKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa leedh Iv 655. " harstekit lot han atersenkia thz lot han göre fore thy thz marsken sculle the ledena Fly" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3105. " ther wart ater en godh ledh til bata diwp oc ofFrit bredh" ib 3120. - väg, väglängd, väg sträcka. riþa. .. langa lät Bu 19. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4081. reedh lönlik stiigh ok skamma leedh Iv 643. fämtan dagha leþ riþu þe Bu 169. " hitto män hans ben xx dagha leed nidher kastadh" Bil 749. MB 1: 200. " reedh op til Franz the genasta leedh" Fl 2033. Fr 944. Al 963, 3937, 4131. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5046. " the watn som rinna aff paradiis käldo the. .. löpa först langAleedh vnder iordhinne" MB 1: 124. " thz matte höras swa langa leedh" Fl 1567. - led, håll, sida, at fyenderna te wille leggia sigh in wppo räffuelska ledhen FM 394 (1508+9. - Bildl. i särsk. uttryck. koma ledh, åstadkomma, uträtta. för än hon matte thz koma a leedh Iv 2602. - ganga a ledh, gå, lyckas. honom gik ther ey a leedh (han fick der ingen Framgång) KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3999. - Fram a ledh, Framdeles. thz maghin i höra Fram a leed KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2674. - för Framtiden, i Framtiden. hawer forbrutiht mz thässe olydhno tholikt nadhaBudh Fram Aleedh MB 1: 292. wy hopom göra rikeno gangn ok mykin Froma Fram a leed KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4468. - Framgent, fortfarande. än the ökia sik swa Fram a leedh (Cod. B Framledhis 552) MB 1: 275. " han see fore konungenom Fram a leed" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2002. ib 2102, 3346. - vidare. oc swa Fram a ledh (Cod. B Framledh 533) MB 1: 63.
leþ
2) sätt. swarade a tessa leedh KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 760. " nu någom wi mannen threfAldelika understånda: ena ledh, swå som han liknas widh ängla och andra ledh swå som han liknas widh södhe, ok annor wärilzlik diur, ok thridhia ledh som är nåkot aff sik siälwom" KS 3 (5, 3). - Alla ledh, på Allt sätt, helt och hållet, Alldeles. solen är AllAledh the sama MB 1: 38. " jak är then som AllAledh är" ib 282. " the skulo. .. ey AllAleedh thänkia eller akta sit mykla wAld" ib 355. " sagdhe honum Alla leedh huru honum var ij skoghin skeet" Fr 1297. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2049.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • leedh.
 • lät Bu 19),
 • andra ledh
 • androledh Bir 2: 174; Lg 438), annorlunda. at thu ey andraledh göre Bir 1: 248. ib 2: 174. Lg 438
 • hvilkia ledh
 • hwilkaledh ST 467 ; Ber 2. huilka ledh. hwlkaledh Ber 2. holkaledh), a) på hvilket sätt huru. i dir. frågesats. j hwat matto oc hoklaledh skal iak thik hielpa bära ST 167. - i indir. frågesats. hwilkaledh han hafwir thz giort thorfwom wi ey widhir at spöria ST 467. KS 18 (46, 19). Ber 2. b) med följ. hälzt: på hvad sätt än, huru än. huilka ledh thet kan hälzt warda KS 72 (176, 79).
 • manga ledh
 • mangeled RK 2: 3547 ), på många sätt. mangaledh (multifarie) oc mangom lundom taldhe war herra til os i prophetum MB 1: 445. RK 2: 709, 3547, 7099. - marga ledh, på många sätt. kärdhe sik swa margha leedh Fr 1354. the (bönerna) skulu wara marghaledh ST 320. - nakra ledh (nokora ledh KS 86 (211, 94). nagraledh), på något sätt. som. .. nidhra nakra ledh kirkionna rät MB 1: 385. KS 86 (21,, 94). Iv 4076: - i någon mån. giordhe gudh. .. maanan. .. at liwsa nakraleedh nattina MB 1: 156. ib 392. " naghraledh vttydha. .. bokena" ib 2: 331.
 • samu leþ
 • samaledh Lg 533.
 • samoleth Bir 2: 336. sannnnnnnnmaleed RK 1: 3648), på samma sätt, sammaledes. en annar man som samuledh hafdh[e] mist sit mal Bil 868. " thz är samuledh mz mik" Bir 3: 66. SD 5: 565 (1346), 566, 639 (1347). Bil 372. Gr 262. Bir 1: 84, 131, 214, 2: 336. Iv 4132. RK 1: 3648, 2: 4261, 4311. Lg 553.
 • tholika ledh
 • tholka- )
 • ängaledhe Al 1255 (i rimsl.). engin ledhe ib 7060 (i rimsl.). ingom leedh MD (S) 213), på intet sätt, ingalunda. hon vilde ängaledh (nullo nodo) höra han Bir 1: 169. skulu the ängaledh (nullo nodo) höra han Bir 1: 169. 46 (118, 50). MB 1: 33. Lg 585. Fr 1270. Al 1255, 7060, 7619. MD (S) 213. - Jfr almanna-, annor-, bata-, dags-, skip-, skipa-leþ, äfvensom a-, af-, alla-, andra-, annor-, fram-, haf-, huru-, hvaria-, hvilika-, lang-, manga-, margha-, nakra-, rät-, samu-, sin-, sina-, sio-, skip-, skogh-, sva-, sär-, tha-, tholika-, thäs-, thässa-, ängaleþis.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back