Liþa

Old Swedish Dictionary - liþa

Meaning of Old Swedish word "liþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liþa Old Swedish word can mean:

liþa
L.
liþa
1) gå, fara. " the a hender nyköpung lidhu" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3707. ib 3: 549, 921. - KLemning. 1860. SFSS.">Bortgå, fara hädan (ur verlden el. lifvet). wi skulum KLemming. 1862.">Alle af thenna werld lidha SD NS 2: 117 (1409). " döö oc aff wärldenne lidha" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 218. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 18. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 656. " bisp larens i aKLemning. 1860. SFSS.">Boo är ledhen aff thenne syndoge verlden" FM 286 (1506). - skynda. nw manga swänske syna hendher wridhe thz her steen saa lithet kan liidhe KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4064 (kan fattas ss opersonl.). - lida, gå, fara, begifva sig, komma. opersonl. med dat. el. i dess ställe ack. honum lidher fast til persia land KLemming. 1862.">Al 1166. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 210. " ä thes mere sielenne leedh nidhereffter" KLosterfolk. Utg. af F. A. DahBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 232. " leedh dänom saa snarth tädhan" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 292. ib 2419. " honom kunde tog ey sa snart lidha" ib 2: 9029. tiil danmaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK och gotlandh them wäl leedh ib 3: 570. saa wäl monde honum liidha ib 496. ib 2433. " i wäghen honum saa kosteligha liidher" ib 1062. " han wiisthe wäl. .. hwath norges män leedh" ib 36. - lata lidha, låta (det) gå, begifva sig åstad, skynda. tiil warfFrubergha thee laatha liidha KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 454. ib 510, 601, 626. " waren redho ok latin lidha" KLemming. 1862.">Al 1702. - skynda, hasta, raska på. bödh kesaren lätha lidha ath hywlith wordhe redho Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 144.
liþa
a hänne (min makt) KLemming. 1862.">Aldre ängin ände lidher (tager det KLemming. 1862.">Aldrig något slut) KLemming. 1862.">Al 1436. - gå vidare, Framskrida. han lot sina sampning lidha KLemming. 1862.">Al 3131. lida, närma sig. med prep. at. daghin leedh tha fast at qwälde Iv 490. ib 2407. Fr 263, 1103, 1273, 2591, (Cod. B) 2271. KLemming. 1862.">Al 3346. - lida, Framlida, förlida, förflyta. Fra adam ok tel vr härra födes liþu fäm þusand aar ok þrätighi aar Bu 70. " för än tu ar varo liþin" ib 184. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 20. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 23. " swa langer time leedh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 275. ib 284. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32. - opersonl. lida, närma sig. med dat. han viste at timanom ledh at hans fästemää skulde födha (sicret instare tempus partus Suæ conjugis) KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 343. - med prep. at. nu liþar at licamans lifs ända Bu 489. " ledh fast at them tima at iudha skullo wardha Frälse" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 20. tha aat thy leedh at brullöpit skulle ändas KLemning. 1860. SFSS.">Bo 60. ib 32, 164. KL 347. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 100. " thz lidhir aat quällenom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 208. " at thz fast leedh at hans fadhers dödh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 257. Iv 380, 2553, 4785. Fr 820. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1261, 3278. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45. - med prep. til. tha han kände lidha til dödhen KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 325. " thz liidher nw sökt (för sköt) til ända thin" KLemming. 1862.">Al 9864. " honom (den återstående stadSDelen) leedh fast til fördäfuilse" Su 52. - med prep. i mot. thz ledh i moth afftonen Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 673. - lida, aflägsna sig. genast tha aff middaghin lidher swa taka trään ganga nidher KLemming. 1862.">Al 5589. - fortgå, Framskrida. med personens dat. el. ack. ä som faderenom leedh scrifua hennes heBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga liffuerne, swa leedh hans longliga syuka dotter til lhelsona Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 583. - med personens dat. och det föremål. med afseende på hvilket ett Framskridande är i Fråga, betecknadt genom prep. mäþ. scriff mik til hwat töm lidher medh then. masth och tesliges medh qwärnen BSH 4: 336 (1503). gå till ända, förlida. med dat. tha som daghenom leedh (appropinquante. .. hora vespertina) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 231. - med ack. nw liidher abrahms dagha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 207. " swa langan tima leedh Fra thy ther ysac war födder oc til thz aar hans släkt war wäldigh ower thz häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha land" ib 183. - med prep. at. tha ther leedh at hans daghum KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 257. - personl. gå till ända, taga slut, upphöra. aBS. liuit öskis at lidha (vita loptatur ut pereat) Bil 476. " Fran KLemming. 1862.">Allo (för KLemming. 1862.">Allom) þem þinum þär äru liþande" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (avt) 179. þa KLemming. 1862.">Ald liþ ande (för liþande) þing sniällKLemming. 1862.">Aleka leþas ib. om tid, tillstånd el. förhållanden: gå, lida. äpter thässa wärldinna skipilse, ther KLemming. 1862.">All ganger oc lidher mz siw daghom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 504. " KLemming. 1862.">All wärlden liidher mz siw daghum" ib 69.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • liidha.
 • lijdha RK 2: 1403, 2461.
 • liidhe MD 18 ; RK 3: 4064.
 • lijdhe ib 2: 2539.
 • lydha Lg 3: 99 ; RK 3: 428, 448.
 • lidhir.
 • liidher.
 • leedh.
 • liþu.
 • liiz.
 • ledz) ,
 • liþa sik. lata lidha sik skyndsamt begifva sig åstad, skynda sig, skynda. at hon skulle läta lidha sik Bo 212. Lg 3: 99. RK 2: 2461. läth tik lidha (festina) MB 2: 190. ST 455. Su 194. lathin idher thess bäther lidha RK 1: 3734. ib 2: 3003. " lät sik thädhan lidha" Al 8973. ib 9477. RK 2: 1038, 2389, 2539. snarth leeth han siik aff slottet liidha ib 3: 42. ib 428, 448. lät han sik lidha til assisium KL 364. RK 2: 389, 1084, 1128, 1403, 3538, 5323. Lg 3: 381. " han lot sik at dala lida" RK 2: 4403. ib 5064. - refl.
 • liþas , gå, förflyta, framskrida. om ltid el. tillstånd. alle siw wärldinna aldra ganga oc lidhas a siw daghum oc siw nattom MB 1: 302. " gifs eigh viþ pinor som litla stund liþas (räcka)" Bu 521. - förlida, taga slut, upphöra. fa häluitiz pino som aldre lidz Bu 182. j frygdh ok glädhi som aldre liiz Bil 216. tha liwsith ledz Lg 967.
 • lidha fram ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back