Liggia liggie stb 4 148 1507 .

Old Swedish Dictionary - liggia liggie stb 4 148 1507 .

Meaning of Old Swedish word "liggia liggie stb 4 148 1507 ." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liggia liggie stb 4 148 1507 . Old Swedish word can mean:

liggia liggie stb 4 148 1507 .
L.
liggia liggie stb 4 148 1507 .
att the tyske liggere her liggie år och dag Linkbiblh 1: 194 (1526, Brask).
liggia liggie stb 4 148 1507 .
- om väg, jordområde el. dyl.: STräcka sig, leda, gå. STrand. 1853.">Fredrik ed Noreen 2842. vppa näsit som ligger STrand. 1853.">Fran lybichogardh oc i almenningen oc STrand. 1853.">Fran gatwnne och till anne RP 2: 185 (1390). " sunnan almanna väghen, som ligger aff wazSTene oc til granby" SD NS 3: 448 (1419). ib 550 (1420). ATb 1: 2 (1451). " o herra gudh. . thyne lönlike STygha lyggia j dywpo watne" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 124. thet liggher STrand. 1853.">Fran fiäleSTadha äng oc in tiil härbeta gerdhe VKJ 50. 11) ligga, vara vänd (åt), vara rikta (åt). thy skulle hwar criSTen människia nytia sik i tima oc ey mykith a wärlz fiikt liggia SvKyrkobr 21 (De sju sakramenten). 12) höra (till), lyda (under). myn gardh och myn quärn. .. meth allom tillaghom. .. och alt hwat som häzlST ther nw wndher ligger och lighiät hauer af aldher SD NS 3: 89 (1415). ib 96 (1416) , 342 (1418). thet scal liggia enkannelica til warSTrand. 1853.">Frw altaträ ib 610 (1420). Neuman Vokbal 78 (1452). " til siluaSToRPp ligger 1 toRPp oc kallas STubben VKJ 33 (1447). 14) bero (av el. på). - vara att påräkna el. vänta (av). med prep. a. Se SDw 2: 1259. 15) vara beSTämd, vara uppskattad (till ett visST jordatal el. till viss avgift). med prep. for. ena ängh; liggher för ena 5 alna STaangh oc ena fiärdwngx STaangh VKJ 56. - med prep. til. haldinSToRP ligger til sama landgälle" VKJ 102 (1466). - (?) krakarum ligger mot allom bondabinom oc är odelby ArfSTv 76. 16) ligga kvar, bliva liggande. sades, ath holken schal lliggie, epter the tinde nw a färde äre STb 4: 148 (1507). 17) trans. ligga på (ägg), ruva. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 263. ljngen gaas ligger wäl annars äg ib 264. " tha kalth wädher är tarffwas gaasa ägh liggias xxx dagha ib. lib 468. "ligga, vara, orörlig. om saker. wi skulom sanka oss saman liggiandhe rikedoma j hymerike STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 178. almosor som räknas människionne fore ligghiandhe fää ok rikedoma j hymerike ib. - liggiande grund, se under grund 3. 8) ligga, vara lagd, vara placerad, befinna sig (på ett STälle). om saker. tha jach haffuer liij resar gangit ansylis om kirkiogarden, j ij:e resa tha forwaren edher, som edher makt pa ligger STb 3: 333 (1497). " gaffz v mark hinrik barberare pa renskap, som läkte michel ner per ericsson; ligger pa renskap j läkerelön" STock Skb 161 (1520). 10) ligga, vara belägen. RP 2: 380 (1399). jngeher. .. oplodh. .. sin gardh lyggendis pa cloSTer, gadhen ATb 1: 25 (1454). ib.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • ligga GU C 20 (hand 2) s. 2. pass. lliggis PMSkr 468.
 • ligger.
 • liggher VKJ 50, 56. ligher Sd NS 3: 96 (1416); ATb 1: 2 (1451). pl. 3 p. lyggia MP 5: 124.
 • lyggie STb 4: 7 (1504).
 • la Fredrik ed Noreen 2842. laa ATb 1: 259 (1467).
 • lagh ATb 2: 154 (1480) , STb 4: 51 (1504); Kumlal kyrkas rb 95 (1512). part. pres. liggiande. liggiende STb 3: 394 (1498). lygiande Stb 4: 163 (1507). liggindis ATb 1: 25 (1454). lyggendis ib. supin. lighat JTB 23 (1460). ligat(h) ATb 1: 53 (1456). 2: 135 (1479). lighet SD NS 3: 342 (1418).
 • ligit STb 5: 77 (1515).
 • lighiät SD NS 3: 89 (1415).
 • ligodh Neuman Vokbal 78 (1452). leghat(h) SD NS 3: 96 (1416) ; STb 1: 73 (1476).
 • legat Prosadikter (Sju vise m C) 225.
 • läghath ATb 2: 266 (1485). Se Sdw 2: 1259),
 • liggia ater , ligga kvar. PMSkr 22.
 • *liggia til. (?) myntemester[e]n kome med sin tyg om tet han haffuer ligit jacob bone til leffter hans broder STb 5: 77 (1515). - Jfr tilliggia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚵᚵᛁᛆ:ᛚᛁᚵᚵᛁᚽ::ᛋᛏᛒ:4:148:::1507:.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Linkbiblh
Linköpings bibliotheks handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Fredrik ed Noreen
Hertig Fredrik av Normandie. Kritisk upplaga utg. av Erik Noreen. 1927. SFSS.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back