Luter

Old Swedish Dictionary - luter

Meaning of Old Swedish word "luter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luter Old Swedish word can mean:

luter
L.
luter
1) lott (KLemming. 1856.">SOm brukas vid lottkastning). KLemming. 1856.">SOm lutar viste tel Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 490. " fiol ä luten sua" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 229. ib 235. fiol loter yfuer mathiam Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 243. " kastadhe han loth hwadh hans offer oc löffte skulle göras til sancte eric eller sancte olaff eller sancte nicolaus oc lotten ful tre reKLemming. 1856.">SOr oppa sancte eric" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 371. " at the skuldo kasta lutij uppa thera gudha, til thäs at the matto fa vita huru thom thäktis" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 229. ib 233. tha the hafdho kastath luter ib 235. " at the skuldo kasta lutijr" ib. " laghdo loot a hwat hwar skulde hafwa af them" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 19. " giordho loth mällan siin" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 850. iak haffwir KLemming. 1862.">Alt lanDith mz loth skifft idher j mällan KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 61. " in quatuor partes subscriptas inter se particione ac Diuisione hereDitaria Dicta wFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgariter, lut et kawlæ, equKLemming. 1862.">Aliter Diuiserunt" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 3: 477 (1320); jFr kafle.
luter
2) lott, del andel, arfvedel, arfslott, det KLemming. 1856.">SOm tillfKLemming. 1862.">Aller el tillkommer någon. at war KLemming. 1856.">SOn. .. fa þenna sama luttin Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 180 (1350). þen lutin wilDin vi, at war dotur ingeKLemning. 1860. SFSS.">Borgh hafþe ib. huilkin lutar, sum mishKLemming. 1862.">AllDin er aff þessum ib. säliä sin lut (jordlott) hwem han vil ib 5: 637 (1347). äghir huar sinom luth (lott i skogen) radha TB 74. togh engin lot eller arff epter iacob KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 257. then oskälike KLemming. 1856.">SOnen KLemming. 1856.">SOm wt krafdhe sins arfs luth af sinom fadhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 66. " huat äru KLärkane vtan gudz lutir oc KLemming. 1862.">AlmosKLemming. 1856.">SOmän (pauperes et elesmosynarä Dei)" ib 2: 149. " byridadhe gudh fäghirsta kirkionno skipan mz fatikom fiskara ok satte han j sin stadh at han skulle liua aff gudz lot (KLemming. 1856.">SOrte) j värlDinne ok ey aff arfwe" ib. " the satto sin lut j glädhi j gudhi" ib 151. " maria vtuKLemming. 1862.">Alde bäzsta lutin" ib 3: 180. " vi hafwom ämuäl lut ok deel j thässe siäl" ib 88. " hawir jak lot j hans siäl" ib. " hulkins otrokx folkx luttir skKLemming. 1862.">Al vara. .. i brännande eldz slo KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 240. skKLemming. 1862.">Al idhir lutir vara i forbannilKLemming. 1856.">SOm" ib 174. " ij ängom syndom haffwom wi lut" KLemming. 1862.">Al 6303. " haua lut mz honom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 174.
luter
3) lott, ställning, öde. " han lät illa vm sin lot at han eptir laa" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 160. " tha hafde tw faat then werra lutt (blifvit besegrad)" Di 80.
luter
4) lika del, lott (hälft, tredjedel). KLemming. 1862.">Alt þät guþ þöm at ägha skipto þe þrem lutum Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " KLemming. 1862.">Alla saker ägha tweskiptas taki en luth huitzman oc annan synomen wernamen oc tridhiwngxmän KLemming. 1862.">Alle" TB 79. " þär af taka en lutt vi, annan maKLemming. 1862.">AlsäghanDin oc þriþä näfnden" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). en lutin takin wi ib. " ath iak scKLemming. 1862.">Al vntFrii honom the thwälyti aff thy fornäKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnda herra bänkt niclisKLemming. 1856.">SOn swa wäl the thwälyti, KLemming. 1856.">SOm thän thridhiungen ib" NS 1: 443 (1405). " tagi konungen twelutine" KLemming. 1856.">SO 296 ; " jFr tvelyti. dömdes barns fader broder twe lut oc moder fadern en treDingh" BtFH 1: 183 (1507). ib 300 (1510).
luter
5) del, stycke, afdelning. annar loteren af hänna licama Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 418. " then första (för förste) lutren af hiärnanom" Frorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 31 (80, 33). mestha lothrin aff ty folk, KLemming. 1856.">SOm var i them landom, KLemming. 1856.">SOm vesthan vor land liggiande ärw Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 156 (1349, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). badhe hiärtans luthi waro vppa spiuento KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 268. " KLöff hielmen oc huffuoDit hans swa at hwar lyt fiöll seer" Di 90. ib 15. " skipto thässa ätter wälrlDina i thre löter" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 174. ib 258. war thz siälfft gudz hws skipat innan twa löte ib (Cod. B) 487. KL 19, 30. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 21. " thre lyte rätta scriptamaKLemming. 1862.">Ala" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 284.
luter
6) sida, parti. " manghe bliuu döþe af baþom lutumen" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 177.
luter
7) del, stycke, ting, afseende. domaren kändes sik i KLemming. 1862.">Allom lutum vara wnnen Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 511. " vm mangä þe lyti KLemming. 1856.">SOm iþär myok höghelikä varþäþe" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 636 (1347). PfN 135.
luter
8) gång (för att uttrycka ett mångfKLemming. 1862.">AlDigande). siw lotom liwsare än KLemming. 1856.">SOlen KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 355. ib 88. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 237. Fr (Cod. B, C, D, E, F) 398. - JFr arf-, arva-, atta-, attunde-, bak-, KLemning. 1860. SFSS.">Bonda-, KLemning. 1860. SFSS.">Bos-, broþor-, bya-, byrþ-, eghana, flärdha-, flärdhungs-, fundar-, fämta-, hovuþ-, härads-, iordha-, konungs-, lagha-, land-, lands-, mKLemming. 1862.">Alsäghanda-, manz-, siätte-, skipta-, skiptis-, skogs-, tolfte-, þing-, ägho-, ärfdhKLemming. 1862.">Aluter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • luttir MP 2: 240.
 • loter Bil 243. lother ib. lyt Di 90.
 • lut.
 • lutt SD 5: 378 (1344, nyare afskr.); Di 80.
 • lot Bil 160 ; MB 1: 257 ; Bir 3: 88, 149. loth Bil 850 ; Lg 3: 371.
 • loot MP 2: 19.
 • lutren KS 31 (80, 33). luteren ib (80, 34). luten Ansg 229, 235.
 • loteren Bu 418.
 • lothrin SD 6: 156 (1349? gammal afskr.). lotten Lg 3: 371.
 • lutin.
 • luttin SD 6: 180 (1350). pl. nom. löttir MB 1: (Cod. B) 487.
 • lutir Bir 2: 149. luthi ib 1: 268.
 • lyti SD 5: 636 (1347); KL 19, 30 ; MP 2: 21.
 • lyte MB 1: 284.
 • lyter ib 258.
 • löte ib (Cod. B) 487.
 • löter MB 1: 174. lotte ib (Cod. B) 544. lutij Ansg 229.
 • lutir ib 233.
 • lutijr ib 229, 235.
 • lute ib. " lut (eft. föreg. kard. räkneord)" BtFH 1: 183 (1507). lwt (eft. föreg. kard. räkneord) ib 300 (1510).
 • lutum Bu 3, 511 ; PfN 135.
 • luthum Fr (Cod. B, C, D, E, F) 398. lutom MB 1: (Cod. B) 487 ; Bir 2: 237.
 • lotom MB 1: 88, 355. med art. nom. lutterna Di 15.
 • utternä ib. dat. lutumen Bu 177),
 • luta sädha ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back