Liva

Old Swedish Dictionary - liva

Meaning of Old Swedish word "liva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liva Old Swedish word can mean:

liva
eg. vra qvar.
liva
1) lefva, hafva lif, vara vid lif þänte guz moþor ä män han lifþe Bu 20. " et menlöST laSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB som liuar ok är helt" ib 140. at iak liuar äpte döþen ib 128. " spordhe os, än waar fadher lifdhe, oc än wi hafdhom nakan brodher liwandis hema" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 244. " liwer hon minu liwe länger" SD 4: 389 (1334?). ib NS 1: 411 (1405). hafþe liuat XC ar Bu 4. hälghe män. .. dö swa wärldinne at the luSTas lifhwa ensamnom gudhi GOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 21. " än i thonom daghom skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al höras lifwi (vSTephens. 1849.">Ivat) pädhars äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBiz man" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 9. " lifwer iak (vSTephens. 1849.">Ivo eGO; så sant jag lefver), STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All lwärldin skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al fyllas mz gudhlike äro än foe thera kur oc käro, tha liwe iak swa, at ängin thera nw liwer aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo thässo folke, skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al koma liwande til chananan land" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 402. wtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla twäkan tagher jak tilk til mik swa liffwi gudh (vSTephens. 1849.">Ivit Dominus) ib 2: 212. - med dat. liffwa likamliko liffwe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 89. " hans kroppir lifde vslo lifue" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 160. ib 277. JSTrand. 1853.">Fr 4. - med prep. mädh. han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al lifwa mz lifweno (jSTrand. 1853.">Fr vita vSTephens. 1849.">Ivet Ezech 18: 21 i Vulgata) ok äkke döö GOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 295. - lefva, uplefva, genomlefva. owir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla the dagha iak liffwat haffwir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 167.
liva
2) lefva, vrara, viSTas (nåGOnSTädes el. med nåGOn). j thy rikeno scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al änkte thz diur gita varit älla lifuat som är etirfult af sik STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa 5. " ensammen leffwa oc wiSTas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 19. " liua ok wara medh flerom i bland och samuaru" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 5 (9, 5).
liva
3) lefva, befinna sig (i ett tillSTånd). sanctus iacoBus baþ han helan liua (vara STrand. 1853.">Frisk) Bu 165. - ss afskedshelsning: lif hel, var lycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig, lef väl, far väl. hirdhin badh mik fara väliak swaradhe honom liff häl oc säl STephens. 1849.">Iv 379 ; se vidare under hel, adj. 3.
liva
4) lefva (på visST sätt), föra (lif el. lefnadssätt). söST lowa (för lewa) GO 467. " bönder liffdo widh räth ok skäl" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2019. " huru illa fiendena lefdhe ther i vinthers" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 451 (1511). huilke. .. liffdho i STörSTa gudelikhet oc renlikhetzsens liffuerne STröm. 1868--70.">Su 53. - med dat. sagdhe sina syni lifua sälare lifue oc rikare rike (lefva ett sällare lif och med mäktigare välde) STenianus. Se Lg.">Bil 689. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrygh skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al iac optermer lifua sälo lifua" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 75. " lifþe hälagaSTom lifnaþ" Bu 194. hiulke. .. i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo enfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloghet oc gudhelikhet liffdho theras liffärne STröm. 1868--70.">Su 53.
liva
5) lefva, lifnära sig (af). med prep. vidh. at liwa widh andra diwra huld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 98. ib 210, 214. STenianus. Se Lg.">Bil 271. STephens. 1849.">Iv 2102, 2583. STrand. 1853.">Fr 1108. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7030. han lifwer widh hans land ib 1340. - med prep. af. rätfangit GOdz som j mattin badhin aff liwa ST 484. med prep. i ey lifwir. mannen ij (in) eensaSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPno brödheno. vtan ij hwario gudz ordhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 193.
liva
6) gå till väga, handla. med prep. mädh. hwj han swa hardheligha wille mz them liffwa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2154. " thz man swa liffuer mz then arma" ib s. 338.
liva
7) lefva, vara qvar. em eld. eg. och STenianus. Se Lg.">Bildl. then eldhin gither länge lifuat LB 4: 341. " lifþe än nokor guz naþ gniSTa ii hans brySTe" Bu 130. - STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Part. pres.
liva
1) lefvande. " af liuande guþi" Bu 63. " liuandes guþ" ib. " leuandis guz son" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa 21. kom vndan lewandis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 5. ib 244, 402. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla the lösöra ok hawr i gulle ok silSTrand. 1853.">Fre ok hwario thet helzt kan wara, liuandes ok dödho, som iak äpitir mik leuer ok latir" SD NS 1: 411 (1405).
liva
2) liflig. " haua liwandes öghon" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 80 (198, 88).
liva
3) lefvande, rinnande, STrand. 1853.">Frisk. om vatten. liuandes vatn (fons vSTephens. 1849.">Ivus) rindar vndan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altarano Bu 492. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 210.
liva
4) lefvande. " om eld. han (elden) gyter blifuit ther j lifuandis wäl eet aar omkring" LB 4: 341.
liva
5) med STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgSTephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pass. betydelse: som lefves. myn sySTe liiffuandes dagh (lefnadSDag) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (YnGOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gre red. af LSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 265.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • liifua: -andes RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 265.
  • lewa: -andis MB 1: 5.
  • leua: -andis Pa 21.
  • lefwa Su 453.
  • leffwa LfK 19 ; Lg 219. pres. liwer. lifwer. liffuer. lifwir. liuir. liuar. impf. lifþe. lifde liffdhe. liifdhe RK 3: (sista forts.) 5785. libde SD 6: 1 (1348). " lefdhe" BSH 5: 451 (1511).
  • liuat Bu 4 ; KS 76 (188, 83) ; se vidare saman liva. liwat, se framliva. lifuat Pa 5 ; LB 4: 341.
  • liffwat MB 2: 167. liffwith PM XXVI ),
  • liva saman , lefva till saman. om äkta makar. lifdo saman mang aar RK 1: 88. Jfr saman liva.
  • liva til , finnas till. then liffuer ey j werlden till ther iach then stenen vnna will Iv 1935. Fr 1916. - Jfr af-, ater-, fram-, i gen-, ut- äptir-liva, äfvensom lifs-, o-livande och o-skam-livadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back