Liþugher

Old Swedish Dictionary - liþugher

Meaning of Old Swedish word "liþugher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liþugher Old Swedish word can mean:

liþugher
L.
liþugher
1) ledig, lös, Fri (att röra sig). wþu hans arma hanom liþugh Lg.">Bu 57. " han gat ängAlund liþughar älla lös wrþet" ib 15. - Fri, löpande utan hinder, om vatten. funno at konungs adhran war lidogh oc Frii oc enkte aater täpt VAH 24: 323 (1454). - Fri, ss Fri hafvande makt att bestämma sitt handlande, hafvande Frihet (att göra något). med inf. ij ärin lidhughe Bort at ridha IV 2655. MB 1: 244. " wara lädhugher tiäna gudhi" Gers Frest 30. - Fri (Från träldom). hon skAl fara lidhigh oc Fräls mz honum MB 1: 335. - Fri (Från fångenskap el. tvång). lauencius liþughar vorþen Lg.">Bu 415. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1072. " biþia hana giua sik sin SOn atar liþughan" Lg.">Bu 25. Lg.">Bil 103, 111. " lät them lidugha" ib 87. MB 1: 284, 286 o. s. v. beDDes aff honum fangana lidhugha ib 181. - Fri, lösgjord (Från band). med prep. af. wrdhu the ledhugha af bandum Lg.">Bil 369. - Fri, beFriad (Från skyldighet el. tjenst). med prep. af. lat mik liþughan af hans gömo Lg.">Bu 142. " gaf Alla romar liþugha af Allom vt giäldom" ib 65. - med prep. undan. göra hwem han wil lidughan vndan sinom laghom MB 1: 464. - med ack. tha är lerjungen eller suennin the tienisten lydogh ock löss SO 85.
liþugher
2) ledig, Fri Från göromål, sysslolös. then SOm läduger gerna gaar MD (S) 206. " en arwodis man SOm lydhoger war ok jnthe giordhe" JP 118. " vara lidoghir oc fafängir" Bo 141. " göre sik Allan reho ok lidhoghan (exoccupet se totum)" Bir 3: 305. " thu kan thik ey lidhughan göra mit breff Alt til ända höra" Al 6049.
liþugher
3) med prep. for och följ. suBSt. ss sakens beteckning. " kwngörom vi. .. oos hafua lädhughan ok lösan latidh. .. phililippus vlphardzSOn for thet han slogh i hääl ragnars SOn i eeke" SD NS 1: 270 (1403). " loto eric sigudzsSOn. .. quit lidugh oc lös for thet drapit han giordhe thera dödha brodher" SJ 202 (1448). vnnom wi oc gifwom. .. jeppa oc Alla hans vmLg.">Budzmän oc swena ledhugha oc qwitta for All the brwt. käromAl oc sculd. vppa han älla them koma kunno BSH 1: 195 (1387). - särsk. Fri Från fordringsegares kraf. later iäk fornempa vlaff niclesSOn. .. for mik och minom arffwom kwittan, lädhoghan och lösan SD NS 2: 240 (1409). - med prep. af, for el. um och följ. suBSt. ss sakens beteckning. ären i ok skwlen varä lethoghe ok löös ok omanathe aff Allä the lauan ok brewom FM 25 (1389). " wi hafuom. .. jäppa. .. oc hans arfua latit ganzklica lösa, lidhuga oc quitta. . fore Allan thän räkenskap SOm han plichtoghar var at göra Bo jonsSOni" BSH 1: 197 (1387). " loto the hona oc hennes ärffuningia for sik oc sina ärffuingia Alzstingis Fri quit ledugh oc lös for hendermer maning" SJ 201 (1451). ib 200 (1451). for huilka forskrifnä fämtighi marc jak. .. qwita, ledugha oc lösa later Froscrifna hustrw ermegardh SD NS 1: 244 (1403). ib 17 (1401) o. s. v. later iak for:da herra clauus lidhughan ok lösan AllAledhis vm thet vidhergäl ib 30 (1401). " later iak. .. påhillippus ledhukan och lösan wm the for:da xxix maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" ib 532 (1406). " wm huilka for:da siw marcer iac gifuer han oc hans arfua quita lidhugha oc lösa" ib 503 (1405). ib 245 (1403). FH 2: 15 (1392). SJ 203 (1451). DD 3: 9 (1391).
liþugher
4) ledig, till Fritt förfogande, obesatt. lät thz lidhukt fatighum mannom MB 1: 364. wart tha lidhog en prebändha ällar räntha Lg 664.
liþugher
5) Fri Från foster; icke hafvande. then lönlik manatz SOth SOm ledoga quinnor plegha ath haffwa LB 6: 106.
liþugher
6) tom. " ii viin fat lidhugh" SD NS 1: 678 (1407). - JFr olidhugher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • lidhoger: -oghan Bir 3: 305.
 • lidhoghir Bo 141.
 • lidhoger: -og Lg 664.
 • lydhoger JP 118 ;
 • -ogan SD NS 2: 90 (1409).
 • -lydogh SO 85.
 • lidhigher: -igh MB 1: 335.
 • ledhugher: -ugha BSH 1: 195 (1387); SD NS 1: 245 (1403); Bil 369.
 • ledugher: -ugha SD NS 1: 244 (1403); -ugh SJ 200 (1451), 201 (1451), 203 (1451).
 • ledhuker: -ukan SD NS 1: 532 (1406).
 • lethogher: -oghe FM 25 (1389).
 • ledoger: -oga LB 6: 106.
 • lädhugher Gers Frest 30 ;
 • -ugha DD 2: 9 (1391); -ughan SD NS 1: 270 (1403); Bil 111.
 • läthugher: -ughan FH 2: 15 (1392) läduger MD (S) 206.
 • lädukger: -ukga SD NS 1: 17 (1401).
 • lädhogher: -oghan ib 2: 240 (1409).
 • -ught MB 1: 286.
 • -ukt ib 364),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦᚢᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back