Löþogher

Old Swedish Dictionary - löþogher

Meaning of Old Swedish word "löþogher" (or løþogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löþogher (løþogher)
lödig, fullvigtig, innehållande full hAlt af ren metAll (silfver). han haffde aff lödukt sölff en staff RK 1: 3601. " SOm the Alt j lödhugt sylff vth gaffuo" ib (sfgn) s. 173. ib s. 171. SO 141, 144. viliom vi idhir gifua ena maRK lödhukt silfuer, for huan then man SOm i stadhenom är Ansg 235. " Alt thet hans biskopSDöme räntadhe hanom i lödhugho silfuer oc redhom päningom" ib 245. " trettam maRKir lödhut siluir" SD 6: 65 (1348). " pro XXII marchis lødhogha" ib 5: 27 (1341). böte. .. ena hAlfua lödiga maRK sölffuer ib 145. böthe. .. ena hAlffua lödigha maRK sölffuer ib 147. ib 146. " een lödhogh maRK silffuer" Lg 3: 382. " swa goth minth at sex marc göra ena lödhogha marc" SD NS 1: 11 (1401). saa godh mynth ath atthe maRK görä en lödogh maRK sölff ib 519 (1406). ib 3 (1401) o. s. v. swa got mint SOm nw gar ok gäft är i stokholme thät IX (8 1/2) maRK päninga göra j maRK lödhugha SJ 38 (1426). " gaff wt söllff a badha hender thusende lödugh maRK i sender" RK 1: 3179. " ib (Albr) s. 210, 211, (sfgn) s. 172, 173. the loffuade hanom M lödigmarch" ib 2: 8733. " hafuer ther inne fäm (5) lödhugha fiärdhunga äuerdhelica ränto" SJ 36 (1426). " böthe. .. een lödich fierdungh" SO 149. ib 147. " böthe een dyerdingh löduch" ib 149. Jfr FAlkman, Om mått och vigt 1: 342 f.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löþogher may have also been written as løþogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • -ugher.
 • -igh.
 • -ig.
 • -uch.
 • -ich.
 • lödhught RK 1: (sfgn) s. 173.
 • lödut ib s. 171.
 • lödhukt Ansg 235.
 • lödukt RK 1: 3601.
 • lödhut SD 6: 65 (1348).
 • lödict SO 141.
 • lödicht ib 144),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back